WYDANIE ONLINE

Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego należnym osobie podlegającej obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu przez okres: 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli ubezpieczony sprawuje opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 lub chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat, 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli ubezpieczony sprawuje opiekę nad innymi chorymi członkami rodziny, w tym nad chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 roku życia. Łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym, niezależnie od liczby dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

czytaj więcej »

Pracodawca, który odmówił wypłaty premii za terminowe wykonane zadania jednemu z 3 pracowników, dopuścił się naruszenia zasady prawa do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę. Wyrok Sądu Najwyższego z 28 marca 2017 r. (sygn. akt II PK 19/16)

czytaj więcej »

Odszkodowanie z art. 60 kp powinno przysługiwać do końca okresu wypowiedzenia, wskazanego w umowie – a więc do końca przedłużonego okresu, jeżeli umowa o pracę takowy przewiduje. Jednak jeżeli z roszczeniami takimi występuje pracownik, który działał na szkodę pracodawcy, roszczenie takie może zostać oddalone ze względu na zasady współżycia społecznego (art. 8 kp). Wyrok Sądu Najwyższego z 11 lipca 2017 r. (sygn. akt I PK 227/16)

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy umowę zlecenia z obywatelem Ukrainy, który przebywa w Polsce krócej niż przez 180 dni i przedstawił nam certyfikat rezydencji wystawionym prze ukraińską administrację podatkową. Czy od wypłaconego mu wynagrodzenia z takiej umowy powinniśmy potrącić podatek dochodowy w wysokości 20%?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniam kilku pracowników z Ukrainy i mam pytanie, jak w ich przypadku prowadzić akta osobowe? Czy należy wymagać od nich ankiety o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego członków ich rodzin? Czy powinni oni składać oświadczenie odnośnie zamiaru lub braku zamiaru korzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 188 kp, w przypadkach, gdy ich rodziny nie przebywają w Polsce? A co z oświadczeniem o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych? Czy jako pracodawca mam obowiązek rejestrowania Ukraińców w urzędzie skarbowym. Czy muszą meldować się w Polsce?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (140 dni) może wykorzystać urlop wypoczynkowy, a następnie udać się na urlop rodzicielski? Na ile części może zostać podzielony urlop rodzicielski?

czytaj więcej »

Zakres obowiązków związanych z zatrudnianiem przez polski podmiot studentów będących obcokrajowcami zależy głównie od tego, jaka umowa zostanie z nimi zawarta, jakiego państwa są oni obywatelami, jak długo w Polsce będą pracować oraz jakie dokumentu przedłożą pracodawcy. Oto praktyczne wskazówki, jakie wynagrodzenie zapłacić takiemu pracownikowi.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zleceniodawca może rozwiązać umowę zlecenie ze zleceniobiorcą przebywającym na zwolnieniu lekarskim, który jest u niego zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – gdzie minął okres 90 dni wyczekiwania i wypłacił mu tyt. poprzedniego zwolnienia lekarskiego zasiłek chorobowy? Jeśli tak, to kto w takiej sytuacji będzie wypłacał zasiłek chorobowy zleceniobiorcy, ZUS?

czytaj więcej »

wiper-pixel