WYDANIE ONLINE

Działania kontrole PIP mogą wynikać albo ze skargi pracownika, albo z planu kontroli, który corocznie ustala Główny Inspektor Pracy. Na plan kontroli pracodawca nie ma wpływu, ale może uniknąć skargi pracownika. Sprawdź zatem, jak unikać wysokich kar finansowych, które może nałożyć na pracodawcę kontroler, jeśli stwierdzi nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń.

czytaj więcej »

W przeciwieństwie do przepisów dotyczących czasu pracy i wynagrodzeń kwestie związane z udzielaniem pracownikom urlopów wypoczynkowych nie stanowią co roku przedmiotu kontroli tematycznych PIP. Są natomiast częstym przedmiotem kontroli skargowych. Pamiętać bowiem należy, że nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie jego wymiaru stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

czytaj więcej »

wiper-pixel