WYDANIE ONLINE

Zdarzają się sytuacje, w których pracownik spóźni się z dostarczeniem ZUS ZLA i w wyniku tego dotrze ono do pracodawcy już po terminie naliczania wynagrodzeń. Pracodawca nie uwzględni go zatem w wyliczeniu wynagrodzenia za dany miesiąc oraz zdarza się, że także i w rozliczeniach z ZUS. Nie w każdej sytuacji jednak musisz dokonać korekty naliczonych list płac oraz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportu imiennego ZUS RCA. Sprawdź, kiedy musisz to zrobić.

czytaj więcej »

Pracodawcy i organizacje związkowe zrzeszone w Radzie Dialogu Społecznego nie doszły do porozumienia w sprawie wysokości płacy minimalnej na 2018 r. Teraz więc planowaną wysokość wynagrodzenia minimalnego i stawki godzinowej przy umowach cywilnoprawnych wskazał rząd w projekcie rozporządzenia. Sprawdź ich wysokość.

czytaj więcej »

Przysługującą żołnierzowi obrony terytorialnej odprawę pieniężną w wysokości 2-tygodniowego wynagrodzenia oblicza się według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. W praktyce przyjmuje się, że odprawa ta powinna wynosić połowę miesięcznej kwoty wynagrodzenia pracownika.

czytaj więcej »

Nowe przepisy wzmacniają ochronę roszczeń pracowników w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy oraz pomagają usprawnić tryb wypłaty im świadczeń finansowych.

czytaj więcej »

Zadośćuczynienie za utratę zdrowia w wyniku mobbingu ma zrekompensować faktyczną krzywdę uczynioną pracownikowi i nie musi odnosić się do wysokości jego zarobków. Poza kompensatą szkód ma mieć bowiem także funkcję prewencyjną i wychowawczą w stosunku do pracodawcy który chociażby tolerował bezprawne zachowania wobec poszkodowanego. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 sierpnia 2017 r. (sygn. akt I PK 206/16)

czytaj więcej »

Pytanie: Do jakiej kategorii elementów płacowych zaliczyć dodatek funkcyjny oraz wyrażony procentem dodatek stażowy, którego wysokość zależy od ilości przepracowanych lat? Czy należy traktować je jako stałe składniki pensji? A jak zakwalifikować regulaminową premię miesięczną, której wysokość może się wahać między 5 a 100% płacy zasadniczej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym od 10 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony można ponownie go zatrudnić na czas określony? Czy limit 33 miesięcy należy liczyć dopiero od czasu zawarcia nowej terminowej umowy? Zaznaczam, że przerwa w zatrudnieniu ma wynieść 2 miesiące.

czytaj więcej »

Pytanie: W wyniku reorganizacji uchwałą rady gminy zlikwidowano z 31 grudnia 2016 r. gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Zatrudnieni w Zespole pracownicy zostali przejęci z 1 stycznia 2017 r. przez nowego pracodawcę, którym jest urząd gminy – art. 23(1) kp. Każdy pracownik od nowego pracodawcy otrzymał informację następującej treści:

czytaj więcej »

Przy zlecaniu pracownikowi dyżuru, a więc pozostania w gotowości do świadczenia pracy poza normalnymi godzinami pracy, pracodawca musi przestrzegać kilku ważnych zasad. Przede wszystkim rodzaj tej pracy powinien być tożsamy z tym, który wynika z umowy o pracę, a więc w ramach pełnienia dyżuru przez pracownika nie można powierzyć mu wykonywania innej pracy niż ta, która wynika z umowy o pracę. Sprawdźmy inne zasady dyżurowania pracownika na przykładach liczbowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel