WYDANIE ONLINE

Członkowie rodziny nieposiadający własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego powinni być zgłoszeni do tego ubezpieczenia przez pracownika. Dopiero wówczas uzyskują prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Co prawda obowiązek zgłoszenia spoczywa na pracowniku, ale w praktyce wszystkie czynności z tym związane wykonuje pracodawca zatrudniający danego pracownika.

czytaj więcej »

Z dniem 5 września 2017 r. ZUS udostępnił nowe druki wniosku o zasiłek opiekuńczy, które zastępują dotychczasowy formularz Z-15. Stosuje się je zarówno wtedy, gdy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest przez ZUS, jak i w przypadku gdy wypłaca go płatnik składek.

czytaj więcej »

Począwszy od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy (PUP) nie rejestrują już oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po 31 grudnia 2018 r.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy, który poniósł znaczne straty w wyniku ostatnich nawałnic i ma problem z opłaceniem składek, ZUS może pomóc na 3 sposoby. Sprawdźmy, jak skorzystać z odroczenia terminu płatności składek bieżących, rozłożenia zobowiązania na raty, a w wyjątkowych sytuacjach – umorzenia należności.

czytaj więcej »

Od 1 września 2017 r. obowiązują zmiany w zakresie przygotowania zawodowego i wynagradzania młodocianych. Nowelizacja przepisów dotyczy zmiany w systemie szkolnictwa.

czytaj więcej »

Pracodawca ma prawo wiedzieć o przebiegu zatrudnienia pracownika nie tylko do momentu zawarcia umowy o pracę, ale także w trakcie stosunku pracy – uznał Sąd Najwyższy w wydanym orzeczeniu. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2017 r. (sygn. akt I PK 25/16)

czytaj więcej »

Nie można zastosować proporcjonalnego dzielenia kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek pomiędzy zasiłek chorobowy lub inny zasiłek z ubezpieczeń społecznych, a także stosować tej zasady, jeżeli w tym miesiącu pracownik otrzymał za część miesiąca wynagrodzenie za pracę. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 sierpnia 2017 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.117.2017.1.JŚ)

czytaj więcej »

Pracownik odbywający podróż zmuszony do nocowania poza miejscem swego zamieszkania w celu prawidłowego wykonania czynności służbowych nie uzyska przychodu ze stosunku pracy, jeżeli pracodawca poniesie koszt tego noclegu. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 sierpnia 2017 r. (sygn. S-ILPB1/415-76/14/17-S/AG)

czytaj więcej »

Wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcy z Ukrainy, który nie udokumentuje swojej rezydencji certyfikatem rezydencji po przekroczeniu 183 dni pobytu w Polsce w roku podatkowym, zleceniodawca powinien pobrać podatek na zasadach ogólnych. Oznacza to, ze powinien potraktować taką osobę od momentu przekroczenia 183 dni, jako osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 sierpnia 2017 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4011.98.2017.2.KB)

czytaj więcej »

Istnieje szczególny przypadek, gdy pracodawca jest zobowiązany do potrącenia określonej kwoty z wynagrodzenia pracownika, bez stosowania ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy. Sprawdźmy, kiedy będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją i jak wtedy postąpić.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony do 31.08.2017 r. W tym dniu otrzymał świadectwo pracy. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła przelewem 01.09.2017 r., po czym pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 31.08. do 05.09.2017 r. Pracownik wykonywał pracę w terenie, dlatego też nie podpisywał list obecności i pracodawca nie miał wiedzy o jego nieobecności w dniu 31.08.2017 r. Wobec tego za sierpień pracownik otrzymał pełne wynagrodzenie za pracę. Jak prawidłowo postąpić w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy umowę o pracę na zastępstwo, w której wskazano konkretny termin ustania stosunku pracy – 17 listopada 2017 r. Czy jeśli zastępowany pracownik wróci wcześniej do pracy, to potrzebne jest wypowiedzenie umowy na zastępstwo czy też może wystarczy tylko informacja pisemna o zakończeniu zatrudnienia i wydanie świadectwa pracy? Zaznaczmy, że w przypadku tej umowy okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. Kiedy powinno zostać wystawione świadectwo pracy w odniesieniu do umów o pracę na czas określony przed 1 stycznia 2017 r.?

czytaj więcej »

W praktyce w postępowa­niach upadłościowych konsumen­tów niezwykle często pojawia się problem tego, co dokładnie wchodzi w skład masy upadłości. Upadły będący osobą fizyczną podczas całego postępowania upadłościowego musi dalej żyć i to w humanitarnych warunkach. Powstają zatem pytania, jakie przedmioty syndyk może odebrać upadłemu, jaką część wynagrodzenia, renty czy emerytury objąć do masy. Co z wynagrodzeniem z umowy zlecenia, a co z tym z tytułu pełnienia przez upadłego funkcji w radzie nadzorczej? Jak odróżnić świadczenia „500+” na ra­chunku bankowym upadłego od pozostałych środków pieniężnych?

czytaj więcej »

wiper-pixel