WYDANIE ONLINE

W jaki sposób przygotować wniosek o emeryturę, jakie dokumenty do niego dołączyć? Czy po złożeniu wniosku można go wycofać? Jakie znaczenie ma data złożenia wniosku i na co należy zwrócić uwagę? Upewnij się, jak dopomóc pracownikowi w jego staraniach o przyznanie świadczenia emerytalnego.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany dotyczące finansowania składek osób sprawujących opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej (tj. niań). Równocześnie wprowadzone zostaną nowe kody tytułu ubezpieczenia.

czytaj więcej »

Już wkrótce pracodawca może na korzystnych dla siebie warunkach zatrudniać pracowników sezonowych. Upewnij się jednak, czy w Twojej branży będziesz mógł zatrudniać takich pracowników.

czytaj więcej »

Przyczyny wypowiedzenia dezaktualizują się po upływie roku od ich wystąpienia. Ale jeżeli pracodawca poweźmie zamiar wypowiedzenia, a pracownik pójdzie na zwolnienie lekarskie, wówczas okres tego zwolnienia nie jest brany pod uwagę. A ocena przyczyn wypowiedzenia i ustalenie, czy mogą być brane pod uwagę, powinna nastąpić przez datą rozpoczęciem nieobecności pracownika z powodu choroby. Wyrok Sądu Najwyższego z 12 października 2017 r. (sygn. akt I PK 300/16)

czytaj więcej »

Powiązanie kapitałowe grupy spółek wskazuje na obowiązek objęcia ubezpieczeniami społecznymi także pracowników spółek zależnych, którzy wykonując usługi na rzecz spółki dominującej na podstawie umów cywilnoprawnych. Wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2017 r. (sygn. akt II UK 488/16)

czytaj więcej »

Pytanie: Przed 2 laty pracownikowi został zmniejszony stopień niepełnosprawności – z umiarkowanego na lekki. Obecnie osobie tej ponownie został przyznany stopień umiarkowany. Czy w przedstawionej sytuacji pracownikowi przysługuje prawo do urlopu dodatkowego już od dnia przedłożenia nowego orzeczenia, a jeśli tak, to czy przysługuje on w pełnym wymiarze, czy też powinien być proporcjonalnie zmniejszony?

czytaj więcej »

Pytanie: Jako instytucja kultury zawieramy umowy zarówno z artystami prowadzącymi działalność gospodarczą, jak i z artystami nieprowadzącymi takiej działalności. W umowach zawarto zapisy, że oprócz wynagrodzenia artyści mają również zapewniony nocleg. Instytucja kultury zapewnia nocleg i pokrywa koszty zakwaterowania artysty bez dodatkowych świadczeń i usług. Czy w takim przypadku koszt noclegu staje się przychodem dla artysty?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasi pracownicy na postawie protokołu zdawczo-odbiorczego otrzymują od pracodawcy do dyspozycji samochody służbowe, które mogą używać także prywatnie za uprzednią zgodą przełożonego. Z tego powodu zatrudnionym przypisywany jest co miesiąc przychód zryczałtowany w wysokości 250 zł lub 400 zł przy samochodach o pojemności silnika powyżej 1.600 m3. Dodatkowo w związku z korzystaniem z aut w celach innych niż służbowe zatrudnieni zobowiązani są do comiesięcznego uiszczania na rzecz pracodawcy zryczałtowanej kwoty w wysokości 0,5% ceny samochodu. W przypadku samochodów używanych przez pracodawcę na podstawie umowy leasingu bądź umowy najmu ceną samochodu jest kwota obejmującą kapitał (łącznie z opłatą wstępna , odsetki i nie podlegający odliczeniu podatek VAT według stanu na dzień zawarcia umowy leasingu bądź najmu przez pracodawcę. Przy założeniu, że kwota ww. zryczałtowanej opłaty w miesiącu zostanie ustalona na poziomie 287,15 zł, to pomniejszamy ją o składki ZUS i zaliczkę podatkową (w sumie o 120,90 zł) i finalnie z pensji potrącamy podwładnemu 166,25 zł (287,15 zł – 120,90 zł). Czy nasze rozliczania jazd pozasłużbowych jest prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Musimy wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikowi, który przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Jak ustalić podstawę jego wymiaru w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pracownik często – oprócz wynagrodzenia zasadniczego – otrzymuje także inne składniki wynagrodzenia, które nie zawsze będą brane po uwagę przy naliczaniu podstawy wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego. Sprawdź, jak je rozliczać na konkretnych przykładach liczbowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel