WYDANIE ONLINE

W jaki sposób dokonać potrąceń z wynagrodzenia za pracę i świadczeń chorobowych w poniższych przykładach dotyczących pracowników pełnoetatowych. Potrąceniu najpierw podlegają należności komornicze, natomiast dopiero później – jeśli pozwoli na to kwota wolna od potrąceń – realizujemy potrącenia dobrowolne. Przy czym w stosunku do tych ostatnich – realizowanych z zasiłków z ubezpieczenia społecznego – przepisy nie ustanawiają kwot wolnych.

czytaj więcej »

W praktyce zdarza się, że firmy mają ograniczoną kontrolę rzeczywistej liczby godzin przepracowanych przez poszczególnych podwładnych. Zwykle dzieje się tak, gdy pracownicy realizują zadania służbowe stale poza zakładem pracy. Wynikające z tego problemy z ustalaniem ewentualnych przekroczeń norm czasu pracy oraz trudności z prawidłowym ich rekompensowaniem, uprawniają pracodawców do zastąpieniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych odpowiednim ryczałtem.

czytaj więcej »

Rozliczanie czasu pracy w okresach, w których przypadają święta może przysparzać sporo problemów. W praktyce często spotyka się błędny pogląd, iż wszystkim pracownikom przysługuje dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Tymczasem dzieje się tak wyłącznie w przypadkach, gdy rozkład czasu pracy przewiduje pracę przez wszystkie dni od poniedziałku do piątku, w stałej liczbie godzin na dobę (np. po 8 godzin dla pełnego etatu lub 4 godziny dziennie dla 1/2 etatu). W każdym innym rozkładzie czasu pracy rozliczenie świąt wymaga dokładniejszej analizy. Dzięki temu ustalimy, czy zaplanowany czas pracy odpowiada ustalonej dla danego okresu rozliczeniowego normie.

czytaj więcej »

Od maja obowiązują przepisy nakazujące zapewniać każdej pracownicy w ciąży pracującej przy komputerze 10 minut przerwy w ciągu każdej godziny pracy. W jakim zakresie ten i inne przepisy bhp dotyczą zleceniobiorców?Jak zleceniobiorczyni ma dokumentować stan ciąży? Wiele wyjaśniło niedawne stanowisko ministerstwa pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Na wynagrodzenie pracownika składa się: wynagrodzenie stałe; wynagrodzenie zmienne niepomniejszane za okresy nieobecności; wynagrodzenie za urlop ze składników zmiennych; premia uznaniowa, która w regulaminie wynagradzania jest określona jako pomniejszana za czas choroby pracownika i okresy nieświadczenia przez niego pracy. Które z ww. składników powinny wchodzić do podstawy świadczeń chorobowych? Czy powinny one być uwzględniane w kwocie faktycznej czy też po uzupełnieniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy były pracownik, któremu ZUS nie przedłużył prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy nadal może korzystać z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywający w delegacji został pobity przez nieznanych sprawców. Czy takie zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy oraz kto musi przeprowadzić postępowanie powypadkowe w przedstawionej sytuacji?

czytaj więcej »

Wzrost płacy minimalnej często oznacza na początku roku dodatkową pracę dla działów kadrowo-płacowych. Związane jest to zwłaszcza z koniecznością przeliczania części należności kalkulowanych na przełomie roku. Chodzi tu m.in. o kwoty wolne od potrąceń, dodatki i ryczałty za wykonywanie obowiązków w porze nocnej, a także ekwiwalent i wynagrodzenie urlopowe, przy wyliczaniu których uwzględniano składniki ustalane na bazie płacy minimalnej z poprzedniego roku. Sprawdź ich wysokość.

czytaj więcej »

wiper-pixel