WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2018 r. zmienia się zakres limitów kilku zwolnień podatkowych dotyczących m.in. świadczeń finansowanych z ZFŚS, funduszy związkowych, dofinansowań do wypoczynku dzieci czy zapomóg losowych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Oto aktualne kwoty.

czytaj więcej »

W rozliczeniu za 2017 r. płatnik nie będzie już sporządzał rocznego obliczenia podatku pracownika na formularzu PIT-40. Urząd skarbowy niejako zastąpi pracodawcę i zleceniodawcę w sporządzeniu rozliczenia podatku dochodowego za dany rok podatkowy.

czytaj więcej »

Przed sądem w sprawie przeciwko ZUS  każdy związek zawodowy może reprezentować osobę ubezpieczoną, która o to poprosi. Wnioskodawca nie musi być pracownikiem ani członkiem związku. Uchwała Sądu Najwyższego z 8 listopada 2017 r. (sygn. akt III UZP 7/17)

czytaj więcej »

Świadczenie na pokrycie kosztów zakwaterowania pracownika oddelegowanego do pracy za granicą, w szczególności w krajach UE, jest przychodem pracowniczym i stanowi podstawę wymiaru składek ZUS, wobec braku podstaw do wyłączenia z oskładkowania. Wyrok Sądu Najwyższego z 29 listopada 2017 r. (sygn. akt I UK 99/17)

czytaj więcej »

Jeżeli w związku z likwidacją komórki organizacyjnej dochodzi do rozwiązania umowy o pracę z osobą zatrudnioną na kierowniczym stanowisku, które także jest przeznaczone do likwidacji, pracodawca nie ma dodatkowego obowiązku podawania kryteriów do zwolnienia kierownika. Wyrok Sądu Najwyższego z 16 listopada 2017 r. (sygn. akt I PK 323/16)

czytaj więcej »

Pytanie: Od stycznia 2018 r. spółka z o.o. jako płatnik będzie musiała rozliczać się z urzędem skarbowym elektronicznie. Do tej pory dokumenty były przesyłane w formie papierowej. Co dokładnie, krok po kroku, trzeba zrobić, by móc rozliczać się z urzędem skarbowym elektronicznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. zatrudniamy pracowników, zleceniobiorców (w tym osoby niepełnosprawne) oraz członków zarządu na podstawie aktu powołania. Dla wszystkich tych osób planujemy wykupić pakiety medyczne obejmujące usługi spoza zakresu medycyny pracy, z których będą mogli korzystać także członkowie ich najbliższych rodzin. Czy świadczenie tego typu powinno podlegać opodatkowaniu i oskładkowaniu? Czy na jego rozliczenie podatkowo-składkowe wpływać będzie fakt, że będzie ono współfinansowane przez zatrudnione osoby?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma chce od 1 stycznia 2018 r. zatrudnić Ukraińca. Czy musi on mieć meldunek w Polsce? Na co zwrócić uwagę, zatrudniając cudzoziemców w Nowym Roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Myślimy o zatrudnieniu w ramach stosunku cywilnoprawnego osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która pracuje na pełny etat (w wymiarze 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień)na podstawie umowy o pracę w innej firmie. Czy w tej sytuacji możemy zawrzeć z nią umowę zlecenia, której wykonywanie sprawi, że łącznie pracą etatową będzie pracowała ona ponad 8 godz. dziennie i więcej niż 40 godz. tygodniowo?

czytaj więcej »

W 2017 r. kwota graniczna wynosi 127.890 zł. Po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych przez daną osobę płatnik w 2017 r. powinien zaniechać ich naliczania i odprowadzania do ZUS . Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek z powodu przekroczenia 30-krotności?

czytaj więcej »

Koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu od 1 stycznia 2018 r. nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85.528 zł. Do 31 grudnia 2017 r. limit wynosi połowę tej kwoty, czyli 42.764 zł. Druga zmiana polega na tym, ze koszty te będziemy mogli stosować tylko do niektórych przychodów.

czytaj więcej »

wiper-pixel