WYDANIE ONLINE

Składki ZUS – jakie zmiany przyniósł 2017 rok i co nowego w 2018 roku
Rok 2018 przynosi istotne modyfikacje w zakresie szeroko pojętych ubezpieczeń zusowskich. Zmienia się przede wszystkim sposób wnoszenia opłat tytułem składek ZUS oraz poziom wielu istotnych wskaźników (związanych m.in. z podniesieniem płacy minimalnej). Do sporych zmian doszło także w trakcie 2017 r. Dotknęły one np. zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, wydawania interpretacji zusowskich czy nowych uprawnień ZUS do wskazywania faktycznego płatnika składek.

czytaj więcej »

Senat przyjął poprawkę do nowelizacji przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która przewiduje zniesienie tzw. limitu 30-krotności podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe począwszy od 1 stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy planuje zmiany polegające na etapowym wyłączaniu poszczególnych składników wynagrodzenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednym z rozwiązań branych pod uwagę jest wyłączenie z kategorii minimalnego wynagrodzenia dodatku stażowego.

czytaj więcej »

Przepisy ustawy zasiłkowej należy interpretować na korzyść rodzica przysposabiającego dziecko, a więc data przyjęcia na wychowanie dziecka powinna być raczej poszukiwana w okresie ubezpieczenia, tak aby rodzicowi mógł przysługiwać zasiłek macierzyński. Wyrok Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2017 r. (sygn. akt II UK 619/16)

czytaj więcej »

Gdy nie można ustalić z pewnością czy doszło do zawarcia umowy o pracę, o rodzaju stosunku prawnego decyduje wola stron kontraktu. Przy czym zawarcie przez ewentualnego pracownika umowy OC związanej z wykonywaniem usług na rzecz potencjalnego pracodawcy wskazuje raczej na zawarcie umowy cywilnoprawnej. Wyrok Sądu Najwyższego z 29 listopada 2017 r. (sygn. akt I PK 358/16)

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o rozstrzygniecie wątpliwości, gdzie powinniśmy przechowywać wnioski pracowników o udzielenie urlopów: wypoczynkowego, macierzyńskiego, ojcowskiego, wychowawczego oraz bezpłatnego? W różnych publikacjach znajdują się różne informacje – część autorów uważa, że tego rodzaju dokumenty powinny znajdować się w aktach osobowych inni zaś, że w ewidencji czasu pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie dotyczące zakwaterowania naszych pracowników z Gruzji i z Ukrainy. Zapewniamy im zakwaterowanie w miejscowości w której znajduje się zakład pracy czyli w miejscowości w której wykonują pracę. Czy w takim przypadku ma zastosowanie przepis o zwolnieniu z podatku PIT kwoty nieprzekraczającej 500,00 zł. miesięcznie? Czy można uznać że ich miejscem zamieszkania jest miejscowość na Ukrainie, czyli ich miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscowością w której znajduje się zakład pracy? Drugie pytanie dotyczy sposobu naliczenia podatku i składek ZUS. My jako firma otrzymujemy co miesiąc fakturę za korzystanie przez naszych pracowników z miejsc noclegowych my tą fakturę opłacamy. W związku z powyższym jak ująć tą pozycję na liście płac? Byłabym wdzięczna za przykładową listę płac do tej sytuacji przypadku.

czytaj więcej »

Już niecałe pół roku pozostało, by dostosować przetwarzanie danych osobowych do przepisów RODO. Od 25 maja 2018 r. wszyscy administratorzy danych muszą spełniać wymogi określone w unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych – przypomina Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

czytaj więcej »

Pracodawcy lub zleceniodawcy, którzy nie odprowadzają zaliczek na podatek lub nie składają w terminie deklaracji i informacji podatkowych podlegają karom określonym w Kodeksie karnym skarbowym. Wysokość kar zależy od różnych czynników. Sprawdźmy, ile wynoszą i jak ich uniknąć.

czytaj więcej »

wiper-pixel