WYDANIE ONLINE

W ostatnim czasie coraz częściej można zauważyć wzrost liczby zatrudnienia cudzoziemców w naszym kraju. Polscy pracodawcy bardzo chętnie wykorzystują tę możliwość, muszą jednak zdawać sobie sprawę, że mogą być skontrolowani przez Straż Graniczą oraz Państwową Inspekcję Pracy.

czytaj więcej »

Do 31 stycznia oraz do 28 lutego 2018 r. pracodawcy i zlecający wykonywanie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych innych niż umowa o pracę muszą wykonać coroczne obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, za 2017 r. W grudniu 2017 r. opublikowano nowe wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych istotnych dla płatników, ale dotyczą one dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. Sprawdź, co to zmienia w rozliczeniach za 2017 rok.

czytaj więcej »

Strony umowy w zawieranej umowie zlecenia powinny określić sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Jeśli sposób ten nie zostanie określony, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. W przypadku, gdy zleceniobiorca nie dostarczy zleceniodawcy wymaganej przepisami ewidencji czasu pracy za dany miesiąc może liczyć się z konsekwencjami w postaci braku wypłaty wynagrodzenia za ten miesiąc.

czytaj więcej »

Wystarczy ubezpieczenie NNW pracowników, obejmujący także prawo do odszkodowania na wypadek śmierci, aby pracodawca zwolnił się skutecznie z – przynajmniej części – obowiązku zapłaty odprawy pośmiertnej członkom rodziny zmarłego pracownika. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2017 r. (sygn. akt III PK 10/17)

czytaj więcej »

Pracodawca co do zasady ma prawo, po przyjęciu do pracy przywróconego wyrokiem sądowym pracownika a następnie oddelegować go do innej pracy na 3 miesiące zgodnie z art. 42 § 4 kp. Wyrok Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2017 r. (sygn. akt II PK 323/16)

czytaj więcej »

Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, tj. do pełnienia dyżuru. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Sprawdźmy, jak zapłacić za dyżur pełniony w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę oraz w domu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w banku na umowę o pracę. Dotychczas jego miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3.400,00 zł brutto. W grudniu 2017 r. pracownik ten otrzymał zmianę angażu z 31 grudnia 2017 r. (był to dzień wolny od pracy), na kwotę 5.600,00 zł. Jakie wynagrodzenie powinien pracownik otrzymać za grudzień 2017 r. Proszę również o podanie podstawy prawnej wyliczenia wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy badania lekarskie wstępne wykonane pod koniec grudnia 2017 r. dla zleceniobiorcy będą ważne dla zawartej z nim umowy o pracę od 1 lutego? Czy powinniśmy wysłać przed 1 lutego tego pracownika-zleceniobiorcę jeszcze raz na badania wstępne przed zatrudnieniem na umowę o pracę, czy możemy uznać orzeczenie lekarskie z końca grudnia (do 1 lutego upłynie więcej niż miesiąc)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik poinformował pracodawcę telefonicznie, że chce rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron. Następnego dnia przyniósł pismo z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z 2 stycznia 2018 r. Pracodawca wyraził na to zgodę ustnie. Kolejnego dnia pracownik przyniósł zwolnienie lekarskie od 3 stycznia 2018 r. Jak pracodawca powinien postąpić w tej sytuacji? Pracownik nie wystąpił o anulowanie pisma o rozwiązanie stosunku pracy, złożonego 2 stycznia 2018 r. Czy pracodawca powinien więc wydać mu świadectwo pracy?

czytaj więcej »

Jeśli wystąpią sytuacje powodujące konieczność odprowadzenia składek ZUS, to płatnik zobowiązany jest do opłacenia składek zarówno tych po stronie płatnika, jak również ubezpieczonego. Płatnik składek nie może tego obowiązku scedować na ubezpieczonego, sam musi dokonać wszelkich rozliczeń, a po dokonanych korektach i opłaceniu należności – może dochodzić zwrotu części składek, tych będących po stronie ubezpieczonego.

czytaj więcej »

Deklaracje i informacje: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11 i IFT-1/IFT-1R składamy urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Formularze te można składać urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy są obowiązani sporządzić informację za dany rok dla nie więcej niż 5 podatników. Sprawdźmy, jak uniknąć błędów przy wypełnianiu tych formularzy.

czytaj więcej »

wiper-pixel