WYDANIE ONLINE

Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą mogą zdarzyć się w prowadzonej działalności zaległości w opłacaniu składek. Płatnik składek może wtedy zwrócić się do ZUS z prośbą o podpisanie układu ratalnego, dzięki któremu będzie mógł dokonywać spłat powstałego zadłużenia. Sprawdźmy zatem, jak zawrzeć taką umowę i na co zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

W marcu 2018 r. kończą się prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, przygotowującej projekty nowego Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy.

czytaj więcej »

Kwoty należności wypłacanych poszkodowanemu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego powinny podlegać zmniejszeniu o kwoty wypłaconych z ZUS odpowiednich świadczeń z ubezpieczeń społecznych, których źródłem jest to samo zdarzenie lub czyn. Wyrok Sądu Najwyższego z 15 lutego 2018 r. (sygn. akt I CSK 341/17)

czytaj więcej »

Umowa agencyjna jest zawsze umową odpłatną. A to oznacza, że przerzucenie na agenta odpowiedzialności za wykonanie umowy, w zawarciu której pośredniczył, musi skutkować po stronie mocodawcy obowiązkiem zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Pozbawienie agenta jakiegokolwiek wynagrodzenia w takich wypadkach (niewykonania umowy przez klienta) jest niezgodne z przepisami Kodeksu cywilnego i takie postanowienia umowy są nieważne. Wyrok Sądu Najwyższego z 15 lutego 2018 r. (sygn. akt I CSK 487/17)

czytaj więcej »

Do 31 grudnia 2017 r. obowiązywały stare blankiety przelewu. Od 1 stycznia 2018 r. nie ma już obowiązku opłacania składek ZUS na specjalnym blankiecie – wypełniając i opłacając je zwykłym, standardowym przelewem. Również dokonując przelewu z konta bankowego nie trzeba już korzystać ze specjalnego przelewu. Warto skorzystać z tych podpowiedzi, aby dwukrotnie nie przesyłać dokumentów do ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych pracowników przebywając na zwolnieniu lekarskim do 20 lutego 2018 r. dostarczył do firmy wniosek o urlop rodzicielski od 20 marca 2018 r. na okres 18 tygodni (obecnie z u rodzicielskiego w wymiarze 6 tygodni korzysta jego żona – w pełnym wymiarze na podstawie jednego wniosku). Czy jako pracodawca jestem zobowiązany taki wniosek przyjąć podczas nieobecności pracownika i jakie to rodzi konsekwencje? Czy po powrocie pracownika do pracy mogę wręczyć mu wypowiedzenie (wiedząc o złożonym wniosku)? Z jakiej ochrony korzysta pracownik po powrocie z u rodzicielskiego? W jakim okresie okresach mogę skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik z wynagrodzeniem zmiennym, płatny godzinowo, na mocy aneksu został oddelegowany do pracy w Niemczech, gdzie otrzymał stawkę za godzinę pracy w wysokości 8,5 euro. Wcześniej wynagrodzenie według umowy o pracę za godzinę pracy w Polsce wynosiło 16,24 zł brutto. Pracownik od połowy września 2017 roku przebywał stale na zwolnieniu lekarskim, aż do początku marca 2018 roku, kiedy to minęło 182 dni nowego okresu zasiłkowego. Oczywiście będąc chorym przebywa w Polsce. Poinformował pracodawcę, że nie wraca do pracy, postanowił rozwiązać umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron z ostatnim dniem zwolnienia, zakład pracy wyraził zgodę. Pracownik nie wykorzystał całego należnego urlopu wypoczynkowego za okres zatrudnienia, wobec czego pracodawca musi mu wypłacić ekwiwalent pieniężny.W jaki sposób naliczyć wynagrodzenie oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, jakie miesiące wziąć pod uwagę/lipiec, sierpień i wrzesień 2017? oraz jaką stawkę godzinową przyjąć do naliczeń, która stawka powinna być wzięta pod uwagę? Jeśli polską, to jak dopełnić wynagrodzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zawierając umowę o dzieło lub zlecenie, jej wykonawca lub zleceniobiorca jest zobowiązany każdorazowo po zakończeniu pracy wystawić rachunek zlecającemu. Wynagrodzenie za umowę zlecenie wyliczam na podstawie ewidencji czasu pracy, która zawiera liczbę godzin wypracowanych w danym miesiącu i wypłacam je w formie listy płac.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie odnośnie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Chodzi mi o zapomogi finansowe wypłacane (nielosowe) dla pracowników w całości z ZFŚS i dofinansowanie do wczasów pod gruszą (w własnym zakresie). Czy oba świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych możemy zaliczyć do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000,00 zł, czyli bez podatku?

czytaj więcej »

Najważniejszym kryterium przy dokonywaniu oceny, czy konkretny wyjazd podwładnego należy kwalifikować jako podróż służbową czy też jako oddelegowanie jest to, czy zostało zmienione (odpowiednimi zapisami umownymi) stałe miejsce wykonywania pracy. Jeżeli tak, wówczas nie powinno być wątpliwości, iż pracownik na wyjeździe świadczy pracę w ramach delegowania.

czytaj więcej »

wiper-pixel