WYDANIE ONLINE

Przepisy prawa pracy wskazują wiele okoliczności, w których pracodawca może zostać zobligowany do wypłacenia pracownikowi odszkodowania. Oto czytelne zestawienie, do którego warto zajrzeć przed wypłatą pracownikowi tego typu świadczenia.

czytaj więcej »

Do egzekucji świadczeń pieniężnych wypłacanych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosujemy przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak dokonywać potrąceń ze świadczeń po zmianie kwot wolnych od potrąceń.

czytaj więcej »

Jeżeli w porozumieniu stron o rozwiązaniu umowy o pracę, pracodawca i pracownik uzgodnią, że pracownik zostanie zwolniony z obowiązku pracy w okresie od zawarcia porozumienia do zakończenia umowy o pracę, pracownikowi należy się co do zasady wynagrodzenie w pełnej kwocie, obejmujące nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale i pozostałe, także ruchome lub czasowe składniki płacowe. Wyrok Sądu Najwyższego z 6 marca 2018 r. (sygn. akt II PK 86/17)

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o podpowiedź, czy powinnam oskładkować nagrodę jubileuszową. Pracownik instytucji kultury w 2016 r. otrzymał nagrodę jubileuszowa za 25 lat pracy. W tym roku dostarczył nam dokumenty potwierdzające kolejne okresy zatrudnienia i w związku z tym nabył prawo do kolejnej nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, w jaki sposób należy dokonać korekt w przypadku wypłaty w czerwcu 2017 r. wynagrodzenia chorobowego za 33 dni, następnie zasiłku chorobowego w wysokości 80% do grudnia 2017 r. Decyzją ZUS z marca 2018 r. okres ten został uznany jako wypadek przy pracy i musimy wypłacić 100% zasiłek chorobowy wypadkowy. Dokonamy tego dopiero teraz w marcu 2018 r. Jak rozliczyć to świadczenie oraz czy należy zrobić korektę PIT-11 za 2017 r. dla pracownika?

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracodawca zamierza uzależnić część wynagrodzenia od wyników ekonomicznych firmy (czy działu). To może dobrze motywować pracowników do pracy. Jednak orzecznictwo SN wskazuje, że nie wolno uzależniać od wyników firmy zasadniczych składników wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca, który przekazuje wypłatę do banku wskazanego w oświadczeniu woli pracownika, musi dodatkowo uzyskać zgodę od tego pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych? Czy z bankiem, do którego przekazywane jest wynagrodzenie pracownika, należy podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniając pracownika, pracodawca zbiera i przetwarza jego dane osobowe. Czy w związku z tym pracodawca, zakładając teczkę osobową pracownika, musi uzyskać od niego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku ze stosunkiem pracy? Jak do tej kwestii odnoszą się przepisy prawa pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel