WYDANIE ONLINE

Aby właściwie rozliczyć umowę zlecenia z nierezydentem musimy przede wszystkim ustalić 2 fakty. Po pierwsze, w jakim państwie posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów podatkowych) zleceniobiorca oraz – co jest z tym ściśle związane – którego kraju jest rezydentem podatkowym. Po drugie, czy zlecenie będzie wykonywane w Polsce, a jeśli tak to jak długo.

czytaj więcej »

Poza grupą płatników, którym stopę tę przypisze ZUS istnieje duża grupa, która będzie musiała samodzielnie ustalić obowiązującą ich wysokość składek wypadkowych. Powinni oni pamiętać o tym, że w nowym roku składkowym nastąpiła zmiana równo połowy dotychczas obowiązujących stóp procentowych, co dodatkowo komplikuje sam proces ustalania wysokości składek wypadkowych na rok składkowy zaczynający się 1 kwietnia 2018 r.

czytaj więcej »

Pracownik przebywa w Holandii poniżej 183 dni podczas 12-miesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym. w takim przypadku wynagrodzenie wypłaca mu jego pracodawca, który nie ma siedziby w Holandii, jak również nie posiada tam stałej placówki ani zakładu. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 marca 2018 r. (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.8.2018.2.ENB)

czytaj więcej »

Podział wynagrodzenia poprzez przyjęcie stałego procentu wynagrodzenia jako twórczego do utworów stworzonych przez pracownika w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych nie uprawnia do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lutego 2018 r. (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.366.2017.2.MK)

czytaj więcej »

Czynne uczestnictwo pracownika-byłego męża w wychowaniu dzieci po rozwodzie nie wystarcza by była żona-matka tych dzieci, mogła uznana za osobę bliską w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nie wystarcza to, żeby skutecznie domagać się od pracodawcy świadczeń odszkodowawczych i rentowych z tytułu śmierci byłego małżonka w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Wyrok Sądu Najwyższego z 22 lutego 2018 r. (sygn. akt I CSK 377/17)

czytaj więcej »

Jeśli zakład zatrudniający co najmniej 20 osób zwalnia pracownika z przyczyn niedotyczących go, powinien zapłacić odprawę. Ale co w przypadku, gdy z takich przyczyn wręcza pracownikowi wypowiedzenie zmieniające – a ten go nie przyjmuje i umowa się rozwiązuje? Zasadniczo odprawa nie powinna wówczas przysługiwać. Jednak Sąd Najwyższy wskazał wiele wyjątków od tej. Kiedy więc należy wypłacić odprawę?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma zatrudnia obywatelkę Ukrainy, posiadającą zezwolenie na pracę, którego ważność wygasa 31 maja 2018 r. Podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas określony, która rozwiąże się 30 kwietnia 2018 r. W styczniu 2018 r. pracownica przedstawiła orzeczenie lekarskie, że jest w trzecim miesiącu ciąży, co powoduje przedłużenie umowy do dnia porodu. Jak w tej sytuacji należy postąpić?

czytaj więcej »

Dane osobowe są niezwykle chodliwym towarem na przestępczym rynku. Dlatego ich zabezpieczenie podlega coraz ściślejszym rygorom, których nieprzestrzeganie  jest obwarowane coraz większymi sankcjami. 

czytaj więcej »

Pytanie: W wyniku kontroli ZUS w spółce „A” została wydana przez ZUS decyzja wskazująca innego płatnika ZUS spółkę „B” z tytułu zawartych umów zleceń zawartych przez spółkę ‘A” z kilkoma zleceniobiorcami ( umowy zlecenia w 2016 r.). Jakie korekty powinna wykonać spółka „A” w stosunku do: – zleceniobiorcy – ZUS – urzędu skarbowego?

czytaj więcej »

wiper-pixel