WYDANIE ONLINE

Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie, która w praktyce oznacza, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę, a pracodawca nie może zmniejszyć wysokości wynagrodzenia w sposób nieuprawniony. W tym numerze znajdziesz obowiązujące stanowiska resortu pracy i Państwowej Inspekcji Pracy. Pomogą one we właściwym sporządzaniu listy płac w przypadku, gdy pracownik ma zajęte wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Najczęściej występującymi należnościami niealimentacyjnymi są długi, które wynikają z niespłacanych przez pracowników kredytów albo pożyczek lub nieopłaconych danin państwowych, czyli składek ZUS i podatków. Długi te są egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych w drodze egzekucji sądowej albo administracyjnej. Organem egzekucyjnym w administracji są m.in. naczelnik urzędu skarbowego, dyrektor oddziału ZUS czy dyrektor izby celnej. Tryb prowadzenia tych egzekucji jest podobny do egzekucji komorniczej, a obowiązki pracodawcy w zakresie dokonywania potrąceń na podstawie tytułów wykonawczych – sądowych i administracyjnych – są w obu przypadkach praktycznie takie same.

czytaj więcej »

Zgoda pracownika na dokonywanie innych potrąceń nie może być wyrażona in blanco „blankietowo”, czyli „z góry” przed powstaniem należności. Zdaniem Sądu Najwyższego taka zgoda, podobnie jak zgoda wyrażona ustnie, jest nieważna (uchwała SN z 4 października 1994 r., sygn. akt I PZP 41/94; wyrok z 1 października 1998 r., sygn. akt I PKN 366/98). Pisemna zgoda powinna być zatem wyrażona na potrącenie należności konkretnych, już istniejących. W celu uniknięcia ewentualnych sporów w takiej zgodzie ściśle powinny być także określone wysokość potrąceń oraz terminy ich dokonywania.

czytaj więcej »

wiper-pixel