WYDANIE ONLINE

Podstawowym dokumentem jest lista płac. Stanowi ona podstawę rozliczeń wynagrodzeń za pracę i innych należności przysługujących zatrudnionym osobom. Ustawodawca nigdzie nie wskazał wzoru listy płac, dlatego to w dużej mierze od pracodawcy zależy, jaki kształt ona przyjmie. Sprawdź także, czy wykorzystywane przez Ciebie wzory innych dokumentów są poprawne.

czytaj więcej »

Lekarze będą musieli wystawiać zwolnienia lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej dopiero od 1 grudnia 2018 r. – wynika z projektu zmian w ustawie zasiłkowej, który trafił do Sejmu. Informację tę potwierdziło ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Pracownik zatrudniony na podstawie powołania, w przypadku odwołania w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, nie ma roszczenia o przywrócenie do pracy. Może mieć jednak prawo do odszkodowania, jeżeli odwołanie nastąpiło bez przewidzianej ustawą obligatoryjnej zgody właściwego organu. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2018 r. (sygn. akt III PK 38/17)

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy nie będzie kontynuowało prac nad projektami indywidualnego i zbiorowego Kodeksu pracy, w wersji zaproponowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Niektóre z zawartych w nich propozycji zamierza jednak wykorzystać w planowanych nowelizacjach.

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy przygotowuje nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która doprowadzi do wyłączenia z tego wynagrodzenia dodatku stażowego. Zmiana ma zacząć obowiązywać od przyszłego roku.

czytaj więcej »

W maju 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Poznaj nowe rozwiązania.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca, który przekazuje wypłatę do banku wskazanego w oświadczeniu woli pracownika, musi dodatkowo uzyskać zgodę od tego pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wypłatą wynagrodzenia? Czy z bankiem, do którego przekazywane jest wynagrodzenie pracownika, należy podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych?

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie nakazuje stosowania konkretnych zabezpieczeń danych osobowych. To administrator danych musi sam zdecydować, za pomocą jakich środków zapewnić bezpieczeństwo danych. Sprawdź, jakie metody możesz zastosować do zabezpieczania firmowych danych, także tych przetwarzanych w ramach poczty elektronicznej.

czytaj więcej »

Pytanie: Do tej pory w naszym zakładzie obowiązywał regulamin wynagradzania, w którym wyróżniało się następujące składniki: płaca zasadnicza, premia stała, dodatek z tytułu wyższego wykształcenia, dodatek funkcyjny oraz premia uznaniowa. Obecnie chcielibyśmy ujednolicić zasady wynagradzania i pozostawić płacę zasadniczą, dodatki oraz premię uznaniową. Natomiast kwota dotychczasowej premii stałej zostałaby włączona do płacy zasadniczej. Na wzorze aneksu do umowy mamy adnotację, że obie strony wyrażają zgodę na zaproponowane nowe warunki. Ale czy jesteśmy także zobowiązani do zmiany regulaminu wynagradzania? Zaznaczam, że wysokość wynagrodzenia pracownika nie zmienia się na jego niekorzyść.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej jednostce samorządowej mamy podpisane umowy z pracownikami na tzw. ryczałt na zwrot kosztów. Jest również wypłacany zwrot kosztów za delegacje służbowe, np. jak na samochód to na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Proszę wyjaśnić czy kilometrówka dotyczy delegacji służbowych, czy też jest osobną umową pomiędzy pracodawcą a pracownikiem na zwrot kosztów za prywatne auto pracownika?

czytaj więcej »

Czas, w którym zatrudniony pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wypełniania obowiązków służbowych, należy codziennie rozliczać. Do jego prawidłowego zorganizowania zazwyczaj wymagane są określone dokumenty. Sprawdźmy, jak je poprawnie wypełniać.

czytaj więcej »

Pytanie: Chciałabym zadać pytanie odnośnie dodatku funkcyjnego. Pracuję w instytucji kultury, obowiązuje nas własny regulamin wynagradzania, ale nie ma w nim zapisu dotyczącego choroby pracownika, który ma dodatek funkcyjny (przyznany na czas pełnienia funkcji kierownika działu). Czy należy go pomniejszyć za czas choroby? Jak należy postąpić z takim dodatkiem?

czytaj więcej »

wiper-pixel