WYDANIE ONLINE

Zdarzają się sytuacje, w których pracownik po wypłacie wynagrodzenia za pracę dostarczy pracodawcy zwolnienie lekarskie. Powstaje wówczas pytanie, czy nadpłaconą kwotę wynagrodzenia można potrącić z wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego, w jaki sposób powinno to nastąpić, czy należy dokonać korekt list płac i jak rozliczyć raporty imienne oraz deklarację rozliczeniową ZUS.

czytaj więcej »

Od 2 maja 2018 r. cudzoziemiec wnioskujący o wydanie zaświadczenia A1 powinien dołączyć do wniosku informację wskazującą na legalność jego zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego.

czytaj więcej »

W programie Płatnik została przywrócona możliwość generowania dokumentu płatniczego dla opłacania składek pobieranych przez ZUS jedną wpłatą na numer rachunku składkowego płatnika składek.

czytaj więcej »

Przepisy ustawy o społecznej inspekcji pracy są zgodne z konstytucją, poza artykułem dotyczącym dostępu społecznych inspektorów pracy do informacji i dokumentów zawierających dane osobowe. Udostępnianie tych danych inspektorom społecznym bez zgody osób, których dane znajdują się w takich zbiorach, jest niedozwolone. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 2018 r. (sygn. akt K 6/15)

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników, że ich dane osobowe są przetwarzane przez biuro rachunkowe lub zewnętrznego specjalistę bhp? Jeżeli tak, to w jaki sposób należy dopełnić tego obowiązku? Czy należy zebrać od pracowników zgodę na przekazanie ich danych do firmy zewnętrznej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica po zakończonym urlopie rodzicielskim złożyła wniosek o urlop wypoczynkowy zaległy i bieżący łącznie w liczbie 60 dni. Czy pracodawca musi udzielić całego urlopu zgodnie z wnioskiem? Czy jest możliwość odwołania pracownicy z takiego urlopu wypoczynkowego w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy? Przykładowo, gdy inna pracownica pójdzie na długotrwałe zwolnienie związane z ciążą?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządową, która na wniosek pracownika pracodawca wyraża zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu według rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Czy zwrot kosztów od tych delegacji jest opodatkowany?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po 9 września 2016 czyli po wejściu nowej ustawy kominowej główny księgowy w instytucjach kultury nie podlega juz żadnym ograniczeniom ustawy kominowej? Czy może otrzymywać premie, miesięczne, kwartalne lub inne?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcielibyśmy rozstrzygnąć kwestię dotyczącą potrąceń z wynagrodzeń pracowników (a konkretnie pisemnej zgody pracownika na potrącenia). Nasza instytucja kultury stosuje takie pisemne zgody pracowników (wypełniane i podpisywane przez pracowników każdego roku w styczniu na dany rok kalendarzowy) z podaniem konkretnych kwot np. dla potrącania comiesięcznych składek na ubezpieczenie dobrowolne. Część pracowników posiada służbowe telefony komórkowe – zasady przyznawania i korzystania z tychże używania telefonów określone są w Zarządzeniu Dyrektora z marca 2015 roku. Określone są limity kwotowe dla grup pracowników, przekroczenie których powoduje obciążenie pracownika kwotą powyżej limitu – co zawarte jest w paragrafie 3 Zarządzenia (w załączeniu). Każdy pracownik, który otrzymuje służbowy telefon komórkowy, podpisuje informację o posiadanym limicie oraz konieczności poniesienia opłat, w sytuacji gdy ten limit przekroczy (w załączeniu wzór tego dokumentu). Czy taka informacja podpisywana przez pracownika (w pozycji „przyjmuję do wiadomości”) jest wystarczającym dokumentem, aby zgodnie z literą prawa potrącić pracownikowi kwotę ponad przyznany limit z wypłaty, czy należy każdorazowo (gdy znana jest już kwota przekroczenia w danym miesiącu) należy uzyskiwać pisemną zgodę pracownika na potrącenie tejże konkretnej kwoty z wypłaty?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o podpowiedź w sprawie rozliczenia przychodu 2017 r. za pracę w Polsce. Polka mieszkała z dzieckiem na stałe w Polsce do 28.02.2017 r. Od 1.03.2017 r. wyprowadziła się do Niemiec z dzieckiem, została tam zameldowana i tam podjęła pracę. W Polsce była zatrudniona w polskim zakładzie pracy do grudnia 2016 r. Z tego zakładu otrzymała PIT-11 za 2017 r. (a jest to wynagrodzenie za grudzień 2016 r. wypłacone w styczniu 2017 r.). Jak powinno wyglądać jej rozliczenie:1)             Czy zeznanie podatkowe za 2017 r. składa na PIT-37 wykazując tylko przychód osiągnięty w Polsce?2)             Jaki adres zamieszkania wpisuje na PIT-37, czy taki pod którym mieszkała w Polsce do 28.02.2017 r.?3)             Do jakiego urzędu skarbowego wysyła zeznanie za 2017 r., czy według miejsca zamieszkania w Polsce do 28.02.2017 r.?4)             Czy powinna w Polsce dopełnić jakichś formalności w związku ze zmianą rezydencji podatkowej w 2017 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie odnośnie świadczenia rehabilitacyjnego. Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, mamy pracownika na zwolnieniu lekarskim, a 27 czerwca upłynie 182-dniowy okres zasiłkowy i w tym dniu nastąpi rozwiązanie umowy o pracę. Czy pracownik po rozwiązaniu stosunku pracy może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne z ZUS?

czytaj więcej »

Rozliczając wynagrodzenia pracowników zdarzają się sytuacje, w których wynagrodzenie zostało błędnie naliczone. Różne są tego przyczyny, jednak zawsze konieczne są korekty. Poniżej kilka przykładów i instrukcje krok po korku, jak je sporządzić korekty.

czytaj więcej »

wiper-pixel