WYDANIE ONLINE

W ostatnich latach wielu ubezpieczonych wykorzystuje przepisy, aby pobrać świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przez dłuższe okresy zasiłkowe po krótkim okresie ubezpieczenia. W sposób nieuzasadniony ubezpieczeni korzystają ze zwolnień lekarskich.  Dlatego też ZUS planuje wprowadzić zmiany do ustawy zasiłkowej, które będą zapobiegały nieuzasadnionym wypłatom zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych.

czytaj więcej »

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych zmienia Kodeks pracy. Zostały do niego dodane 2 nowe przepisy – art. 222 i art. 223 kp, odnoszące się przede wszystkim do zasad stosowania w zakładzie pracy monitoringu wizyjnego, a także monitorowania służbowej poczty elektronicznej. Sprawdź, co to oznacza dla pracodawcy.

czytaj więcej »

Przepisy RODO przewidują obowiązek ograniczenia czasowego przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 5 RODO dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Jak biorąc pod uwagę te przepisy ustalić okres, w którym przechowywane powinny być dane z zawartych umów zlecenia?

czytaj więcej »

Od 19 maja 2018 r. obniżono wynagrodzenia zasadnicze osób pełniących funkcje zarządzające w JST. Zmodyfikowano także zasady przyznawania i wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego, nagród jubileuszowych oraz dodatków za wieloletnią pracę.

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie w formie premii z tytułu przeniesienia praw autorskich, do takiego świadczenia nie stosuje się kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% przychodu. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 maja 2018 r. (sygn. 0112-KDIL3-1.4011.113.2018.2.A

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca wręczy wybranym pracownikom upominki z okazji jubileuszu firmy, to taka darowizna nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 maja 2018 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.172.2018.1.AK1

czytaj więcej »

Kwoty z tytułu częściowego zwrotu kosztu paliwa w formie stawki dziennej za dojazdy z domu do miejsca wykonywania pracy prowadzi do powstania u tego pracownika przychodu ze stosunku pracy. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2018 r. (sygn. 0112-KDIL3-1.4011.155.2018.1.AMN)

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z rozwiązaniem umowy i przejściem na emeryturę byłemu pracownikowi Zakład ma wypłacić odprawę emerytalną w wysokości 6.480,00 brutto. Wspomnę że były pracownik miał zajęcie komornicze (ok. 11.000,00). Ile pracodawca może potrącić zadłużenia komorniczego byłemu pracownikowi z odprawy emerytalnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu zaległego w wymiarze 2 dni z wyprzedzeniem 2-dniowym. Pracodawca nie zgodził się na udzielenie urlopu zaległego argumentując, że wniosek powinien być złożony przynajmniej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, proponując pracownikowi w tej sytuacji wyłącznie urlop na żądanie. Jak formalnie rozwiązać tę kwestię. Urlop na żądanie przysługuje w wymiarze 4 dni tylko z urlopu bieżącego. Czyli w tej sytuacji pracownik nadal ma urlop zaległy i wykorzystane 2 dni urlopu bieżącego na żądanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Wieloletni pracownik szkoły – sprzątaczka zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w 2017 roku w okresie od 19 maja do 31 grudnia pobierała zasiłek chorobowy i zasiłek rehabilitacyjny. Czy takiemu pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, za okres przepracowany od 1 stycznia do 18 maja 2017 roku?

czytaj więcej »

Terminowe wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę przerywa bieg przedawnienia każdego z roszczeń ze stosunku pracy, także co do wysokości odszkodowania, można więc dokonywać zwiększenia roszczeń, ale tylko przed sądem I instancji.  Wyrok Sądu Najwyższego z 14 marca 2018 r. (sygn. akt II PK 360/16)

czytaj więcej »

Za naruszenie art. 8 kp należy uznać przywrócenie do pracy pracownika, którego zawinione zachowania, ujawnione po rozwiązaniu stosunku pracy obiektywnie stanowi uzasadnioną podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jest to sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 marca 2018 r. (sygn. akt II PK 8/17)

czytaj więcej »

Dzięki posiadaniu tego aktu pracodawcy mają możliwość uniknięcia opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń niepieniężnych. Nie jest to jedyna korzyść, wynikająca z wprowadzenia regulaminu wynagradzania. Sprawdź, dlaczego nie opłaca się rezygnować z tego dokumentu w Twojej firmie.

czytaj więcej »

wiper-pixel