WYDANIE ONLINE

Poniżej znajdziesz praktyczną instrukcję, jak powinna wyglądać współpraca ze zleceniobiorcą, dzięki której zleceniodawca może pozyskać właściwe dane o tej osobie.

czytaj więcej »

2.220 złotych – tyle może wynieść minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku. Natomiast z 13,70 do 14,50 zł miałaby od stycznia 2019 r. wzrosnąć minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na umowach cywilnoprawnych.

czytaj więcej »

Od 6 czerwca br. osoby, które sprawują opiekę nad dziećmi ze znacznym stopniem niepełnosprawności powyżej 14. roku życia, mogą skorzystać z wydłużonego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego.

czytaj więcej »

Od 6 czerwca 2018 r. pracujący na etatach rodzicie i opiekunowie niepełnosprawnych dzieci otrzymali nowe uprawnienia związane m.in. z czasem pracy. Część z nich przysługuje zatrudnionym nawet mimo ukończenia przez dziecko 18 lat.

czytaj więcej »

W stosunku do umów zlecenia zawieranych między gminą a zleceniobiorcą (zarówno pracownikiem, jak i osobą niebędącą pracownikiem urzędu miasta) płatnikiem podatku dochodowego jest gmina. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2018 r. (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.97.2018.1.MD)

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku zapewni oddelegowanemu pracownikowi, za jego zgodą, zakwaterowanie, pracownik uzyskuje przychód ze stosunku pracy. Przychód ten korzysta ze zwolnienia od podatku do wysokości 500 zł miesięcznie. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2018 r. (sygn. 0112-KDIL3-1.4011.136.2018.1.AMN)

czytaj więcej »

Przy wykonywaniu na podstawie umowy o pracę czynności chronionych prawem autorskim, jak i pozbawionych cech twórczych, udokumentowania wymaga wartość wynagrodzenia z tytułu korzystania z prawa autorskiego. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2018 r. (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.82.2018.2.MK)

czytaj więcej »

Sprawdź, kto jest administratorem danych osobowych pracownika, którego egzekucja dotyczy i czy pracodawca może przekazać dane osobowe pracownika kancelarii komorniczej.

czytaj więcej »

Po 25 maja 2018 r. skrzynki odbiorcze pracodawców zostały zalane dużą ilością informacji. Wiele podmiotów wykorzystuje często niewiedzę przedsiębiorców lub chaos informacyjny związany z nowym prawem ochrony danych osobowych. Zwróć baczną uwagę na te wiadomości, z których bezpośrednio lub pośrednio wynika, iż musisz dokonać na rzecz nadawcy zapłaty określonej sumy.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy pytania dotyczące używania przez pracownika samochodu prywatnego do służbowych jazd lokalnych, a także innych prywatnych składników majątku pracowników.1. Jeśli chodzi o kilometrówkę czyli użytkowanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych, to w przypadku gdy w umowie zawartej między pracodawcą a pracownikiem o użytkowanie samochodu jest zapis, iż jazdy lokalne obejmują teren miasta siedziby firmy to pozostałe wyjazdy poza rejon miasta są wolne od podatku? Kiedy takie wyjazdy są opodatkowane i jaka jest definicja jazd lokalnych, kto ustala zakres jazd lokalnych?2. Czy w razie delegowania pracownika na kilka miesięcy w jednej miejscowości, a potem przeniesienie do następnej miejscowości, należy się dieta jak za podróże służbowe?3. Jak obliczyć użytkowanie laptopów do celów służbowych, jaką przyjąć stawkę za godzinę?

czytaj więcej »

Pytanie: Zwracam się z pytaniem dotyczącym naliczenia wynagrodzenia pracownika. Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na pełny etat, jest wynagradzany stałą stawką miesięczną 3.000,00 zł brutto i otrzymuje 20% premii regulaminowej od wynagrodzenia zasadniczego. Pracodawca chciałby wypłacać temu pracownikowi comiesięczne dofinansowanie do żłobka dla dziecka pracownika w wysokości 600 zł miesięcznie. W zakładzie pracy nie ma ZFŚS i dofinansowanie byłoby przekazywane ze środków obrotowych pracodawcy. Czy takie dofinansowanie jest wliczane do przychodu dla pracownika, czy podlega oskładkowaniu ZUS i czy należy naliczać od niego podatek? Czy to dofinansowanie powinno być naliczane na liście płac i wykazywane w PIT-11?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył podanie o udzielenie zapomogi z ZFŚS, ponieważ znalazł się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej długotrwałą choroba syna, który zachorował na nowotwór. Przyznano pracownikowi zapomogę z ZFŚS jako zapomogę na syna. I nie zastosowano zwolnienia z podatku w wyniku braku zaświadczenia lekarskiego, które określałoby stan zdrowia pacjenta i stwierdzałoby długotrwałą chorobę, co do której można zastosować zwolnienie.  Czy jeżeli pracownik dostarczy zaświadczenie lekarskie, z którego wynikać będzie stan zdrowia pacjenta i stwierdzenie długotrwałej choroby nowotworowej, będzie możliwość zastosowania zwolnienia od podatku z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT?

czytaj więcej »

Sprawdź, jak powinny wyglądać 4 formularz związane z wynagrodzeniami i ZUS. Inne pisma znajdziesz w numerze 203.

czytaj więcej »

wiper-pixel