WYDANIE ONLINE

Coraz więcej pracodawców, powołując się na zasady ochrony danych osobowych, włącza do umowy o pracę włącza tzw. klauzulę poufności wynagrodzenia pracowników. Dlatego też utarło się przekonanie, że pracownikom nie wolno rozmawiać pomiędzy sobą o wysokości swoich zarobków. Tajemnica wynagrodzenia faktycznie jest instrumentem ochrony danych osobowych, jednak obejmuje ona pracodawców i to oni w sytuacji jej niedochowania mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Dowiedz się, na czym konkretnie polega obowiązek nieujawniania informacji o wynagrodzeniu pracownika i z czym wiąże się nieprzestrzeganie zasad w tym zakresie.

czytaj więcej »

Jeżeli jedna ze stron powierzała drugiej stronie dane osobowe osób trzecich to obowiązek zawarcia umowy powierzenia istniał także przed 25 maja 2018 roku. Trzeba wtedy aneksować umowy i wprowadzić zapisy odpowiadające wymogom art. 28 RODO, a zwłaszcza uwzględniające w jej treści wszystkie zapisy z art. 28 ust. 3 RODO.

czytaj więcej »

Czy przy wykonywaniu dłuższych umów zlecenia możliwe będzie dokonywanie wypłat rzadziej niż raz w miesiącu? Wprowadzenie takiego rozwiązania przewiduje projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który został złożony w Sejmie.

czytaj więcej »

W ciągu roku przybyło ponad 6 tys. zgłoszeń do PIP. Na warunki zatrudnienia coraz częściej skarżą się cudzoziemcy i zleceniobiorcy.

czytaj więcej »

Pracownik może poświadczyć swoją niekaralność składając oświadczenie o niekaralności lub przedkładając informację z Krajowego Rejestru Karnego. Chodzi o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, ochronie informacji, jak również obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Nowe przepisy obowiązują od 27 czerwca 2018 r.

czytaj więcej »

Zatrudnienie pracownika w kilku krajach Unii Europejskiej jednocześnie umożliwia objęcie takiego pracownika polskimi ubezpieczeniami społecznymi. Jednak takie zatrudnienie jest możliwe tylko w odniesieniu do pracowników mobilnych, takich którzy mogą lub mają obowiązek przemieszczać się pomiędzy państwami. Praca przez pewien czas w innym kraju UE wyklucza ubezpieczenie społeczne w Polsce. Wyrok Sądu Najwyższego z 9 maja 2018 r. (sygn. akt II UK 150/17)

czytaj więcej »

W przypadku, gdy pracodawca zwraca pracownikowi poniesione przez niego koszty związane z wykonaniem zadania służbowego (paliwo, noclegi, koszty przejazdów), wartość takiego zwrotu nie jest przychodem pracownika. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 maja 2018 r. (sygn. 0112-KDIL3-1.4011.166.2018.1.AMN)

czytaj więcej »

Kwoty z tytułu częściowego zwrotu kosztu paliwa w formie stawki dziennej za dojazdy z domu do miejsca wykonywania pracy prowadzi do powstania u tego pracownika przychodu ze stosunku pracy. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2018 r. (sygn. 0112-KDIL3-1.4011.155.2018.1.AMN)

czytaj więcej »

Dany rodzaj pracy można włączyć do prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze z zaliczeniem do okresu pracy szczególnej wcześniejszego stażu pracy na tym stanowisku. W takiej sytuacji zaliczeniu do okresu uprawniającego do wcześniejszej emerytury podlegają nie tylko okresy pracy w szczególnych warunkach lub charakterze, ale także okres zasadniczej służby wojskowej, która rozpoczęła się i zakończyła jeszcze przez zmianą przepisów oraz przerwała okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub charakterze. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2018 r. (sygn. akt I UK 102/17)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik do 6 czerwca 2018 r. otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze 2.200 zł brutto + 20% premii regulaminowej od wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek funkcyjny 350 zł brutto miesięcznie. Od 7 czerwca 2018 r. otrzymał wynagrodzenie zasadnicze 2.500 zł brutto + 20% premii regulaminowej od wynagrodzenia zasadniczego oraz z 7 czerwca 2018 r. cofnięto dodatek funkcyjny. Pracownik w czerwcu poza normalnymi godzinami pracy przepracował 4 godziny nadliczbowe 50% i 5 godzin nadliczbowych 100%. Nadgodziny wystąpiły po 7 czerwca 2018 r. Od jakiej podstawy należy wyliczyć wynagrodzenie oraz dodatek za godziny nadliczbowe? Pracownik ma prawo do podwyższonych kup.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy są zatrudnieni na umowę o pracę, mają płacę zasadniczą, dodatek stażowy i premię miesięczną, jednak nie wszyscy, nawet po dodaniu wszystkich tych składników otrzymują kwotę minimalnego wynagrodzenia – 2.100 zł. Dlatego też wprowadziliśmy dodatkowy składnik – wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego. Czy obliczając podstawę do nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wliczamy ten składnik wynagrodzenia do podstawy? Jeśli tak to w jaki sposób, bo kwota tego wyrównania jest zmienna w każdym miesiącu, w zależności od wysokości przyznanej premii miesięcznej

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył pismo o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron z związku z przejściem na emeryturę. W czasie tego okresu jest na dłuższym zwolnieniu lekarskim, które przekracza ten okres. Czy w związku z tym możemy rozważać umowę o pracę, czy musimy poczekać do powrotu pracownika?

czytaj więcej »

W czasie trwania stosunku pracy zdarzają się sytuacje, zdarzenia w których pracodawca nie potrafi ustalić, czy czas temu poświęcony jest czasem, który należy wliczyć do czasu pracy. Do takich zdarzeń należą wykonanie badań lekarskich okresowych, kontrolnych z zakresu Medycyny Pracy, szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników. Sprawdź zatem, jak uniknąć w takich przypadkach błędów związanych z rozliczaniem czasu pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel