WYDANIE ONLINE

Zleceniobiorczyni w ciąży można wypowiedzieć umowę, choć nie wszyscy zleceniodawcy korzystają z tego prawa. Zanim jednak dojdzie do ewentualnego rozwiązania umowy, należy sprawdzić, jakie świadczenia przysługują zleceniobiorczyni podczas choroby w okresie ciąży i na podstawie jakich dokumentów rozwiązuje się umowę z taką osobą. Warto wiedzieć także, w jaki sposób poinformować ZUS o urodzeniu dziecka przez zleceniobiorczynię i jakie świadczenia powinniśmy wypłacać jej po porodzie.

czytaj więcej »

Pod koniec 2018 roku płatnicy rozliczający składki za osoby przebywające na urlopach wychowawczych muszą zwrócić uwagę na zmienioną wysokość podstawy składki do ubezpieczenia zdrowotnego. Wynika ona ze zwiększenia kwot wypłacanych świadczeń rodzinnych.

czytaj więcej »

Nie tylko pracownicy, lecz również inne osoby, które wykonują pracę zarobkową, będą mogły tworzyć i wstępować do już działających organizacji związkowych. To najistotniejsza ze zmian, którą z początkiem 2019 r. wprowadzi nowelizacja przepisów o związkach zawodowych.

czytaj więcej »

Konieczność elektronicznego złożenia wniosku o zezwolenie na pracę i oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, wydłużenie do 12 miesięcy okresu pracy na podstawie oświadczenia. To zmiany, jakie w zakresie zatrudniania cudzoziemców, wprowadzi nowa ustawa o rynku pracy.

czytaj więcej »

Przy dobrowolnych potrąceniach dokonywanych z zasiłków z ubezpieczenia społecznego zarówno w stanie prawnym obowiązującym  do końca czerwca 2018 r., jak i obecnie, przepisy nie ustanawiają limitów w postaci kwot wolnych ani górnych granic potrąceń.

czytaj więcej »

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy. W tym okresie objęty jest ochroną. Jeżeli więc pracodawca go zwolni, musi liczyć się przywróceniem go do pracy. Czy jednak będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za cały okres pozostawania pracownika bez pracy? Wyrok Sądu Najwyższego z 11 lipca 2018 r. (sygn. akt II PK 175/17)

czytaj więcej »

Pierwsze miesiące funkcjonowania nowych uregulowań prawnych ochrony danych osobowych wskazują jednoznacznie, że kadra kierownicza wielu instytucji nie potrafiła wdrożyć zmian w odpowiedni sposób. Z praktycznego punktu widzenia nie było to zresztą możliwe, ponieważ kierownicy jednostek nie otrzymali odpowiedniego wsparcia merytorycznego od Ministerstwa Cyfryzacji i Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), który zastąpił instytucjonalnie od 25 maja 2018 r. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka samorządowa zatrudnia 55 pracowników. Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim (ciąża) od 18.01. do 12.06.2018r. (płatne 100%). Okresy zwolnienia: 18.01.2018 r. – 19.02.2018 r. – 33 dni wynagrodzenie za czas choroby (pracownik ma 32 lata) 20.02. – 17.04.2018 r. – 57 dni zasiłek chorobowy 18.04. – 12.06.2018 r. – 56 dni (8 tyg.) zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem martwego dziecka 18 kwietnia 2018r. Od 13 czerwca 2018 r. pracownica dostarczyła ZUS ZLA od lekarza specjalisty (psychiatra) na okres od 13.06. do 13.07.2018 r. – 31 dni i będzie chorować dalej. Rozumiem, że podstawa zostaje ta sama, bo nie ma przerwy 3 miesięcy. Do kiedy pracownica może przebywać na ZUS ZLA? Jak sumować dni choroby w 2018 r.? Czy liczę nowe 33 dni 80%?

czytaj więcej »

Pytanie: Przygotowaliśmy klauzulę informacyjną dla pracowników, w której napisane zostało, że dane pracowników są przetwarzane w sposób niezautomatyzowany. Dopiero po przekazaniu tej informacji pracownikom, ustalono że popełniliśmy chyba w tej kwestii błąd, ponieważ dane przetwarzane są przez nas w plikach excel i word, a następnie przez nasze biuro rachunkowe w programie kadrowo-płacowym. Co powinniśmy teraz zrobić? Jeszcze raz przekazać pracownikom całą informację i zmienić że dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany czy w jakiś inny sposób, tak aby dopełnić wszystkich obowiązków związanych z RODO? Bardzo proszę o poradę czy rzeczywiście błędnie podaliśmy informację i w jaki sposób teraz najlepiej naprawić swój błąd? Jakie są konsekwencje takiego błędu w RODO ?

czytaj więcej »

CV, które w procesie rekrutacji było prawidłowo pozyskane, powinno być przechowywane w aktach osobowych. RODO dopuszcza bowiem przetwarzanie danych osobowych, m.in. jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO.

czytaj więcej »

Niektórzy pracodawcy zatrudniający od 20 do 49 pracowników, zamiast utworzenia funduszu socjalnego, wypłacają świadczenie urlopowe. Świadczenie to często bywa jednak mylone z dopłatą do wypoczynku pracownika wypłacaną z funduszu socjalnego. Sprawdźmy, czym różnią się obydwa świadczenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel