WYDANIE ONLINE

W 2018 r., podobnie jak w roku ubiegłym, mamy do czynienia z dwukrotną zmianą kwot wolnych od potrąceń realizowanych ze świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wypadkowego czy wyrównawczego.

czytaj więcej »

Od stycznia 2019 r. rozszerzony zostanie zakres danych przekazywanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych oraz dokumencie wyrejestrowującym ZUS ZWUA. Pojawi się również nowy dokument składany za nauczycieli – ZUS RPA. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Pracownik, będący w dobrej wierze, który „skonsumował” środki pieniężne uprzednio pobrane tytułem niesłusznie zawyżonego wynagrodzenia, nie musi ich zwracać. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2018 r. (sygn. akt II PK 351/16)

czytaj więcej »

Następuje likwidacja stanowiska i w związku z tym pracodawca musi zmienić warunki pracy i płacy także osobie chronionej przedemerytalnie (gdyż zwolnić jej nie może). Przysługuje jej wówczas w okresie ochronnym dodatek wyrównawczy. Sprawdź, czy wypłacamy go także wtedy, gdy nie dopuszczamy już pracownika do pracy i płacimy mu „przestojowe”? Wyrok Sądu najwyższego z 8 lutego 2018 r. (sygn. akt I PK 347/16)

czytaj więcej »

Nie ma co do zasady obowiązku, aby klauzule informacyjne zawarte były akurat w kwestionariuszach osobowych pracowników. Kwestionariusz może, choć nie musi zawierać takiej klauzuli.

czytaj więcej »

Pytanie: W każdym roku kalendarzowym pracownikom korzystającym z urlopu wypoczynkowego wypłacane jest z funduszu świadczeń socjalnych dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, w kwocie niższej niż wysokość odpisu podstawowego (maksymalna kwota dofinansowania w 2018 roku w naszym zakładzie pracy wynosi 1150 zł). Od niedawna wprowadzone zostały karty Multisport z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe – korzystają z nich nie wszyscy pracownicy. Część kwoty za kartę Multisport jest dofinansowana z zfśs. Roczna kwota dofinansowania wynosi 576 zł. Osoba korzystająca z karty Multisport i otrzymująca dofinansowanie do wypoczynku w roku kalendarzowym pobiera z zfśs maksymalnie 1726 zł. Z funduszu świadczeń socjalnych wypłaca się również pożyczki na cele mieszkaniowe. Wszystkie wypłaty z funduszu mieszczą się w ogólnej kwocie naliczenia odpisu podstawowego. Czy w przypadku niektórych pracowników, jeżeli przekroczona jest roczna kwota podstawowego odpisu na zfśs należy od nadwyżki opłacić składki ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: W regulaminie ZFŚS widnieje zapis w formie tabeli dotyczący dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Próg dochodu – średni dochód netto na osobę w rodzinie. Dopłata z ZFŚS (nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, do wskazanego rachunku za wypoczynek): do 1.990,00 zł    –  95%, powyżej 1.990,00 zł do 3.900,00 zł  –   90%, powyżej 3.900,00 zł  – 80%. Pracownik przedstawił fakturę na kwotę 1.719,00 zł. Przysługuje mu dopłata w wysokości 95%, czyli pierwszy próg dochodu. Otrzymał dopłatę w wysokości 1.396,50 zł. Pracownik nie zgodził się z ww. kwotą twierdząc, że powinien otrzymać dopłatę w wysokości 1.470,00 zł (czyli 70% minimalnego wynagrodzenia). Komisja socjalna wyjaśniła mu, jak obliczyła przyznaną kwotę: 1.719,00 × 95% = 1.633,05 ta kwota przekracza 70% minimalnego wynagrodzenia (czyli kwotę 1.470,00 zł). W związku z tym, że pracownikowi przysługuje dopłata w wysokości 95%, to obliczono 1.470,00 × 95% = 1.396,50 zł i taką dopłatę otrzymał. Czy obniżanie kwoty nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, do wskazanego rachunku za wypoczynek jest zgodne z zapisem w regulaminie? Komisja uważa, że musi być rozgraniczenie w zależności od dochodu. Nie mogą wszystkie osoby, których dopłata przekracza 70% minimalnego wynagrodzenia dostać tej samej kwoty dopłaty, czyli 1.470,00 zł w 2018 r.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z przeprowadzoną kontrolą ZUS zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zawartych umów podwykonawstwa z firmami X i Y, które zatrudniały naszych pracowników na umowy zlecenia, czego konsekwencją zostały wydane decyzje ZUS stwierdzające konieczność opłacenia składek za aktualnych i byłych pracowników którzy w okresie świadczenia pracy z tytułu umów zleceń pozostawali w stosunku pracy. Po zakończonym procesie sądowym decyzje ZUS zostały podtrzymane i ZUS sporządził korekty raportów i zwrócił się z nakazem zapłaty należnych składek wraz z odsetkami.1. W jaki sposób należy dochodzić zwrotu składek ZUS od pracowników w części która powinna być potrącona z ich wynagrodzenia, czy ewentualny taki zwrot jest w ogóle dopuszczalny a jeśli tak to czy powinien zawierać odsetki?2. W jaki sposób powinno wyglądać rozliczenie w sytuacji gdy pracodawca zdecyduje się opłacić składki za aktualnego pracownika/ byłego pracownika, jakie konsekwencje niesie za sobą taka decyzja? Czy składki ZUS opłacone przez pracodawcę za pracownika będą stanowić przychód pracownika do ponownego oskładkowania i opodatkowania? Jeśli tak to w którym momencie(tj. okresie) będzie należało wymienione składki zaliczyć do przychodów pracownika, gdy zawrzemy z ZUS układ ratalny?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy przyznano zapomogę w wysokości 1.000 zł w związku z trudną sytuacją finansową. Od tej kwoty nie odprowadziliśmy podatku. Następnie pracownicy wypłaciliśmy przysługujący jej ryczałt urlopowy (wcześniej złożyła stosowne oświadczenie) w wysokości 820 zł. Czy od tej kwoty powinniśmy odprowadzić podatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 25 czerwca 2018 r. został zatrudniony w naszej jednostce pracownik na 1/2 etatu. Osoba ta nieprzerwanie pracuje od 25 lat, a zatrudnienie u nas jest jej dodatkowym miejscem pracy (u innego pracodawcy jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy). Od 1 lipca zmianie uległo wynagrodzenie tego pracownika w stosunku do umowy z 25/06. Tak się złożyło, że w lipcu pracownik zachorował i dostarczył do nas zwolnienie lekarskie. Ponieważ jest ciągłość zatrudnienia i opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe (min. 10 lat) tej osobie przysługuje wynagrodzenie za czas choroby. Natomiast wątpliwości mam. według jakiej podstawy wyliczyć to wynagrodzenie? Czy według stawek obowiązujących w okresie 25–30 czerwca, czy z wg stawek z miesiąca, w którym pracownik był chory?

czytaj więcej »

Pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym bądź świadczeniu chorobowym ma z tego tytułu wypłacane wynagrodzenie. Wynagrodzenie otrzymane w tym okresie rożni się od tego wypłaconego po przepracowaniu pełnego miesiąca. Za okres przebywania na urlopie czy świadczeniu chorobowym pracodawca przelicza bowiem wynagrodzenie stosując podstawę wynagrodzenia urlopowego bądź podstawę wymiaru świadczeń chorobowych. Każda z podstaw jest wyliczana w sposób dla siebie właściwy z uwzględnieniem różnych składników wynagradzania.

czytaj więcej »

Mimo że 30 września przypada w tym roku w niedzielę, to termin nie ulega przesunięciu na poniedziałek 1 października.  Potwierdza to stanowisko resortu pracy. Mamy tu bowiem do czynienia wyłącznie z przeniesieniem części zasobów finansowych zakładu pracy na wydzielone konto bankowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel