WYDANIE ONLINE

Pracodawca, będąc odbiorcą tytułu wykonawczego, ma obowiązek ścisłej współpracy zarówno z komornikiem sądowym, jak i innymi organami administracji państwowej lub samorządowej, które ten tytuł wykonawczy wystawiły. W związku z prowadzeniem egzekucji przez komornika pracodawca nie może wypłacać dłużnikowi, poza częścią wolną od zajęcia, żadnego wynagrodzenia. Musi przekazywać zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi (zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie) albo komornikowi, w przypadku gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a w części wymagalnej nie wystarcza ono na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych.

czytaj więcej »

Od 8 września 2016 roku, nowelizacji uległa ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz wzory zawiadomień o egzekucji administracyjnej. Nowa treść pouczenia znajdować się musi także w sądowych tytułach wykonawczych. W ramach prowadzonej egzekucji w trybie administracyjnym pracodawca może otrzymać dwa nowe pisma. Od 21 maja 2014 r. uszczegółowieniu uległy zapisy o odpowiedzialności pracodawcy, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje ciążące na nim obowiązki związane z egzekucją wierzytelności pieniężnej. Z kolei od 8 września 2016 roku uszczegółowiono zapisy dotyczące postępowania pracodawcy przy zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową.

czytaj więcej »

Oprócz umieszczenia stosownej informacji w świadectwie pracy pracodawca jest też obowiązany powiadomić organ egzekucyjny o ustaniu zatrudnienia dłużnika. W razie gdy dotychczasowy pracodawca posiada informacje na temat nowego miejsca pracy dłużnika, przesyła nowemu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym zainteresowane strony, tj. komornika oraz byłego pracownika. Nowy pracodawca, któremu pracownik przedstawi świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu wynagrodzenia, zawiadamia o zatrudnieniu pracownika pracodawcę, który wydał świadectwo, oraz komornika wskazanego w świadectwie pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel