WYDANIE ONLINE

Pracownicy otrzymują różnego rodzaju świadczenia. Jeżeli są one przychodem, nie zawsze podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu. Każde ze świadczeń trzeba traktować odrębnie i inaczej je rozliczać z ZUS i urzędem skarbowym.

czytaj więcej »

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych będzie zależała od uzyskiwanego przez przedsiębiorcy rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, który w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

czytaj więcej »

Wartość ochronnych szczepień przeciwko grypie, zafundowanych przez pracodawcę zatrudnionym pracownikom, co do zasady, stanowi dla nich przychód podlegający zarówno opodatkowaniu oraz oskładkowaniu. Po spełnieniu jednak określonych warunków, niekiedy od tego typu świadczenia nie trzeba odprowadzać składek ZUS ani zaliczek na podatek.

czytaj więcej »

Pracodawca, zawierając umowę ubezpieczenia grupowego, przekazuje zakładowi ubezpieczeń dane osobowe swoich pracowników. Dowiedz się, na jakiej podstawie jest możliwy transfer tych danych i jaka jest rola obu podmiotów w procesie przetwarzania danych osobowych ubezpieczanych pracowników.

czytaj więcej »

Obowiązujące przepisy nie odnoszą się jednak do kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i innych beneficjentów na potrzeby gospodarowania Funduszem. Ustawa o ZFŚS określa jedynie zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady gospodarowania jego środkami, przeznaczonymi na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Żaden przepis nie wskazuje jednak, jak w związku z tym przetwarzać dane osobowe beneficjentów.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszym Ośrodku Kultury realizujemy projekt grantowy na zadanie „Wydanie, nagranie – Kolekcja... „. Zadanie to polega na wydaniu 4 płyt przez Zespół Pieśni Ludowej. W ramach tego zadania będą pracowały 3 osoby, które będą zajmowały się administracją i obsługą zadania. Z osobami tymi mam zawrzeć umowy, tylko nie wiem jaki rodzaj umowy będzie prawidłowy do tych zadań: zlecenie czy o dzieło? Pierwsza osoba jest odpowiedzialna za koordynowanie zadania, logistykę koncertu, zbieranie materiału, który będzie wykorzystany do nagrania płyt. Druga osoba będzie odpowiedzialna za projektowanie: okładki albumu, plakatu koncertowego, zaproszeń dla publiczności oraz wysłanie tych zaproszeń. Trzecia osoba jest odpowiedzialna za rozdysponowanie kolekcji i promocje koncertu.

czytaj więcej »

Przy dobrowolnych potrąceniach dokonywanych z zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia rehabilitacyjnego zarówno w stanie prawnym obowiązującym do końca czerwca 2018 r., jak i obecnie, przepisy nie ustanawiają limitów w postaci kwot wolnych ani górnych granic potrąceń.

czytaj więcej »

W odniesieniu do pracowników (zleceniobiorców), których pracodawca (zleceniodawca) zatrudnił po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 roku do grudnia 2018 roku można skrócić okres przechowywania akt z 50 do 10 lat, w przypadku, gdy  pracodawca (zleceniobiorca) spełnia jeszcze dodatkowe warunki, tj. przekaże do ZUS oświadczenie ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA. Sprawdź, jak je właściwie przekazać do ZUS.

czytaj więcej »

wiper-pixel