WYDANIE ONLINE

Od 12 września 2018 r. dostępna jest nowa wersja Platformy Usług Elektronicznych (PUE ) ZUS . Wprowadza ona zmiany optymalizacyjne dla płatników składek w związku z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi (e-ZLA). Płatnicy mogą teraz tworzyć zbiorcze raporty, które wskazują niezbędne dane z dokumentów e-ZLA.

czytaj więcej »

Oprócz zmian w dokumentowaniu zajęcia pensji obowiązuje także nowy wzór protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego oraz zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych.

czytaj więcej »

W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy będzie musiał przekazać pracownikowi trzy dodatkowe informacje. Sprawdź, jak powinny one wyglądać.

czytaj więcej »

Z dniem 22 listopada 2018 r. pierwszym umowom o pracę miną 33 miesiące limitu łącznego trwania umów terminowych i od tego dnia przekształcą się one w zatrudnienie bezterminowe. Jeżeli pracodawca chciałby uniknąć tego skutku, umowę powinien wypowiedzieć jeszcze we wrześniu. Jednak w praktyce nie zawsze będzie to już możliwe. Sprawdź dlaczego.

czytaj więcej »

Pracownik nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia w sytuacji, gdy pracodawca z nieznacznym opóźnieniem prześle mu wynagrodzenie. Nie można bowiem w takim przypadku mówić o ciężkim naruszeniu praw pracownika. Pracodawca może więc przed sądem żądać odszkodowania od pracownika. Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z 20 lipca 2018 r. (sygn. akt IV Pa 33/18)

czytaj więcej »

Długi składkowe na rzecz ZUS podlegają spłacie w pierwszej kolejności, przed należnościami cywilnoprawnymi – umownymi lub alimentacyjnymi, jeżeli dłużnik ZUS jest w stanie spłacą należności prywatne, ZUS nie powinien umarzać mu jakiegokolwiek zadłużenia. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 września 2018 r. sygn. I GSK 835/18

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zachorowała w sierpniu 2018 roku. W 2017 roku od 1 stycznia do 9 lipca 2017 przebywała na zasiłku macierzyńskim, od 10 lipca do 31 sierpnia pracowała w pełnym wymiarze etatu, od 1 września 2017 zmieniła etat na 1/2 i tak pracuje do chwili obecnej. W podstawie wymiaru chorobowego przyjęto wynagrodzenie za miesiące po zmianie etatu czyli od września 2017 do lipca 2018. W jakiej wysokości i za jakie miesiące przyjąć do podstawy “13” – tkę wypłaconą w styczniu 2018 w kwocie 1054,52 zł (za miesiące lipiec do grudzień 2017)? Czy uwzględnić tylko trzynastkę za 4 miesiące po zmianie etatu??

czytaj więcej »

Pytanie: Czy umowa z Zespołem Pieśni Ludowej, grającym i śpiewającym pieśni ludowe, aranżowane przez samych członków Zespołu, potem wykonywane przez Zespół na koncertach, może być umową o dzieło. Każdy koncert jest inny, charakter tej różności wyznaczają improwizacje muzyków oraz słowo adresowane do publiczności w celu nawiązania z nią kontaktu. Czy artystom z tego tytułu można naliczyć 50% kosztów uzyskania przychodu?

czytaj więcej »

Nieprawidłowości, które pojawiają się w dokumencie świadectwa pracy, wynikają najczęściej z niewiedzy, nieuwagi czy niedokładności i pomyłek powstałych przy jego sporządzaniu. Celowe i umyślne wpisywanie nieprawdziwych informacji zdarza się rzadziej. Trwanie pracodawcy w swym uporze i niepoprawianie go na czas może się skończyć wypłatą odszkodowania.

czytaj więcej »

wiper-pixel