WYDANIE ONLINE

Pracodawca powinien ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Jeżeli taka forma dokształcania odbywa się na podstawie reguł określonych w Kodeksie pracy, tj. przede wszystkim za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy, wówczas pracownikowi przysługują lub mogą przysługiwać od pracodawcy określone świadczenia. Wpływa to też na możliwość skorzystania z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego.

czytaj więcej »

Pracodawca będzie mógł zawiadomić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim o kontroli lekarza orzecznika ZUS, korzystając z udostępnionego mu przez pracownika numeru prywatnego telefonu lub poczty elektronicznej. Nie oznacza to jednak, że będzie zobowiązany do udostępnienia tych danych ZUS.

czytaj więcej »

Interpretacja indywidualna wydana przez oddział ZUS w Gdańsku 24 lipca 2018 r. spowodowała liczne wątpliwości czy uprawnienia do tzw. „ulgi na start” i wprowadzenie możliwości wykonywania działalności bez rejestracji są faktycznie takim dobrodziejstwem dla przedsiębiorców. W wydanej interpretacji ZUS stał na stanowisku, aby kontrahent opłacał składki za osoby korzystające z tych przywilejów. Później zmienił stanowisko. Sprawdźmy jakie zdanie teraz prezentuje i co sądzi na ten temat ekspert.

czytaj więcej »

Zatrudniający osoby na podstawie umów cywilnoprawnych nie będzie karany za złośliwe i uporczywe łamanie praw zatrudnionych, gdyż nie przewidują tego przepisy Kodeksu karnego, natomiast może ponieść odpowiedzialność karną, jeżeli sąd karny uzna, że w rzeczywistości zleceniobiorcy lub wykonawcy byli w istocie pracownikami. Uchwała Sądu Najwyższego z 20 września 2018 r. (sygn. I KZP 5/18)

czytaj więcej »

Roszczenia pracodawcy w stosunku do byłego pracownika, o zwrot równowartości opłaconych przez pracodawcę składek ZUS, które powinny być odprowadzone ze środków pracownika jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, gdy ten pracodawca zatrudniał pracownika na podstawie umów cywilnoprawnych niezgodnie z prawem i nie opłacał za niego składek, wypłacając mu za to wynagrodzenie w kwocie brutto. Postanowienie Sądu Najwyższego z 27 września 2018 r. (sygn. akt III PZP 3/18)

czytaj więcej »

Były pracownik ma także prawo do premii regulaminowej, jeżeli w okresie zatrudnienia wypracował wyniki, uprawniające go do takiej premii, a następnie zrezygnował z zatrudnienia, a efekty jego pracy przełożyły się na korzystne wyniki finansowe pracodawcy; postanowienia regulaminu premiowania (lub wynagradzania) wykluczające takiego pracownika z prawa do premii są niezgodne z zasadami kodeksowymi dotyczącymi wynagradzania. Wyrok Sądu Najwyższego z 14 czerwca 2018 r. (sygn. akt II PK 130/17)

czytaj więcej »

Reforma systemu ochrony danych osobowych w Polsce zakładała m.in. nowe wymogi w stosunku do podmiotów przetwarzających dane osobowe. Większość z nich dotyczy wszystkich podmiotów – zarówno instytucji publicznych, jak również firm. Sprawdź, co powinno się znaleźć w dwóch podstawowych dokumentach.

czytaj więcej »

Pytanie: W spółce obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym widnieje zapis: „Do gwarantowanych elementów wynagrodzenia w spółce należą m.in. nagrody pieniężne i inne dodatki według uznania pracodawcy”. Pracodawca chce przyznać pewnym pracownikom dodatkowe wynagrodzenie (stały miesięczny dodatek) za dodatkowe uprawnienia (np. palacz dodatkowo wykonuje obowiązki operatora suwnicy) oraz wymienność stanowisk (np. palacz zastępuje w czasie nieobecności pracownika obsługującego urządzenia stacji uzdatniania wody). Prace te wykonywane są w ramach obowiązujących pracowników norm czasu pracy. Pracownicy ci w umowach o pracę mają wpisane jednakowe stanowiska: obsługa urządzeń kotłowni i stacji uzdatniania wody – palacz. Zakres obowiązków pracownicy mieli przekazywany ustnie, a dodatkowe obowiązki wykonywane są na podstawie poleceń wydawanych przez kierownika utrzymania ruchu. Natomiast kierownik utrzymania ruchu ma otrzymać dodatek funkcyjny określony stałą miesięczną kwotą. Czy w związku z powyższym pracodawca powinien zmienić (dodać) zapis w regulaminie wynagradzania i jakim dokumentem powinny powyższym pracownikom zostać przekazane informacje o przyznaniu im dodatku do wynagrodzenia? Jak powinien zostać nazwany taki dodatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy to prawda, że od 25 maja 2018 nie można żądać od kandydata do pracy podania imion rodziców i adresu miejsca zamieszkania? Jaka jest podstawa prawna do tego? Kodeks pracy w art. 22(1) par. 1 nadal dopuszcza bowiem żądanie od kandydata takich danych. Ma to się zmienić dopiero od stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim na 1 dziecko do 20 kwietnia 2018 r. Następnie wykorzystała urlop wypoczynkowy od 21 kwietnia do 27 czerwca 2018 za, który otrzymała wynagrodzenie ze środków pracodawcy. Po tym złożyła wniosek o urlop wychowawczy i na okres od 28 czerwca do 31 grudnia 2018 r. został udzielony urlop wychowawczy. Dnia 25 września 2018 pracownica złożyła wniosek do pracodawcy o przerwanie urlopu wychowawczego i powrót do pracy. Pracodawca wyraził zgodę na powrót od 8 października 2018 r. W dniu 2 października 2018 r. pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie z kodem B i zaświadczeniem o kolejnej ciąży na okres od 2 do 20 października 2018 r. Od kiedy należy wypłacać wynagrodzenie za czas choroby i jak należy liczyć okres 33 dni wynagrodzenia chorobowego? Pracownica w okresie 12 miesięcy poprzedzających otrzymała tylko wynagrodzenie za urlop w okresie od 21.04. do 27.06.2018 r. i jest wynagradzana w stałej stawce 2.300 zł brutto. Jaką podstawę przyjąć do wynagrodzenia chorobowego?

czytaj więcej »

Podniesienie pracownikowi pensji z mocą wsteczną wiąże się niejednokrotnie z obowiązkiem przeliczenia należności, przy wyliczaniu których uwzględnione było wynagrodzenie jeszcze przed podwyżką. Przeliczeniu mogą podlegać w szczególności składniki (np. premie, dodatki funkcyjne, stażowe), których wysokość uzależniona jest od pensji ulegającej podwyżce, a także dodatki za godziny nadliczbowe, wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy czy świadczenia pieniężne należne w razie choroby i macierzyństwa.

czytaj więcej »

wiper-pixel