WYDANIE ONLINE

Wydawałoby się, że wobec postępu techniki, licznych, dostępnych na rynku programów komputerowych, praca związana z naliczeniem i wypłacaniem wynagrodzeń ogranicza się do wprowadzenia danych do komputera, wykonania odpowiednich operacji i wydrukowania kilku dokumentów. Komputer nie zastąpi jednak znajomości często zmieniających się przepisów, stawek i zasad określających proces naliczania wynagrodzeń. Sprawdź zatem, jakie dokumenty pracodawca musi wypełniać oraz jakich dokumentów może żądać od pracownika.

czytaj więcej »

W regulaminach wynagradzania lub innych przepisach wewnętrznych są czasem przewidziane należności za okresy dłuższe niż miesiąc, np.: prowizje od sprzedaży lub uzależnione od wyników finansowych za określony czas, premie kwartalne, półroczne lub roczne, należności wynikające z okresów rozliczeniowych dłuższych niż miesiąc (głównie będą to godziny nadliczbowe). Przygotowując wynagrodzenie z tytułu rozliczenia okresu dłuższego niż miesiąc, także należy skompletować dokumenty, na podstawie których ustala się wysokość poszczególnych składników, i wykorzystuje się je w sposób analogiczny, jak w przypadku dokumentów dotyczących rozliczenia za miesiąc.

czytaj więcej »

Po zakończeniu obliczeń list płac za dany miesiąc należy zsumować wszystkie uzyskane przez pracownika przychody, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Następnie sumy te wpisuje się do karty wynagrodzeń. Obowiązek ten wynika z § 8 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

czytaj więcej »

wiper-pixel