WYDANIE ONLINE

lead Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa na wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy oraz podstawy wymiaru składek niektórych grup ubezpieczonych, do których zaliczamy np. początkujących przedsiębiorców czy pracowników korzystających z urlopów wychowawczych. Sprawdź, ile wyniosą one od 1 stycznia 2019 r. po podwyżce minimalnego wynagrodzenia  za pracę do kwoty  2.250 zł brutto.

czytaj więcej »

Obowiązek uzgodnienia regulaminu wynagradzania ze stroną związkowąoznacza, że pracodawca – w sytuacji jednolitego i ustalonego negatywnego stanowiska związków zawodowych wobec propozycji płacowych pracodawcy nie ma prawa jednostronnego wprowadzania przepisów płacowych, ale zarazem nie łamie przepisów kodeksowych, nie mając obowiązujących przepisów płacowych. Sprawy wynagrodzeń muszą być ustalone z pracownikami indywidualnie, w umowach o pracę. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2018 r. (sygn. akt K 26/15)

czytaj więcej »

Osoba niezdolna do pracy po rozwiązaniu umowy o pracę, która podejmuje jeszcze pracę na zlecenie, może być pozbawiona zasiłku wyłącznie za okres, w którym czynnie pracowała. Nie można jej pozbawić zasiłku za cały okres niezdolności do pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 października 2018 r. (sygn. akt III UZP 5/18)

czytaj więcej »

Reguły odnoszące się do pracowników nie dotyczą zasiłków z ubezpieczenia chorobowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub osób współpracujących przy takiej działalności, gdyż dziś obowiązują odrębne zasady obliczania zasiłków dla takich ubezpieczonych. Uchwała Sądu Najwyższego z 4 października 2018 r. (sygn. akt III UZP 6/18)

czytaj więcej »

Zleceniodawca wypłacający zasiłki chorobowe i macierzyńskie zleceniobiorcom nie musi potrącać zaliczek na podatek. Powinien jednak wystawić każdemu ze zleceniobiorców imienną informację PIT -8C. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 września 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT 2-3.4011.408.2018.1.SJ)

czytaj więcej »

Wręczane pracownikom drobne upominki z okazji urodzenia dziecka nie podlegają przepisom o podatku dochodowym, tylko przepisom o podatku od spadków i darowizn. Pracodawca nie odprowadza więc zaliczek na podatek dochodowy. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 września 2018 r. (0113-KDIPT 2-3.4011.388.2018.3.MS)

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim 182 dni bez żadnej przerwy, z kodem A. Po tym czasie na kilka dni wróciła do pracy, a następnie wpłynęło do nas kolejne zwolnienie lekarskie z literą B. Czy okres zasiłkowy liczymy od początku? Ponownie 33 dni płaci zakład pracy (100%), a od 34. dnia ZUS (100%)? Czy może okres zasiłkowy wydłuża się do 270 dni i nadal płaci ZUS? Nie wiem, czy na przeszkodzie nie stoi to, że pracownica wróciła na kilka dni do pracy i w związku z tym zwolnienia nie wystąpiły bezpośrednio jedno po drugim.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik obywatel Polski jest opiekunem prawnym 15-letniego obywatela z Ukrainy. Czy obywatel Polski może zgłosić w zakładzie, w którym pracuje do ubezpieczenie zdrowotnego swojego podopiecznego z Ukrainy?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób należy ustalić okres zawieszenia Funduszu Pracy dla pracownicy, która powróciła z urlopu wychowawczego, z tym wyjątkiem, iż z urlopu macierzyńskiego korzystała w poprzednim zakładzie?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam problem w wyliczeniu podstawy do nagrody jubileuszowej/odprawy ze zmiennych składników wynagrodzenia w wypadku zmiany płacy zasadniczej. Otóż pracownik we wrześniu nabył prawo do nagrody jubileuszowej. Jego wynagrodzenie składa się ze składników stałych (płaca zasadnicza i dodatek stażowy) i zmiennych (premia miesięczna od 5 do 100% płacy zasadniczej i dodatku za pracę w godzinach nocnych i świątecznych). We wrześniu otrzymał podwyżkę płacy zasadniczej. Przy składnikach stałych bierzemy pod uwagę płacę zasadniczą i dodatek stażowy już po podwyżce, a co ze składnikami zmiennymi?

czytaj więcej »

lead Definicję minimalnego wynagrodzenia pracodawcy zamieszczają niekiedy w regulaminach wynagradzania. Musimy zatem sprawdzić, czy regulamin taki nie będzie wymagał modyfikacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel