WYDANIE ONLINE

Zebraliśmy dla Ciebie w jednym miejscu wszystkie zmiany w prawie, które będziesz musiał stosować od nowego roku. Sprawdź, jak te nowości wpłyną na rozliczenia z pracownikami, ZUS i urzędem skarbowym.

czytaj więcej »

Jeżeli dana osoba nie spełnia warunków do objęcia ubezpieczeniami w innym kraju UE , to będzie ubezpieczona w Polsce i ma odprowadzać składki do ZUS , niezależnie od tego, czy instytucja ubezpieczeniowa innego kraju UE przekazała terminowo do ZUS informację o braku podstaw do objęcia ubezpieczeniami społecznymi w tym kraju. Tymczasowe ustalenie ubezpieczenia w innym kraju przez ZUS nie może przesądzić o faktycznym objęciu ubezpieczeniami w danym kraju. Wyrok Sądu Najwyższego z 16 października 2018 r. (sygn. akt I UK 229/17)

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mogę dokonać potrącenia zajęcia komorniczego za kilka miesięcy wstecz, gdy przyszło pismo od komornika z opóźnieniem?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z przeprowadzoną kontrolą ZUS stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zawartych umów podwykonawstwa z firmami X i Y, które zatrudniały naszych pracowników na umowy zlecenia. W konsekwencji zostały wydane decyzje ZUS stwierdzające konieczność opłacenia składek za obecnych i byłych pracowników, którzy w okresie świadczenia pracy z tytułu umów zlecenia pozostawali w stosunku pracy. Po zakończonym procesie sądowym decyzje ZUS zostały podtrzymane. ZUS sporządził korekty raportów i zwrócił się z nakazem zapłaty należnych składek wraz z odsetkami. Czy w związku z koniecznością opłacenia składek przed dochodzeniem ich zwrotu od pracownika składki należy (tj. finansowane ze środków pracownika) zaliczyć do przychodu pracownika w miesiącu ich opłacenia, a także potrącić składki i podatek? Czy podstawę tego przychodu będą stanowiły wyłącznie składki, czy też składki z odsetkami za ich nieterminową wpłatę?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma w październiku dostarczyła umowę zlecenia zawartą 1 kwietnia 2018 r. na okres 3–4 kwietnia 2018 r. Rachunek został wystawiony i zapłacony 5 października 2018 r. Dokonano zgłoszenia/wyrejestrowania zleceniobiorcy z datami 3/5 kwietnia 2018 r. Ponadto w związku z dokonaniem zgłoszenia zleceniobiorcy i koniecznością terminowego przesłania deklaracji rozliczeniowej za wrzesień deklaracja ta zawiera zerowy raport ZUS RZA, system widział zgłoszenie zleceniobiorcy i nie pozwalał wysłać rozliczenia. Deklaracja za październik musi zawierać rozliczenie rachunku, ale obecnie zleceniobiorca w systemie jest wyrejestrowany od 5 kwietnia. Jak właściwie rozliczyć tę umowę w ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica jest zatrudniona od 21 października 2013 r. na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etatu) z wynagrodzeniem stałym zasadniczym w wysokości 4.600 zł i dodatkiem funkcyjnym w wysokości 1.000 zł pomniejszanym za każdy dzień nieobecności chorobowej oraz 12% dodatku stażowego nie pomniejszanego za czas nieobecności chorobowej. Pracownica od 27 lipca 2017 r. do 25 lipca 2018 r. przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, następnie wykorzystała urlop wypoczynkowy od 26 lipca do 27 sierpnia 2018 r. Pracownica wróciła do pracy 28 sierpnia 2018 r., następnie od 11 września 2018 r. zmieniono jej wymiar czasu pracy na 7/8 etatu z wynagrodzeniem zasadniczym 4.025 zł i dodatkiem funkcyjnym 962,50 zł + 12% dodatku stażowego. Ubezpieczona w okresie 4–5 października 2018 r. sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem, w związku z tym należałoby obliczyć podstawę do zasiłku chorobowego. Jak prawidłowo obliczyć podstawę zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy?

czytaj więcej »

Sprawdź, jak zmiana płacy minimalnej wpływa na obciążenia pracodawcy. Poniżej znajdziesz wyliczenia aktualne w całym nadchodzącym roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel