WYDANIE ONLINE

W kontekście rozliczeń składkowych, kontrakt menedżerski traktuje się jak umowę zlecenia, zaś na potrzeby kwestii podatkowych, przychód uzyskiwany w jego ramach uznaje się za przychód z działalności wykonywanej osobiście.Sprawdź, jak rozliczać wynagrodzenie w zależności od statusu menedżera.

czytaj więcej »

Płatnicy wystawiający informacje PIT -11 oraz podmioty sporządzające PIT -8C przesyłają je urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, zaś podatnikowi – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

czytaj więcej »

Czy w związku ze zmianą wysokości współczynnika urlopowego po ustanowieniu święta w dniu 12 listopada 2018 r. pracodawcy powinni dokonać korekty wypłaconych w 2018 r. ekwiwalentów urlopowych? Poznaj odpowiedź, jakiej udzielił w tym zakresie Departament Prawny.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych znosząca górny limit podstawy wymiaru składek ZUS nie wejdzie w życie – została uznana przez TK w całości za niezgodną z konstytucją z powodu poważnych uchybień legislacyjnych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 listopada 2018 r. (sygn. akt Kp 1/18)

czytaj więcej »

Ta sama podstawa wymiaru zasiłku – chorobowego lub opiekuńczego – jak poprzednio otrzymanego zasiłku macierzyńskiego z ZUS zostanie utrzymana, tylko gdy ubezpieczony zgłosi się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Zwłoka oznacza przerwanie biegu ubezpieczenia i przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku na nowo. Uchwała Sądu Najwyższego z 25 października 2018 r. (sygn. akt III UZP 8/18)

czytaj więcej »

W sytuacji gdy dwoje pracowników było w związku intymnym, który uległ rozpadowi, a jednemu z nich wcześniej nigdy nie czyniono zarzutów o dyskryminację, mobbing czy molestowanie, trudno przyjąć za wiarygodne twierdzenia drugiego pracownika o molestowaniu seksualnym. Wyrok Sądu Najwyższego z 7 listopada 2018 r. (sygn. akt II PK 229/17)

czytaj więcej »

Pytanie: Jedna z naszych pracownic urodziła dziecko 5 listopada 2018 roku. Pracownica ma finansowany przez zakład pracy pakiet świadczeń medycznych. Czy w okresie urlopu macierzyńskiego należy od świadczenia tego pobierać i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszym ośrodku kultury realizujemy projekt grantowy na zadanie „Zabawa taneczna integrująca mieszkańców z grup defaworyzowanych i zagrożonych w gminie wraz z otwarciem wystawy przyrodniczej”. W ramach tego zadania muszę zawrzeć umowy z członkami zespołu, który będzie prowadzić zabawę taneczną. Jaki rodzaj umowy będzie prawidłowy: zlecenie czy o dzieło?

czytaj więcej »

Pytanie: Wynagrodzenie za pracę w naszej Spółce wypłacane jest ostatniego dnia miesiąca. W związku z tym naliczenia wykonywane są wcześniej. Dnia 31.10.2018 r. wypłaciliśmy pracownikowi wynagrodzenie za pracę za cały miesiąc. Po przekazaniu wynagrodzenia na konto dowiedzieliśmy się, że od 27.10.2018 r. pracownik przebywa w szpitalu. Dnia 2.11.2018 r. zmarł. Jak dokonać korekty za październik? Zamiast wynagrodzenia chorobowego wypłaciliśmy wynagrodzenie za pracę. Po śmierci pracownika nie powinniśmy naliczać składek społecznych, zdrowotnej, kosztów uzyskania oraz ulgi podatkowej. Jak postąpić w takiej sytuacji? Czy z wypłatą powinniśmy się wstrzymać do czasu otrzymania zwolnienia lekarskiego i aktu zgonu?

czytaj więcej »

wiper-pixel