WYDANIE ONLINE

Pracodawcy i zleceniodawcy, jako płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, po raz kolejny dokonają rozliczenia zatrudnianych przez siebie osób. Tym razem płatników czekają zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o PIT.

czytaj więcej »

Od 1 grudnia 2018 r. wystawianie e-ZLA jest obowiązkowe. Płatnik składek posiadający profil na PUE ZUS ma możliwość otrzymywania na bieżąco informacji o wystawionych swoim ubezpieczonym zaświadczeń lekarskich mailem lub SMS-em. Aby było to możliwe, musi ustawić w PUE ZUS subskrypcję takich powiadomień.

czytaj więcej »

Po nowym roku akta osobowe i płacowe będą mogły być oddawane na przechowanie wyłącznie przedsiębiorcom trudniącym się czasowym przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej, którzy posiadają wpis do odpowiedniego rejestru. Czy jednak obowiązek wpisu może dotyczyć również samego pracodawcy lub obsługującego go biura księgowego?

czytaj więcej »

Przekształcenie umowy o pracę na czas określony w zatrudnienie bezterminowe w wielu przypadkach wymusza aktualizację informacji o warunkach zatrudnienia. Wszystko ze względu na odmienne zasady przyjmowania stażu pracy w celu ustalania okresu wypowiedzenia.

czytaj więcej »

Ubezpieczony ma prawo do powrotu do pracy w terminie wcześniejszym niż data końcowa decyzji wydanej przez ZUS. Wcześniejszy powrót do pracy i przerwanie świadczenia rehabilitacyjnego wymaga złożenia wniosku w formie pisemnej do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która wypłaca świadczenie z informacją o chęci zaprzestania wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego od dnia... do dnia... podając przyczynę. W sprawie tej ZUS zajmie indywidualne stanowisko.

czytaj więcej »

Pytanie: Zleceniobiorca jest u nas zatrudniony na umowę zlecenia od 22.06.2018 r. Zgodnie z oświadczeniem został zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Nie mamy informacji o wcześniejszych okresach podlegania ubezpieczeniom. Jedyne wynagrodzenie, jakie wypracował, otrzymał w czerwcu. Od sierpnia prawie nieustannie przebywa na zwolnieniu. Ustaliłam, że okres wyczekiwania kończy mu się 19.09.2018 r. i od następnego dnia ma prawo do zasiłku. Czy to prawda?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z pracowników posiada znaczny stopień niepełnosprawności i do tej pory pracował po 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Od 1 października 2018 r. otrzymał zgodę lekarza medycyny  pracy o zniesieniu tego ograniczenia, oznacza to, że może pracować 8 godzin na dobę i 40 tygodniowo. Jak poprawnie rozliczyć jego wynagrodzenie? Czy ta 8. godzina ma być traktowana jako godzina nadliczbowa  (chodzi tu o wyrok SN z 6 lipca 2005 r.; sygn. akt  III PK 51/05)? Czy też pracownik ze zgodą od lekarza na pracę powyżej 7 godzin powinien być traktowany jak każdy etatowiec, tzn. wynagrodzenie nadliczbowe dopiero po 8 godzinie?

czytaj więcej »

Pytanie: W umowie o dzieło wykonawca zawarł zapis o wynagrodzeniu w kwocie brutto za pokaz oraz dodatkową kwotę jako koszty dojazdu. W umowie nie wskazuje, czy jest to autorskie widowisko laserowe. Przy wypłacie zaliczki zostały naliczone 20% kup. Czy przy wypłacie pozostałej części należności za pokaz należy dodać koszty dojazdu i odjąć 20% kup, czy też koszty dojazdu powinny być wypłacone oddzielnie w pełnej kwocie zawartej w umowie?

czytaj więcej »

Pytanie: Co z pustymi miesiącami przy ustalaniu urlopu i ekwiwalentu. Na przykład do podstawy wchodzą miesiące: IV/2018 – przepracowane 120 godz., V/2018- przepracowane 0 godz., VI/2018 – przepracowane 136 godz., czy wchodzą do ekwiwalentu i urlopu IV, V i VI czy miesiąc V omijamy i bierzemy do podstawy miesiąc III jeżeli w nim był czas przepracowany, a jeżeli nie to cofamy się do II.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie składniki powinny być ujęte przy wyliczaniu wynagrodzenia pracownika za godziny nadliczbowe. Jakie składniki powinny być wliczane do dodatku za godziny nadliczbowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony od 21.10.2013 na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etatu) z wynagrodzeniem stałym zasadniczym w wysokości 4.600 zł i dodatkiem funkcyjnym w wysokości 1000 zł pomniejszanym za każdy dzień nieobecności chorobowej, + 12% dodatku stażowego nie pomniejszanego za czas nieobecności chorobowej. Pracownica przebywała od 27.07.2017 r. – 25.07.2018 r. na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, a zaraz po wykorzystała urlop wypoczynkowy od 26.07.2018 do 27.08.2018. Pracownica wróciła do pracy z dniem 28.08.2018 r., następnie od 11.09.2018 r. zmieniono jej wymiar czasu pracy na 7/8 etatu z wynagrodzeniem zasadniczym 4.025 zł i dodatkiem funkcyjnym 962,50 zł + 12% dodatku stażowego. Ubezpieczona w okresie 4–5.10.2018 r. sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem w związku z tym należałoby obliczyć podstawę do zasiłku chorobowego. Jak prawidłowo obliczyć podstawę zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy?

czytaj więcej »

Pracodawca może zobowiązać pracownika, mającego dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, do niewykonywania działalności (pracy) konkurencyjnej wobec pracodawcy po ustaniu stosunku pracy. W tym celu strony zawierają pisemną umowę o zakazie konkurencji, w której m.in. należy określić czas trwania zakazu oraz wysokość odszkodowania przysługującego pracownikowi z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej (art. 1012 § 1 kp).

czytaj więcej »

wiper-pixel