WYDANIE ONLINE

Jeżeli pracownik zatrudniony był tylko w jednej firmie i nie posiada innych tytułów do omawianych ubezpieczeń, to na płatniku spoczywa obowiązek bieżącej kontroli osiąganych przez niego przychodów. Kontrolę tę należy prowadzić na podstawie posiadanej dokumentacji płacowej.

czytaj więcej »

W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy będzie musiał przekazać pracownikowi trzy dodatkowe informacje. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Limit zusowski ograniczający podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (oraz składek na FEP) miał zostać zniesiony od 2019 r. na mocy ustawy z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawę tę uznał jednak za niekonstytucyjną TK w wyroku z 14 listopada 2018 r. (sygn. akt Kp 1/18), w którym zakwestionowano sposób jej uchwalenia. W efekcie, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i FEP odprowadzane będą w dalszym ciągu tylko do określonego, górnego limitu.

czytaj więcej »

Pracodawca popełni błąd, jeśli za główny dokument do rozliczenia 50% kosztów twórczych uzna ewidencjonowanie przez pracodawcę czasu pracy poświęconego na prace twórcze. Fiskus uważa, że rejestracja czasu pracy poświęconego przez pracownika na wykonanie poszczególnych utworów i określenie wysokości honorarium autorskiego na podstawie ilości godzin pracy twórczej nie daje podstaw do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Ma to wynikać z tego, że czas poświęcony na wykonanie utworu nie wyznacza wartości w prawie autorskim. Na tej podstawie nie można określić wysokości wynagrodzenia należnego pracownikowi za korzystanie przez pracodawcę z praw autorskich. Interpretacja dyrektora KIS z 5 października 2018 r. (nr 0112-KDIL3-1.4011.332.2018.3.AN)

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik, będący głównym księgowym, tworzy system rozliczeń, powodujący niezgodne z prawem niedopłaty podatkowe, jest on odpowiedzialny w pełnym zakresie za koszty, jakie poniósł z tego tytułu pracodawca w postaci obowiązku zapłaty nieuregulowanych podatków oraz odsetek i innych opłat nałożonych na pracodawcę przez urząd skarbowy. Wyrok Sądu Najwyższego z 21 listopada 2018 r. (sygn. akt I PK 167/17)

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. wysokość podstawy wymiaru składek: emerytalnej, rentowych, chorobowej, wypadkowej oraz na FP, osób fizycznych prowadzących firmę na własny rachunek na mniejszą skalę będzie skorelowana z poziomem przychodów z prowadzonej działalności.

czytaj więcej »

Pytanie: W wyniku kontroli ZUS zakwestionował umowy o dzieło i przekształcił w umowy zlecenie. Proszę o przykładowe przeliczenie, jak postąpić w przypadku umowy o dzieło zawartej na kwotę brutto 2.000 zł, gdy:1. powinna zostać naliczona tylko składka zdrowotna;2. powinny zostać naliczone składki społeczne i zdrowotna;Czy składki ZUS należy naliczać od kwoty brutto określonej w umowie czy ubruttowić kwotę, która została faktycznie wypłacona? Osoby, których dotyczą korekty nie są już zatrudnione w przedsiębiorstwie. Czy należy im wystawić PIT- 8C?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przedłożył zwolnienie lekarskie /opieka na dziecko w wieku 5 lat/ na okres od 15.11. do 23.11.2018 r. Z załączonego wniosku Z-15A wynika, że jest domownik mogący zapewnić opiekę w ww. okresie. Biorąc powyższe pod uwagę pracownik nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego- jest to nieobecność usprawiedliwiona niepłatna. Moje pytanie: Jak wyliczyć wynagrodzenie za pozostałą liczbę dni. Czy zastosować przelicznik 30, tak jak w przypadku zasiłków; czy podzielnik odpowiadający liczbie roboczogodzin w listopadzie 2018 r. Jak wykazać tę nieobecność w dokumentach zusowskich? Jak zatem ustalić wynagrodzenie za ten miesiąc

czytaj więcej »

Sytuacje, w których nasz pracownik popada w konflikt z prawem nie są częste, niemniej jednak się zdarzają i warto być na nie przygotowanym. Rodzą one dla pracodawcy określone obowiązki, które – zależnie od konkretnego przypadku – mogą być związane m. in. z ustaleniem na nowo wymiaru przysługującego urlopu wypoczynkowego, czy obliczeniem wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem okresu niewykonywania pracy w czasie. Niekiedy pracodawca może być zobowiązany do potrącenia pracownikowi części wynagrodzenia na podstawie wyroku sądowego zasądzonej przez sąd.

czytaj więcej »

wiper-pixel