WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmienione zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Istotne nowości dotyczą również sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy. Prześledźmy nowe reguły prowadzenia dokumentacji i zmiany wynikające z nowych przepisów.

czytaj więcej »

Otrzymywane przez zleceniobiorcę świadczenia powtarzające się, służące zapewnieniu jego utrzymania, zostały objęte ochroną na zasadach zbliżonych dla potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia pracowników.

czytaj więcej »

Nowości w przepisach wymagały dokonania zmian w dokumentach ubezpieczeniowych. Dlatego od 1 stycznia 2019 r. ZUS udostępnił nową wersję programu Płatnik (10.02.002) oraz aplikacji ePłatnik (dostępnej na PUE ZUS). W okresie od 1 do 25 stycznia 2019 r. będą funkcjonowały równolegle dwie wersje programu Płatnik – obecna 10.01.001 oraz nowa 10.02.002. Jest to okres przejściowy, w którym masz czas na pobranie i zainstalowanie nowej wersji programu.

czytaj więcej »

Od stycznia 2019 r. to pracodawca decyduje, czy dokumentację pracowniczą (dotyczy to zarówno akt osobowych, jak i pozostałej dokumentacji kadrowej) prowadzić jak dotychczas w formie papierowej, czy też zamienić ją na formę elektroniczną.

czytaj więcej »

Pracownik może być zobowiązany do zwrotu części składek na ubezpieczenia społeczne, opłaconych przez pracodawcę w wyniku sądowego ustalenia istnienia stosunku pracy. Zwrot dotyczy tej części która powinna być potrącona z ustalonego wynagrodzenia pracownika, a następuje z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia zatrudnionego. Wyrok Sądu Najwyższego z 26 września 2018 r. (sygn. akt II PK 151/17)

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. nowe przepisy umożliwią pracodawcy skrócenie okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat. Jednak skrócenie to nie dotyczy wszystkich pracowników. W pewnych okolicznościach 10-letni okres przechowywania akt osobowych będzie mógł również ulec wydłużeniu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku informatyka może prowadzić działalność gospodarczą? Działalność ta ma być prowadzona w zakresie usług informatycznych po godzinach pracy i nie będzie kolidowała z wykonywanymi obowiązkami u pracodawcy.

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z naszym regulaminem ZFŚS jedną z form pomocy jest dofinansowanie do wypoczynku krajowego i zagranicznego, czyli tzw. wczasy pod gruszą. Jeden z punktów regulaminu mówi o tym, że „podstawą do ubiegania się o świadczenie jest złożenie wniosku przez pracownika lub emeryta/rencistę. Osoby uprawnione mogą raz w roku skorzystać z dofinansowania do wczasów. w przypadku pracownika, dofinansowanie będzie wypłacone po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych”. Chcemy teraz wprowadzić zmiany w regulaminie, tak by renciści/emeryci nie byli już uprawnieni do otrzymywania wczasów pod gruszą. Stawiany jest nam jednak zarzut, że to dyskryminacja. Jak należy wprowadzić taką zmianę, by była zgodna z przepisami? Być może obecny zapis w regulaminie jest niezgodny z przepisami, ponieważ emeryci/renciści są grupą bardziej uprzywilejowaną, bo otrzymują świadczenie od razu po złożeniu wniosku a pracownicy muszą korzystać z 14 dni kalendarzowych urlopu. Jak możemy bronić się przed takimi argumentami i jednocześnie wykluczyć emerytów/rencistów z dofinansowania do wypoczynku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mogę wydać świadectwo pracy dla cudzoziemca przed zakończeniem umowy? Chodzi o taką sytuację: obywatel Ukrainy jest zatrudniony na umowę o pracę od 29 sierpnia do 30 listopada 2018 r. na podstawie oświadczenie z UP o powierzeniu pracy (przedłużenie umowy nie jest możliwe, ponieważ przekroczył limit 180 dni pracy i wygasa równie jego wiza). Od 28 do 30 listopada przebywa na urlopie i w tym czasie będzie już na terenie Ukrainy. Czy mogę pracownikowi wydać świadectwo pracy a od może potwierdzić jego otrzymanie przed wyjazdem do domu, np. 27 listopada, skoro wiadomo, że termin umowy upłynie 30.11.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przy e-zwolnieniach pracownik ma obowiązek informować pracodawcę o tym, że jest chory? Zdarza się, że elektroniczne zwolnienia docierają po kilku dniach na ZUS PUE i nie ma bieżącej informacji, co dzieje się z pracownikiem.

czytaj więcej »

W 2019 roku płatnik składek wypełnia nowe wzory dokumentów do ZUS oraz kody wykorzystywane przy wypełnianiu tych dokumentów. Sprawdź, na czym polegają zmiany i z jakich przepisów one wynikają.

czytaj więcej »

wiper-pixel