WYDANIE ONLINE

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy system długoterminowego gromadzenia i pomnażania oszczędności emerytalnych, tworzony wspólnie przez trzy strony: podmioty zatrudniające, zatrudnione u nich osoby oraz państwo. Jego celem jest systematyczne odkładanie środków pieniężnych przez ich uczestników z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia.

czytaj więcej »

Czy raport informacyjny ZUS RIA należy składać za każdego rozwiązującego umowę pracownika/zleceniobiorcę po 1 stycznia 2019 roku bez względu na datę zawarcia umowy przy braku złożonego oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych?

czytaj więcej »

Okresowe oceny kwalifikacyjne mają służyć do wskazania mocnych i słabych stron pracownika i wskazywać na sposoby rozwiązania problemów w pracy. Nie powinny natomiast służyć eliminacji pracowników. Kryteria ocenne powinny być stosowane jednolicie, obiektywnie i zgodnie z przepisami o ocenach, które obowiązują danego pracodawcę. Wyrok Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2019 r. (sygn. akt I PK 143/18)

czytaj więcej »

Należności z tytułu podróży członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, wykonywanych z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania posiedzenia rady (i z powrotem) są zwolnione ze składek ZUS na zasadach określonych dla należności z tytułu podróży służbowych pracowników. Wyrok Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2019 r. (sygn. akt II UK 474/17)

czytaj więcej »

Pytanie: Czy 2 dni opieki nad dzieckiem przysługujące z art. 188 kp odbierają prawo do wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia, gdy z nauczycielem zawarta została umowa od 1 września 2018? Nauczycielka zatrudniona od 1 września w grudniu wykorzystała 2 dni opieki nad dzieckiem z Kodeksu pracy. Czy wypłacamy jej trzynastkę za przepracowane 4 miesiące 2018 r. pomniejszoną o te 2 dni, czy świadczenie w ogóle się nie należy?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy nauczyciela od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. na 5/18 etatu. W lutym 2018 r. zostało mu wypłacone dodatkowe roczne wynagrodzenie za 4 miesiące 2017 roku. Od 1 września 2018 r. nauczyciel jest zatrudniony na 19/19. Stał się niezdolny do pracy i otrzymał zwolnienie chorobowe od 17 do 25 stycznia 2019 r. Obecnie trzynastka za 2018 r. jeszcze jest niewypłacona, a jej wypłata planowana jest na luty br. Dodatkowe roczne wynagrodzenie wypłacone w 2018 r. to kwota 292,33 zł. Jak wliczyć trzynastkę po zmianie etatu do podstawy chorobowej?

czytaj więcej »

Przelew na wynagrodzenia omyłkowo został przekazany nie 5 lutego, a 28 stycznia 2019 roku. Sprawdź, jakie wynikają z tego konsekwencje składkowo-podatkowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma podpisała umowę o zatrudnieniu skazanych z zakładem karnym na podstawie skierowania dyrektora zakładu karnego do pracy u zatrudniającego. W ramach realizacji umowy zatrudniający nie podpisuje odrębnej umowy ze skazanym. Skazany pracuje u zatrudniającego od 30.11.2018 r. Dnia 16.01.2019 r. dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 14 do 18.01.2019 r. Czy zatrudniający wypłaca zasiłek za czas choroby? Skazany wniósł o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od daty zatrudnienia, tj. od 30.11.2018 r. Co w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza publiczna szkoła zatrudniła nauczyciela emeryta na zastępstwo. Data zawarcia umowy i rozpoczęcia pracy to 3 września 2018 r. na czas określony do powrotu nauczyciela nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. Czy powinniśmy wypłacić temu nauczycielowi dodatkowe roczne wynagrodzenie za te 4 miesiące? Czy możemy 3 września potraktować jako zatrudnienie w trakcie roku kalendarzowego nauczyciela zgodnie z organizacją roku szkolnego?

czytaj więcej »

Od 2019 r. przepisy ustanawiające reguły potrąceń wskazane w art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy, należy stosować wprost do wynagrodzenia zleceniobiorcy, dla którego świadczenie takie ma charakter świadczenia powtarzającego się oraz celem uzyskania tego świadczenia jest zapewnienie utrzymania albo stanowi ono jedyne źródło dochodu. Finalna kwota wolna od potrąceń obowiązująca zleceniobiorców zależy przede wszystkim od tego, jakim ubezpieczeniom zusowskim oni podlegają i ile przepracowali godzin w danym miesiącu.

czytaj więcej »

wiper-pixel