WYDANIE ONLINE

Omijanie przepisów w celu zaoszczędzenia na płacach, szczególnie nadgodzinach, osób zatrudnionych wciąż jest popularne. Sposobów na ominięcie płacenia nadgodzin jest kilka, pojawiają się nowe, ale wszystkie ostatecznie mogą prowadzić do tego, że pracodawca i tak będzie musiał zapłacić pracownikowi za dodatkową pracę – przestrzega sędzia sądu okręgowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony do 31 grudnia 2018 roku jako pracownik fizyczny ze stałą płacą zasadniczą i zmiennymi składnikami, takimi jak dodatek za noce, dodatek za II zmianę, prowadzenie pojazdu, ruch ciągły, dodatek uciążliwy II i III stopnia, nadgodziny. Od 1 stycznia 2019 roku ma zmienione stanowisko pracy z pracownika fizycznego na pracownika umysłowego, któremu przysługuje tylko dodatek uciążliwy I stopnia. Pracownik korzysta z urlopu w lutym. Ze stałych składników, czyli wynagrodzenie zasadnicze przy urlopie wypoczynkowym bierzemy stawkę obowiązującą w miesiącu korzystania z urlopu, a jakie powinno się przyjąć składniki zmienne? Ponieważ wypłatę mamy 10. dnia za poprzedni miesiąc do podstawy zmiennych składników powinno się przyjąć te faktycznie wypłacone za X, XI, XII 2018 roku? Czy stosujemy tu art. 172 kp mówiący o tym, że pracownik powinien otrzymać takie wynagrodzenie jakie otrzymałby, gdyby pracował? Jak wówczas ustalić składniki zmienne?

czytaj więcej »

W przeciwieństwie do składek ZUS przy naliczaniu wpłat na PP K nie będzie obowiązywał limit 30-krotności. Wprowadzenie takiej zmiany do przepisów o PP K planuje rząd.

czytaj więcej »

Jedynie 2% firm w Polsce ma ustaloną minimalną stopę procentową składki wypadkowej. Aż 75% płaci podwyższoną składkę, przez co zawyża swoje koszty operacyjne. Często zdarza się, że osoby decyzyjne w firmach nie mają świadomości, że składka wypadkowa jest w przedsiębiorstwie rozliczana w sposób niepoprawny, co skutkuje znaczącymi nadpłatami.

czytaj więcej »

Sejm zajmuje się projektem zmian w przepisach, który ma nałożyć na pracodawców obowiązek informowania kandydatów o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego już na wstępie postępowania rekrutacyjnego. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Wojewoda może skontrolować zarządzenie dotyczące powierzenia obowiązków dyrektora ośrodka pomocy społecznej. Jednak taki sposób czasowego zatrudnienia p.o. dyrektora jest zgodny z prawem. Do stażu pracy w jednostkach pomocy społecznej można zaliczyć okres pracy w charakterze wolontariusza w jednostkach wykonujących zadania określone w przepisach o pomocy społecznej (np. terapie środowiskowe, wsparcie osób wykluczonych, pomoc uzależnionym). Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 lutego 2019 r. (sygn. akt I OSK 3607/18)

czytaj więcej »

Wypłaty należności pracowniczych można wykazać innymi dowodami, np. zeznaniami świadków, jeżeli brak jest dokumentów czy pokwitowań. W takim wypadku fakt wypłaty zostaje wykazany i nie trzeba dodatkowo udowadniać, że pracownik odebrał wypłaty. Wyrok Sądu Najwyższego z 28 lutego 2019 r. (sygn. akt I PK 23/18)

czytaj więcej »

Pytanie: Polska spółka z o.o. podpisała umowę o dzieło z autorem tekstów na pisanie artykułów. Chodzi o umowę z przekazaniem praw autorskich do tekstu. Autor ten jest mieszkającym na stałe w Wielkiej Brytanii i prowadzącym zarejestrowaną tam działalność gospodarczą obywatelem Polski, który posiada nadany numer UTR. W jaki sposób spółka powinna rozliczyć tego autora z umowy o dzieło? Czy autor powinien dostarczyć certyfikat rezydencji, czy może sam numer UTR wystarczy do określenia jego rezydencji podatkowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymuję zgodę pracowników na potrącenie na liście wynagrodzeń kwot na opłatę kart sportowych. Dokonuję wtedy potrącenia, kwotę z listy przelewam na konto ZFŚS. Tam pieniądze oczekują na fakturę około 14 dni i potem dokonuję przelewu. Czy z rachunku podstawowego mogę przelewać pieniądze na konto ZFŚS jako oczekujące na zapłatę (zaznaczam że są to pieniądze pracowników)? Umowa jest tak skonstruowana, że fakturę otrzymuję 4.–5. dnia z terminem zapłaty 15.–16. dnia, potrącenia dokonuję na jej pokrycie 26.–28. dnia poprzedniego miesiąca.

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z art. 188 kp pracownikowi przysługuje 2 dni zwolnienia na dziecko do lat 14 z zachowaniem wynagrodzenia. Czy to zwolnienie obowiązuje do końca roku kalendarzowego, pomimo że dziecko ukończyło ten wiek np. w lutym, czy tylko i wyłącznie do ukończenia przez to dziecko lat 14?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik został zatrudniony w zakładzie pracy od dnia 1 września 2018 r. W lutym 2019 r. stał się niezdolny do pracy w wyniku choroby. W 2019 roku otrzymał on dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. (za cztery miesiące zatrudnienia). W jaki sposób należy uwzględnić nagrodę roczną w podstawie świadczenia chorobowego?

czytaj więcej »

Administracja skarbowa uznaje „certyfikaty rezydencji” pozyskiwane ze stron internetowych podatników w formie plików pdf lub jpg jako dokumenty uznane za ważne. Dlatego też nie ma podstaw do stwierdzenia, że taki dokument stanowi jedynie kopię, a więc, że nie stanowi certyfikatu rezydencji jako wystarczającego dowodu na wykazanie miejsca zamieszkania (siedziby) nierezydenta otrzymującego należności (wynagrodzenie za usługi) z terytorium Polski. Sprawdź, co to ułatwienie oznacza dla pracodawcy.

czytaj więcej »

wiper-pixel