WYDANIE ONLINE

Od 25 maja 2018 r. pracownicy działów kadrowo-płacowych muszą stosować nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników. Zasady te wynikają zarówno z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jak i ze znowelizowanych przepisów szczególnych, w tym Kodeksu pracy. Ponadto, zarówno Kodeks pracy, jak i wiele innych ustaw zostanie w 2019 r. zmienione ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (tzw. ustawa wprowadzająca RODO). Sprawdź, co nowe przepisy zmienią w pracy działów kadrowo-płacowych.

czytaj więcej »

Od marca 2019 r. osobom, które ze względu na wychowywanie co najmniej czworga dzieci zrezygnowały z zatrudnienia i nie zdołały wypracować minimalnej emerytury, ZUS może przyznać tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W praktyce pojawiła się wątpliwość, czy osobie, która „odejdzie” z pracy w związku z uzyskaniem prawa do matczynej emerytury, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odprawy emerytalnej. Sprawdź stanowisko eksperta w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pracodawca musi wykazać, że czyn pracownika polegający na ciężkim naruszeniu obowiązków pracowniczych lub popełnieniu przestępstwa na jego szkodę faktycznie został dokonany. W razie wątpliwości nie można skutecznie zwolnić pracownika bez wypowiedzenia z jego winy na podstawie art. 521 Kodeksu pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 2018 r. (sygn. akt I PK 16/17)

czytaj więcej »

Nie jest przychodem pracownika zapłata przez pracodawcę kosztów paliwa zużytego w czasie prywatnego korzystania z samochodu służbowego. Konsekwentnie takie stanowisko prezentują sądy administracyjne. Stanowisko NSA jest sprzeczne z poglądem fiskusa, który zazwyczaj znajdziemy w interpretacjach indywidualnych. Sprawdź, co to oznacza dla pracodawcy.

czytaj więcej »

Dochód osiągnięty przez łotewskiego zleceniobiorcę mającego miejsce zamieszkania na Łotwie, który ponadto udokumentował ten fakt łotewskim certyfikatem rezydencji podatkowej, jest opodatkowany tylko na Łotwie. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 stycznia 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT 2-3.4011.15.2019.1.KS)

czytaj więcej »

Udział pracowników w krajowej i zagranicznej wycieczce dofinansowanej z ZFŚS, która ma na celu integrację pracowników, nie jest dla nich nieodpłatnym świadczeniem powodującym powstanie przychodu. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 stycznia 2019 r. (sygn. 0114-KDIP 3-2.4011.625.2018.2.AK1)

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wskazówki dotyczące rozwiązania umowy o pracę i ekwiwalentu za urlop: Pracownica złożyła wypowiedzenie umowy o pracę z 1-miesięcznym wypowiedzeniem (pracowała na pełny etat jako księgowa kasjer), ale kierownictwo zaproponowało 1/2 etatu na stanowisku księgowej. Jak w takim przypadku powinniśmy postąpić: rozwiązać umowę i wydać świadectwo, czy istnieje inna możliwość bez rozwiązywania umowy, ponieważ pracownik ma zaległy urlop za rok ubiegły i chciałby go wykorzystać w późniejszym terminie? Jak będzie można udzielić urlopu w późniejszym terminie pracownikowi który będzie pracował na 1/2 etatu a nie jak dotychczas na pełen etat (w przypadku pozostawienia urlopu do wykorzystania)? Drugie pytanie dotyczy osoby zatrudnianej w kasie na część etatu lub na określoną liczbę godzin: Czy możemy zatrudnić osobę do sprzedaży biletów w kasie gotówkowej na umowę zlecenie (czy są jakieś przeciwwskazania do zatrudnienia na zlecenie, jeżeli praca jest pod nadzorem kierownictwa i jest wykonywana w siedzibie)? Osoba prowadzi działalność gospodarczą i prosi o wystawianie faktur za czynności kasjera? Jak postąpić z umową o odpowiedzialności materialnej (gotówka), jakie powinny być zapisy w tej umowie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 7 do 9 stycznia 2019 r. Wynagrodzenie do podstawy wymiaru zasiłku przyjęłam z okresu styczeń–grudzień 2018 r. W tym czasie pracownik pracował na różnych stanowiskach. Od stycznia do maja 2018 r. pracował jako magazynier z wynagrodzeniem zasadniczym i dodatkiem funkcyjnym. Od czerwca 2018 r. pracuje jako kierowca z wynagrodzeniem zasadniczym bez dodatku. Czy do podstawy wlicza się dodatek funkcyjny wypłacany w okresie styczeń–maj 2018 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Nie jesteśmy zobligowani do tworzenia ZFŚS, dlatego też tworzymy odpis i przelewamy na wyodrębniony rachunek środki pieniężne na wypłatę świadczeń urlopowych. Świadczenie urlopowe wypłacane jest po wykorzystaniu przez pracownika 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego w roku bieżącym. Czy podatek dochodowy od świadczenia urlopowego powinien obciążać rachunek bieżący pracodawcy, czy też rachunek wyodrębniony? Czy w przypadku gdy na rachunku wyodrębnionym pozostały środki pieniężne z poprzednich lat (w związku z rotacją pracowników i niewykorzystaniem wymaganego wymiaru urlopu do wypłaty świadczenia), mogą one posłużyć na zorganizowanie imprezy integracyjnej pracowników?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w dniu 19 marca 2019 roku była w pracy od 8.00 do 16.00. Po powrocie do domu rozpoczął się poród i w tym samym dniu o 21.40 pracownica urodziła dziecko. Jakie świadczenia powinna otrzymać za ten dzień?

czytaj więcej »

Odprawa emerytalna lub rentowa to świadczenie powszechne, ustawowo gwarantowane. Przysługuje więc niezależnie od posiadanego przez uprawnionego do niej pracownika stażu zatrudnienia – zarówno ogólnego, jak i u obecnego pracodawcy. Sprawdź, jakich błędów unikać przy jej naliczaniu i wypłacie.

czytaj więcej »

wiper-pixel