WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2019 r. podstawą do ustalenia wysokości potrącenia (posiadającego charakter obowiązkowy lub dobrowolny) jest wynagrodzenie po odliczeniu finansowanych przez zatrudnionego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wpłat do PP K dokonywanych przez osoby zatrudnione. Wpłaty do PP K będą również uwzględniane przy wyznaczaniu  kwot wolnych od potrąceń.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak zgodnie ze stanowiskiem resortu finansów ustalać kwotę wolną od potrąceń – czy należy od wartości wynagrodzenia minimalnego brutto odejmować zaliczkę na podatek z uwzględnieniem podatku od części składki na PP K, którą finansuje pracodawca.

czytaj więcej »

Okres zwolnienia lekarskiego nie zawiesza biegu miesięcznego terminu do rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, jeżeli więc zwolnienie trwa dłużej niż miesiąc, oświadczenie pracownika będzie wadliwe i nie ma on wówczas prawa do odszkodowania za okres wypowiedzenia. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 marca 2019 r. (sygn. akt I PK 261/17)

czytaj więcej »

Kierownik średniego szczebla ma prawo do wynagrodzenia z tytułu nadgodzin wówczas, gdy organizacja pracy wymusza na nim regularną pracę poza normalnymi godzinami. Ewidencja czasu pracy w przypadku tych kierowników powinna być prowadzona, a w razie jej braku, dowód na okoliczność pracy w nadgodzinach obciąża pracownika. Może on wykazać ponadnormatywną pracę wszelkimi innymi dowodami, dopuszczonymi przez procedurę cywilną. Wyrok Sądu Najwyższego z 21 marca 2019 r. (sygn. akt II PK 332/17)

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, został zwolniony z powodu długotrwałej niezdolności do pracy, a po chorobie zgłosił zamiar kontynuacji zatrudnienia, pracodawca samorządowy ma go ponownie zatrudnić z pominięciem procedury naboru, jeżeli jest możliwość ponownego przyjęcia do pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 21 marca 2019 r. (sygn. akt II PK 248/17)

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zatrudniająca pracowników biurowych, magazynowych i budowlanych wprowadziła w Regulaminie Pracy równoważny system czasu pracy w jedno miesięcznym okresie rozliczeniowym, określając również możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, norma dobowa wynosi 8 godzin, ale może być przedłużona do 12 godzin, oczywiście tygodniowa przeciętnie 40 godzin. Widnieje również zapis, że pracodawca może w szczególnych okolicznościach wymagać od pracownika świadczenia pracy poza godzinami pracy, także w nocy, niedzielę i święta, a także wprowadzić 2-zmianowy czas pracy: 1 zmiana 7.00–16.00, 2 zmiana 16.00–01.00. Dla pracowników biurowych i magazynowych czas rozpoczęcia i zakończenia pracy to 8.00–16.00, dla budowlanych to 7.00–16.00 z możliwością przedłużenia o 4 godziny, wraz z 60-minutową przerwą nie wliczaną do czasu pracy na posiłek. Liczba godzin nadliczbowych została ustalona na 400 w roku, niedziela płatna 200% (dwa dodatki),pora nocna występuje między godzinami 22.00 a 6.00.Pracodawca nie ustala wcześniejszych grafików czasu pracy, do rozliczenia służą harmonogramy sporządzane przez pracowników z uwzględnieniem faktycznie przepracowanych godzin w danym miesiącu, nie ma zatem porównania czasu zaplanowanego z czasem rzeczywiście przepracowanym. Dla przykładu podaję poniżej jeden z harmonogramów pracowników za luty 2019 roku. Pracownik wynagradzany stawką godzinową np. 25,98 brutto/ godzinę, dodatek stażowy 3,5% płacy zasadniczej, premia stała 165,00 zł brutto, dodatek funkcyjny 210,00 zł brutto, pomniejszany o nieobecności, przyznawany za rzeczywiste prowadzenie budowy(tutaj cały miesiąc).Data     Czas pracy od          czas pracy do        przerwa      godziny po odjęciu przerwy01.02        7.00                                17.00                   1 godz.                           9.0002.02        7.00                                17.00                   1 godz.                           9.0003.02        7.00                                14.00                     –                                    7.0004.02        7.00                                17.00                   1 godz.                           9.0005.02        7.00                                17.00                   1 godz.                           9.0006.02        7.00                                17.00                   1 godz.                           9.0007.02        7.00                                14.00                    –                                     7.0008.0209.0210.0211.02        7.00                                17.00                    1 godz.                        10.0012.02        7.00                                17.00                    1 godz.                          9.0013.02        7.00                                17.00                    1 godz.                          9,0014.02        7.00                                17.00                    1 godz.                          9.0015.02        7.00                                17.00                    1 godz.                          9.0016.02        7.00                                17.00                    1 godz.                          9.0017.02        7.00                                14.00                      –                            7.0018.02       7.00                                17.00                    1 godz.                          9.0019.02        7.00                                17.00                    1 godz.                          9.0020.02        7.00                                17.00                    1 godz.                          9.0021.02        7.00                                12.00                     –                              5.0022.02        7.00                                10.00                     –                              3.0023.02      13.00                                15.00                     –                             2.0024.0225.02      10.00                                18.00                     –                             8.0026.02        7.00                                17.00                     1 godz.                         9.0027.02        7.00                                17.00                     1 godz.                         9.0028.02        7.00                                17.00                     1 godz.                         9.00Łącznie pracownik przepracował w lutym 193 godziny. 160 godzin to czas obowiązujący do przepracowania, reszta to nadgodziny, w tym soboty, niedzielę, praca w tej samej dobie, różne godziny rozpoczęcia pracy, tu nadmienię, że pracownicy zaczynają pracę także np. o 5,00, czyli w porze nocnej, w tej samej dobie. W jaki sposób rozliczyć prawidłowo czas pracy wedlug powyższego harmonogramu z podziałem na poszczególne składniki, to jest: czas podstawowy, nadgodziny 50%, 100%, soboty, niedzielę... itd., które godziny stanowią o przekroczeniu i będą to nadgodziny dobowe, a które będą stanowiły przekroczenia średniotygodniowe? W jaki sposób zamknąć miesiąc, podsumować go odpowiednio i zapłacić pracownikowi wynagrodzenie, jaką metodę zastosować? Czy można to rozliczyć? Czy można z góry założyć, że powyżej 8 godziny należy zapłacić już nadgodziny, czy będzie to czas dopiero po 12 godzinie? Które składniki wynagrodzenia stanowią podstawę do naliczenia zwykłego wynagrodzenia za nadgodziny, które dodatku? Proszę o podanie przykładowego rozliczenia powyższego harmonogramu.

czytaj więcej »

Obecnie bez systematycznego uzupełniania lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych budowanie kariery staje się niemożliwe. Kursy i szkolenia na ogół odbywają się poza stałym miejscem pracy, a często nawet w innym mieście. Wówczas pojawiają się wątpliwości, jak rozliczyć taki wyjazd i jakie dokumenty należy w związku z tym przygotować.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 1,50%.

czytaj więcej »

wiper-pixel