WYDANIE ONLINE

Popularną praktyką wśród pracowników jest omijanie przepisów w celu zaoszczędzenia na płacach, szczególnie nadgodzinach, osób zatrudnionych. Sądy przestrzegają: nawet zachowanie formalności czy zmiana rodzaju umowy świadczenia pracy nie uchronią pracodawcy przed zapłatą. Często tańsze będzie powierzenie wykonania zlecenia merytorycznej osobie spoza firmy niż narażanie się na proces z własnym pracownikiem.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. podstawą do ustalenia wysokości potrącenia (posiadającego charakter obowiązkowy lub dobrowolny) jest wynagrodzenie po odliczeniu finansowanych przez zatrudnionego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wpłat do PP K dokonywanych przez osoby zatrudnione. Wpłaty do PP K będą również uwzględnianie przy wyznaczaniu kwot wolnych od potrąceń. Sprawdź nowe przepisy na przykładzie liczbowym.

czytaj więcej »

Środki zgromadzone na rachunku PPK – w tym pochodzące z wpłat finansowanych przez pracodawców – będą mogły podlegać zajęciu na zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych. Na obecnym etapie wprowadzenia zmian w tym zakresie nie przewiduje ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Przepisy nie precyzują dokładnie, w jaki sposób zleceniodawca powinien prowadzić taką ewidencję. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zleceniobiorca codziennie określał w ewidencji liczbę przepracowanych godzin, potwierdzając je swoim podpisem. Równie dobrze może złożyć zestawienie godzin za cały miesiąc, składając jeden podpis na takim oświadczeniu.

czytaj więcej »

Od 1 września 2019 r. pracodawca musi stosować nowe zasady kształcenia ustawicznego w formach poza szkolnych m.in. młodocianych pracowników. Warto się do tego przygotować już dziś.

czytaj więcej »

Pracownikowi mogą przysługiwać dwa odszkodowania za bezprawne zwolnienie, jeżeli otrzymał on wypowiedzenie z naruszeniem przepisów kodeksowych i gdy w trakcie biegu terminu tego wypowiedzenia otrzymał – również niezgodne z prawem – zwolnienie dyscyplinarne bez wypowiedzenia. Są to jednak roszczenia pozostające w zbiegu. Oznacza to, że jedno może uzupełniać drugie, ale nie mogą obydwa jednocześnie przysługiwać w pełnej kwocie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył wniosek o zapomogę z ZFŚS z tytułu długotrwałej choroby. Komisja socjalna przyznała zapomogę pracownikowi. Zapomoga nie została wypłacona, pracownik zmarł. Czy niewypłacona pracownikowi zapomoga z ZFŚS przechodzi do praw majątkowych i podlega wypłacie osobom uprawnionym do renty rodzinnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Na początku kwietnia zostało wypłacone wyrównanie wynagrodzenia za miesiące od stycznia do marca. Pracownik choruje w kwietniu. Czy do podstawy wymiaru zasiłku za miesiące styczeń – marzec 2018 r. należy uwzględnić nowe wynagrodzenie po podwyżce czy przed podwyżką? Czy tak samo będzie w przypadku godzin nadliczbowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Urząd miasta wypłaca stypendium sportowe 1.000 zł brutto osobie bezrobotnej. Od takiego stypendium należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Podstawą składki zdrowotnej jest 1.000 zł czyli kwota wypłacanego stypendium zgodnie z art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy zdrowotnej. Zaliczkę na podatek oblicza się zgodnie z art. 41 ustawy o PIT. Moje pytanie dotyczy podstawy składki zdrowotnej odliczanej od podatku (7,75%) – czy powinna być to kwota 1.000 zł czy 887,40 zł, czyli po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak policzyć zaliczkę na podatek przy niskim wynagrodzeniu pracownika, np. 150 zł brutto, przy podwyższonych kosztach i zwykłej kwocie zmniejszającej podatek? Proszę o przykład liczbowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Płatnik składek, u którego ZUS zakwestionował niektóre umowy o dzieło – twierdząc, iż są one umowami zlecenia – powinien dokonać określonych czynności, aby właściwie przekwalifikować te umowy oraz prawidłowo rozliczyć się z ZUS. 

czytaj więcej »

Obowiązkiem większości pracodawców administrujących danymi jest prowadzenie rejestru czynności przetwarzania. Dokument ten ma pokazywać, w jakich procesach u praco-dawcy są przetwarzane dane osobowe, w jakim celu, kogo dotyczą oraz jak są zabezpieczane. Celem prowadzenia rejestru jest zapewnienie możliwości pełnienia nadzoru i monitorowania procesów przetwarzania danych osobowych przez organ nadzorczy. ADO będzie miał obowiązek udostępnić rejestr na każde wezwanie UODO. 

czytaj więcej »

wiper-pixel