WYDANIE ONLINE

W wielu firmach zatrudniających pracowników pracodawcy przekazują pracownikom prezenty i upominki z różnych okazji, a najczęściej z okazji jubileuszu firmy, okresu zatrudnienia pracownika, zasług i osiągnięć zawodowych itp. Źródłem takich świadczeń są zwykle środki obrotowe, ale po spełnieniu kryterium socjalnego pracodawca może sfinansować niektóre z nich także z ZFŚS. Zdarzenia te wywołują określone skutki w podatku dochodowym. Sprawdź, jak rozliczyć się z urzędem skarbowym.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. każdy pracodawca musi prowadzić pracownikom indywidualnie dokumentację związaną z ubieganiem się o urlop wypoczynkowy i korzystaniem z niego. Jakie dokumenty należy tam umieszczać? Czy wstawiać tam wycinki z planu urlopów? Co wchodzi w skład indywidualnej dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.?

czytaj więcej »

O 1 punkt procentowy od września 2019 r. ulegną zwiększeniu stawki minimalnych wynagrodzeń przysługujących pracownikom młodocianym odbywającym przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych będę mogli z tego tytułu ubiegać się o zwiększoną refundację płac przysługujących tym osobom. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Pracownik może domagać się od pracodawcy zapłaty zryczałtowanego odszkodowania w kwocie nieprzekraczającej równowartości wynagrodzenia tego pracownika za ustawowy okres wypowiedzenia.

czytaj więcej »

Cześć urzędów pracy wnosi o dokładniejsze określanie podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy, w sytuacji gdy do rozwiązania umowy dochodzi z przyczyn niedotyczących pracownika na podstawie przepisów tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Sprawdź, jak do wniosków PUP w tym zakresie odniosło się ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica obsługi szkoły ma zawartą umowę o pracę na okres 08.04.–30.04.2019 r. Czy podając na umowie warunki płacy, należy podać stawkę zasadniczej płacy w całości (2.900,00 zł), tak jakby pracowała cały miesiąc? I wtedy dział Rachuby wylicza ją zgodnie z okresem zatrudnienia? Czy wyliczyć stawkę płacy zasadniczej proporcjonalnie do okresu pracy, czyli za dni robocze, tj. 16 dni (2.200,00 zł)?

czytaj więcej »

Pytanie: Organizujemy imprezy, m.in. dni miasta czy też dożynki, które wypadają w sobotę i niedzielę. Pracownicy obsługujący tego typu imprezy pracują w tych dniach po 12, 15 godzin. Pragnę zaznaczyć, że wspomniani pracownicy pracują od poniedziałku do piątku na pełny etat. Jak rozliczyć tym pracownikom taki czas pracy w systemie podstawowym, biorąc pod uwagę, że to ich szósty i siódmy dzień pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Do podstawy wymiaru zasiłku bierzemy uzupełnione wynagrodzenie zasadnicze, jeśli ktoś chorował. Czy uzupełniamy dodatek funkcyjny i specjalny, które są płatne w miesięcznej stawce? Dodatek specjalny jest przyznany na pewien czas. Pracownik ma powyżej 50 lat. Czy 70% zasiłku chorobowego liczymy od 34. dnia pobytu w szpitalu (dni 1–33 to dni pobytu w szpitalu) czy od 34. dnia niezdolności do pracy (zwykłe zwolnienie lekarskie)?

czytaj więcej »

Zleceniobiorcy, który otrzymywał przychody opodatkowane podatkiem zryczałtowanym, nie wystawia się z tego tytułu żadnych dokumentów podatkowych, a w trakcie roku podatek wpłaca się z tytułu PIT-8AR. PIT ten należy przesłać do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby zleceniodawcy do końca stycznia następnego roku. Zleceniobiorca może jednak zażądać informacji o odprowadzonej składce zdrowotnej, przysługuje mu bowiem prawo do odliczenia tej składki w wysokości 7,75% podstawy wymiaru (nieodliczonej od podatku zryczałtowanego) od podatku należnego za rok z tytułu przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Żaden przepis podatkowy bowiem nie wyłącza prawa do dokonania takiego odliczenia. 

czytaj więcej »

wiper-pixel