WYDANIE ONLINE

Wypłaty kwartalne, roczne lub jednorazowe budzą wiele wątpliwości co do zasad ich uwzględniania w podstawie wymiaru składek oraz sposobu wykazywania w dokumentach rozliczeniowych. Wypłaty takie mogą wpływać na powstanie obowiązku naliczenia określonych należności składkowych lub na jego ustanie. Mogą też skutkować koniecznością przygotowania dodatkowego raportu imiennego.

czytaj więcej »

Od 2020 r. okres wyczekiwania obejmie nie tylko prawo do zasiłku chorobowego, lecz również macierzyńskiego i opiekuńczego. Okres ten zostanie znacznie wydłużony. Zmienią się również zasady nabywania prawa do nowego okresu zasiłkowego. Sprawdź, co to oznacza dla pracodawcy.

czytaj więcej »

Pracodawcy muszą zaprzestać prowadzenia monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach udostępnionych na potrzeby zakładowej organizacji związkowej. Od 4 maja 2019 r. wprowadzono również dodatkowe przesłanki zastosowania monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarnych.

czytaj więcej »

Od 4 maja 2019 r. obowiązuje tzw. ustawa wdrażająca RODO, która przyniosła m.in. zmiany w Kodeksie pracy w zakresie dotyczącym katalogu danych pozyskiwanych przez pracodawców od osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników oraz podstaw ich przetwarzania. Sprawdź, jakie dane osobowe po zmianach może pozyskiwać pracodawca i jakie są podstawy ich przetwarzania.

czytaj więcej »

Od 4 maja 2019 r. pracodawcy uzyskają nowe uprawnienia w zakresie żądania od osoby przyjmowanej do pracy orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywania pracy wraz ze skierowaniem na badania lekarskie będącym podstawą wydania takiego orzeczenia. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Ujednolicone zostaną okresy zawierania umów o prowadzenie PPK w przypadku osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem, z terminami które obowiązują w przypadku pozostałych osób zatrudnionych. Poznaj szczegóły wprowadzanych zmian.

czytaj więcej »

W przypadku przekazania pracownikom kart podarunkowych zasilonych środkami z ZFŚS w wysokości nieprzekraczającej 1.000 zł przychód z tego tytułu będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT do kwoty 1.000 zł w roku podatkowym.

czytaj więcej »

Ze zwolnienia od podatku nie korzysta wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za czas: urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia z całości lub z części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel pracuje w jednej szkole na cały etat i otrzymuje więcej niż minimalne wynagrodzenie. Z jego wynagrodzenia zostają odprowadzone składki na Fundusz Pracy. Ten sam nauczyciel pracuje w innej szkole na pół etatu i otrzymuje mniej niż minimalne wynagrodzenie. Czy z tego wynagrodzenia należy odprowadzić składki na Fundusz Pracy? Nauczyciel pracuje w czterech szkołach na różne etaty, w żadnej nie otrzymuje minimalnego wynagrodzenia. W dwóch szkołach łącznie otrzymuje więcej niż minimalne wynagrodzenie i z tych wynagrodzeń zostają odprowadzone składki na Fundusz Pracy, czy w dwóch pozostałych też należy odprowadzić składki na Fundusz Pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz zakład zawarł umowę zlecenia z siostrą zakonną. Zakon opłaca składki ZUS zgodnie z ustawą konkordatową. Dodam, że siostra nie jest związana żadną inną umową (zlecenia czy o pracę), nie jest także emerytką. Czy od tej umowy zlecenia muszę odprowadzać składki ZUS – emerytalne, rentowe, chorobowe, oraz składkę zdrowotną?

czytaj więcej »

Pytanie: Ośrodek zamierza podpisać z pracownikiem umowę o używanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych. Ustalony został limit miesięczny w wysokości 180 km wyliczany według stawek za 1 km jak w rozporządzeniu. Czy przy rozliczeniu ryczałtu należy dołączyć ewidencję przebiegu pojazdu? Czy wystarczy samo oświadczenie o wysokości ryczałtu i dniach wolnych co miesiąc? Czy wyliczona miesięcznie kwota ryczałtu powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy ryczałt za jazdy lokalne, które otrzymuje pracownik na podstawie umowy ze stawką za 1 kilometr 0,8358 zł podlega opodatkowaniu przy wypłacie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w momencie zatrudnienia był już na emeryturze, ale nie pobrał odprawy emerytalnej, gdyż przeszedł na emeryturę, wykonując sporadycznie zlecenia. Obecnie otrzymał od pracodawcy propozycję zakończenia umowy o pracę i założenia działalności gospodarczej. Czy z chwilą zakończenia pracy należy mu się odprawa emerytalna u tego pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: U pracownika w trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy z 3/4 na 1 etat. Od 01.01.2017 r. do 31.07.2017 r. pracował na 3/4 etatu. Od 01.08.2017 r. na cały etat. Pracownik w luty 2018 r. otrzymał trzynastkę za 2017 r., w marcu 2018 r. zachorował. Podstawa zasiłkowa liczona jest z okresu 01.08.2017 r. (zmiana etatu) do 28.02.2018 r. Do podstawy zasiłkowej wliczamy 1/12 trzynastki. W jakiej wysokości? Faktycznie wypłaconej?

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik wygra w sądzie sprawę o wypłatę dodatków za pracę w porze nocnej, płatnik może mieć sporo wątpliwości. Przede wszystkim często zastanawia się, według jakiej stawki wynagrodzenia minimalnego powinien liczyć wspomniane dodatki, jeśli przysługują one za dwa ubiegłe lata, a ich wypłata nastąpi w roku bieżącym, oraz co w takiej sytuacji ze składkami. Zyskaj pewność, jak rozliczać zaległe wypłaty za pracę w nocy.

czytaj więcej »

wiper-pixel