WYDANIE ONLINE

Od 1 lipca 2019 r. część płatników musi wprowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe. Płatnik musi wybrać instytucję finansową, z którą podpisane zostaną dwa rodzaje umów. Musi także naliczać, pobierać i odprowadzać zupełnie nowe składki – i to nie tylko za pracowników. Na wykonanie tych czynności przepisy przewidują konkretne terminy. Sprawdźmy jakie.

czytaj więcej »

Pracownik, pracodawca, państwo – PPK są pierwszym w Polsce programem długoterminowego oszczędzania, który – zgodnie z ustawą o PPK – jest współfinansowany przez trzy podmioty. Głównym źródłem finansowania PPK stanie się comiesięczne wpłacanie środków przez pracowników i pracodawców. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma wpłatę powitalną i dopłaty roczne ze środków publicznych (finansowane z Funduszu Pracy). Sprawdź, co to oznacza w praktyce dla zleceniodawcy.

czytaj więcej »

W przypadku gdy nagrody pieniężne lub rzeczowe otrzymają osoby fizyczne współpracujące z wypłacającym na podstawie umowy zlecenia, przychód uzyskany z tego tytułu stanowi podlegający opodatkowaniu przychód z działalności wykonywanej osobiście. 

czytaj więcej »

Niewykluczone, że już wkrótce pracodawcy w krajach Unii Europejskiej będą zobowiązani do tworzenia obowiązkowych systemów rejestracji czasu pracy swoich pracowników. To pokłosie wyroku, jaki wydał ostatnio Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE ) w sporze pomiędzy hiszpańską centralą związkową a regionalnym oddziałem Deutsche Bank. Dowiedz się, jakie mogą być skutki wydania tego orzeczenia.

czytaj więcej »

Do niedawna przyjmowano, że badania trzeźwości pracownika nie muszą się ograniczać do wykonywanych przez policję, lekarza lub pielęgniarkę i mogą być wykonywane w ramach zakładu pracy przez pracodawcę lub innego wyznaczonego pracownika. W wielu zakładach pracy pojawiły się nawet zapisy regulaminowe umożliwiające takie działanie i określające sposób postępowania w takich przypadkach. Ostatnie zmiany Kodeksu pracy wiele jednak zmieniły.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zatrudniona na cały etat od 25.01.2017 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim do 07.05.2017 r. Od 08.05.2017 r. do 24.09.2017 r. przebywała na urlopie macierzyńskim, od 25.09.2017 r. do 06.05.2018 r. wykorzystywała urlop rodzicielski, od 07.05.2018 do 31.12.2019 r. urlop wychowawczy, z 2016 roku pozostało jej 10 godz. urlopu wypoczynkowego, za 2017 r. urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze (26 dni/208 godz). Czy należy jej się urlop wypoczynkowy za 2018 rok w pełnym wymiarze?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 lutego 2019 roku pracownik został zatrudniony na zastępstwo. Okazało się, że osoba przebywająca na zasiłku już do pracy nie wróci, ponieważ przechodzi na rentę, a osoba z zastępstwa będzie zatrudniona na miejsce tej osoby. Czy pracownikowi, który był na zastępstwie do 10.06.2019 r., przysługuje okres wypowiedzenia a teraz od 11.06.2019 r. będzie zatrudniony na umowę o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego wypada na dzień 24.05.2019 r. Pracownik za luty, marzec i kwiecień 2019 r. otrzymał dodatek specjalny w wysokości: luty – 1.260,00 zł brutto, marzec 1.260,00 zł brutto, kwiecień – 945,00 zł brutto. Czy dodatek specjalny należy wliczyć do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik samorządowy pracujący w dziale kadry/płace przez kilka miesięcy wypłacał nauczycielowi dodatek wiejski, po czym przeszedł na emeryturę. Po kilku miesiącach okazało się, że umowa tego nauczyciela została zawarta na 10/22 etatu, w związku z czym dodatek wiejski nauczycielowi nie przysługiwał. GZO poprosiło nauczyciela o zwrot niesłusznie wypłaconego dodatku wiejskiego z kilku miesięcy wstecz. Czy nauczyciel ma prawo nie zgodzić się na zwrot nadpłaconych pieniędzy? Co należy zrobić w sytuacji, gdy nauczyciel odmówi zwrotu?

czytaj więcej »

Pytanie: Do podstawy wymiaru zasiłku bierzemy uzupełnione wynagrodzenie zasadnicze, jeśli ktoś chorował. Czy uzupełniamy dodatek funkcyjny i specjalny, które są płatne w miesięcznej stawce? Dodatek specjalny jest przyznany na pewien czas. Pracownik ma powyżej 50 lat. Czy 70% zasiłku chorobowego liczymy od 34. dnia pobytu w szpitalu (dni 1–33 to dni pobytu w szpitalu) czy od 34. dnia niezdolności do pracy (zwykłe zwolnienie lekarskie)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica obsługi szkoły ma zawartą umowę o pracę na okres 08.04.–30.04.2019 r. Czy podając na umowie warunki płacy, należy podać stawkę zasadniczej płacy w całości (2.900,00 zł), jakby pracowała cały miesiąc? I wtedy dział Rachuby wylicza ją zgodnie z okresem zatrudnienia. Czy należy tylko wyliczyć i napisać stawkę płacy zasadniczej proporcjonalnie do okresu pracy, czyli za dni robocze, tj. 16 dni (2.200,00 zł)?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wskazanie, który sposób zaokrąglenia wynagrodzenia za 1 godzinę urlopu jest prawidłowy. Przykład: podstawa urlopowa z 3 miesięcy 15.440,65, liczba przepracowanych godzin z badanego okresu to 411, stawka za 1 godzinę ze średniej urlopowej wynosi 37,568491 zł (15.440,65/411). Który sposób (1 czy 2) wyliczenia wynagrodzenia za 8 godzin urlopu jest prawidłowy: 1. 8 godzin UW × 37,568491 = (300,547928) po zaokrągleniu 300,55 zł, 2. 8 godzin UW × 37,57 = 300,56.

czytaj więcej »

Aby rozliczać czas pracy, pracodawca musi swobodnie operować różnymi pojęciami z tego zakresu. Niezbędna jest także znajomość ostatnich wyroków Sądu Najwyższego. Wypłacanie wynagrodzenia, nawet z dodatkami zamiast udzielania czasu wolnego, jest traktowane przez inspekcję pracy jak wykroczenie przeciwko prawom pracownika, karane grzywną. Sprawdź, jak uniknąć wykroczeń, właściwie rozliczać czas pracy i zapewnić swojej instytucji właściwą organizację pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel