WYDANIE ONLINE

Od 1 sierpnia 2019 r. osoby w wieku do 26 lat, które są zatrudnione na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, zostały objęte nowym przywilejem w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Poznaj zasady zastosowania nowego zwolnienia od podatku i dowiedz się, jak je stosować w praktyce.

czytaj więcej »

Osoby do 26 lat, które w 2019 r. zechcą skorzystać z „zerowego PIT ”, od dnia wejścia w życie nowych przepisów będą mogły składać płatnikom oświadczenia informujące o spełnianiu warunków do nowego zwolnienia od podatku. Sprawdź, jak w praktyce może brzmieć treść takiego oświadczenia.

czytaj więcej »

Nie będzie możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku odbycia wstępnych badań lekarskich, w sytuacji gdy zostaje on zatrudniony u nowego pracodawcy po upływie 30 dni od zakończenia poprzedniego zatrudnienia, pomimo że posiadane przez niego orzeczenie lekarskie zachowuje aktualność.

czytaj więcej »

14,8 tys. mandatów na kwotę 17,9 mln zł oraz 60,8 tys. ujawnionych wykroczeń przeciwko prawom pracownika – to efekty ubiegłorocznej działalności kontrolnej PIP . Sprawdź, jakie działania kontrolne prowadziła inspekcja pracy w 2018 r. i kiedy najczęściej ujawniała nieprawidłowości.

czytaj więcej »

Trwają prace nad modyfikacją formularza ZUS RCA – informuje ZUS . W druku tym znajdzie się dodatkowe pole w celu wykazywania kwot wpłat na pracownicze plany kapitałowe, finansowanych ze środków pracodawcy. Jak wykazywać wpłaty na PP K do czasu zmiany formularza?

czytaj więcej »

Nowy pracodawca może wstąpić, na mocy art. 93 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, w prawa i obowiązki przysługujące dotychczasowemu pracodawcy jako płatnikowi składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że w trakcie tego samego roku składkowego zostaje zachowana, uprzednio ustalona przez ZUS na wniosek poprzedniego pracodawcy, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe w odniesieniu tylko do tych ubezpieczonych pracowników, którzy w wyniku połączenia spółek przeszli do nowego pracodawcy.

czytaj więcej »

Pracodawcy zobligowani do utworzenia PP K mają wiele obowiązków przewidzianych w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Do głównych zadań należy m.in. wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki PP K, oraz terminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK. Sprawdź, jak nie popełnić błędu przy podpisywaniu umowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 do 16 sierpnia będziemy zatrudniać osobę na umowę zlecenia (student, 22 lata) z kwotą brutto 1.750 zł. Jak rozliczyć tę osobę na liście płac oraz jakie dokumenty wysłać do ZUS i do urzędu skarbowego? Czy zgodnie z nowymi przepisami jesteśmy zwolnieni z opodatkowania tego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Po wyborze instytucji finansowej, która utworzy rachunki PPK, oraz zawarciu umowy o zarządzanie PPK, kolejnym bardzo ważnym obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest podpisanie umowy o prowadzenie PPK. Umowa ta jest zawierana przez pracodawcę w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, z instytucjami finansowymi, z którymi zakład pracy zawarł umowę o zarządzanie PP K. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Za realizację zobowiązań związanych z podleganiem przez osoby zatrudnione ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu co do zasady odpowiada płatnik składek (pracodawca lub zleceniodawca). Przepisy ustawy systemowej nakładają na płatników określone obowiązki, przewidując za ich niewykonanie sankcję w postaci grzywny do 5.000 zł. Odpowiedzialność karną może ponieść nie tylko płatnik składek. Sprawdźmy, w jakim zakresie za błędy mogą odpowiadać pracownicy działów kadrowo-płacowych lub biur rachunkowych bądź innych firm świadczących usługi w zakresie realizacji zadań pracodawcywobec ZUS.

czytaj więcej »

wiper-pixel