WYDANIE ONLINE

Dość częstym błędem popełnianym w rozliczeniach płacowych bywa nadpłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z powodu przekroczenia rocznego limitu w wysokości odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Nadpłata musi zostać zwrócona osobie, u której ona wystąpiła. Aby ją skalkulować, pracodawca musi wyliczyć niedopłatę składki zdrowotnej, ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy oraz skalkulować wartość zwrotu do wypłaty.

czytaj więcej »

Pracownicy, którzy nie ukończyli 26 lat, złożyli oświadczenia w sprawie niepobierania z ich wynagrodzenia podatku już 24 lipca 2019 r. Czy pracodawca powinien uznać te oświadczenia za wiążące?

czytaj więcej »

W zakładzie pracy wynagrodzenia wypłacane są do 10. dnia następnego miesiąca. Sprawdź, czy jeśli na początku sierpnia pracownik otrzyma od pracowników stosowne oświadczenia, musi stosować zwolnienie od podatku już do wypłat dokonywanych do 10 sierpnia. Będzie to trudne, ponieważ dostawca oprogramowania nie zdąży wprowadzić odpowiednich zmian.

czytaj więcej »

Dla pracodawców wdrożenie pracowniczego planu kapitałowego wiąże się z ustawowym obowiązkiem poinformowania osób zatrudnionych o określonych uprawnieniach związanych z oszczędzaniem. Natomiast forma, częstotliwość oraz kanały komunikacji pozostają do decyzji podmiotu zatrudniającego.

czytaj więcej »

Dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniają się zasady refundowania wynagrodzeń młodocianym pracownikom zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego. Chodzi o zmianę umowę o refundację w związku ze zmianą minimalnych stawek wynagrodzenia takim pracownikom młodocianym.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w podstawie naliczenia odprawy i ekwiwalentu uwzględniamy: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny? Czy nagroda roczna przyznana przez dyrektora powinna być uwzględniona? Nasza jednostka nie ma wewnętrznego regulaminu wynagradzania?

czytaj więcej »

Obowiązek informowania pracownika o zasadniczych warunkach zatrudnienia w ciągu tygodnia od podjęcia pracy przewiduje przyjęta 13 czerwca 2019 r. nowa dyrektywa unijna dotycząca informowania pracowników o warunkach zatrudnienia. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego w czerwcu 2019 r. W marcu 2019 r. wypłacono mu wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (łącznie 221,99 godz.) przepracowane w miesiącach: 1) grudzień 2018 r. łącznie 49,41 godz., w tym z tytułu przekroczenia przeciętnej dobowej normy czasu pracy 17,08 godz. oraz przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy 32,33 godz., 2) styczeń 2019 r. łącznie 81,58 godz., w tym z tytułu przekroczenia przeciętnej dobowej normy czasu pracy 39,58 godz. oraz przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy 42 godz. 3) luty 2019 r. łącznie 69,84 godz., w tym z tytułu przekroczenia przeciętnej dobowej normy czasu pracy 27,42 godz., przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy 41,25 godz. oraz za pracę w porze nocnej 1,17 godz. W marcu pracownik otrzymał wynagrodzenie zmienne w kwocie 8.347,14 zł, w tym: ¤¤ za godziny nadliczbowe – 4.655,34 zł, ¤¤ dodatek 50% za przekroczenie dobowej normy czasu pracy – 966,39 zł, ¤¤ dodatek 100% za przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy – 2.694,76 zł, ¤¤ dodatek 100% za pracę w nocy – 27,79 zł, ¤¤ dodatek za porę nocną – 2,86 zł. W maju wypłacono pracownikowi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przepracowane w miesiącach:  1) marzec 2019 r. z tytułu przekroczenia przeciętnej dobowej normy czasu pracy 7,75 godz.  2) kwiecień 2019 r. łącznie 13,41 godz., w tym z tytułu przekroczenia przeciętnej dobowej normy czasu pracy 13,08 godz., oraz za pracę w porze nocnej 0,33 godz.  W maju pracownik otrzymał wynagrodzenie zmienne w kwocie 722,54, w tym:  ¤¤ za godziny nadliczbowe – 478,62 zł,  ¤¤ dodatek 50% za przekroczenie dobowej normy czasu pracy – 235,58 zł,  ¤¤ dodatek 100% za pracę w nocy – 7,46 zł,  ¤¤ dodatek za porę nocną – 0,88 zł, U pracodawcy obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy.  Które składniki wynagrodzenia zmiennego należy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia urlopowego? W okresie z którego została ustalona podstawa (marzec – maj 2019), pracodawca wypłacił składnik zmienny za miesiące: grudzień 2018 r., styczeń, luty, marzec, kwiecień 2019 r. Jak należy rozumieć i zastosować zapis „dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa”? Czy wobec tego podstawa wymiaru powinna zostać podzielona przez godziny przepracowane w okresie grudzień 2018 – kwiecień 2019 r. tj. 957,99 godz., czy jednak przez godziny przepracowane w okresie marzec – maj 2019 r. tj. 491,33 godz.?  

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z wejściem w życie nowych rozwiązań dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy często zawierają umowy o zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Czy w związku z zawarciem takiej umowy dochodzi do powierzenia przetwarzania danych?

czytaj więcej »

Stan faktyczny: W lipcu 2019 roku wielu zatrudnionych w naszej spółce pracowników otrzyma dofinansowanie do wypoczynku wakacyjnego (własnego oraz współmałżonków i dzieci), zorganizowanego przez nich we własnym zakresie (tzw. „wczasy pod gruszą”) sfinansowane w całości ze środków ZFŚS. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przewiduje dofinansowanie wypoczynku pracowników jak również członków ich rodzin, a przyznanie dofinansowania następuje na wniosek osoby uprawnionej i jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionych, co powoduje, że jego wartość jest ustalana w różnej wysokości. Czy postąpimy właściwie, nie naliczając składek ZUS, składki zdrowotnej oraz nie pobierając zaliczki na podatek dochodowy od wartości dofinansowania do wypoczynku w kwocie 1.400 zł, jaką otrzyma w lipcu 2019 r. pracownik i wypłacając mu kwotę 4.685,81 zł, zgodnie z załączoną listą płac za lipiec. Pracownik będzie składał oświadczenie, iż całą kwotę dofinansowania przeznaczy na pokrycie kosztów wypoczynku niepełnoletnich swoich dzieci. Przy czym będzie to pierwsze świadczenie z ZFŚS, jakie w bieżącym roku otrzyma.

czytaj więcej »

wiper-pixel