WYDANIE ONLINE

Chociaż pozornie odnośnie do spraw z zakresu prawa pracy skorygowano tylko dwa artykuły, zmiany będą zdecydowanie dalej idące. Firmy muszą się przygotować na sporo większe koszty niż dotychczas. Sprawdź szczegóły i wysokość nowych kosztów.

czytaj więcej »

Wprowadzone z początkiem 2019 r. zmiany dotyczące prowadzenia akt osobowych nadal wywołują sporo wątpliwości wśród osób zajmujących się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych. Jedna z nich dotyczy zasad załączania do akt osobowych świadectwa pracy, które zostało wystawione łącznie za okresy zatrudnienia, z których dokumentację pracowniczą od 1 stycznia 2019 r. przechowuje się przez różny okres.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać zmiana wyłączająca dodatek stażowy ze składników wynagrodzenia uwzględnianych w ramach płacowego minimum. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownicy używają incydentalnie telefonów służbowych do rozmów prywatnych, a nie można przypisać indywidualnie przychodu danemu pracownikowi, przychód ze stosunku pracy nie powstanie. 

czytaj więcej »

Jeżeli zleceniobiorca z Ukrainy przebywa w Polsce krócej niż 183 dni albo przebywa dłużej, ale przedłożył certyfikat ukraińskiej rezydencji podatkowej, jego dochody z umowy zlecenia podlegają opodatkowaniu tylko na Ukrainie. Polski zleceniodawca wystawi jedynie informację IFT-1/IFT-1R. 

czytaj więcej »

W razie uiszczenia przez pracodawcę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części, w której powinny być sfinansowane przez pracownika, skutkuje powstaniem u pracownika przychodu z innych źródeł.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do zawartej umowy o dzieło podstawą wypłacenia wynagrodzenia wymagany jest rachunek? Czy można wyłącznie ograniczyć się do zbiorczego zestawienia potwierdzającego przyjęcie i wykonanie przez zamawiającego dzieła.

czytaj więcej »

Pytanie: Bank organizuje szkolenie dla członków rady nadzorczej. 50% szkolenia jest dofinansowane z kosztów banku, a 50% szkolenia członek rady nadzorczej finansuje sam. Kwotę dofinansowania dopiszemy członkowi rady nadzorczej jako przychód, naliczymy składki ZUS oraz podatek, które to członek RN wpłaci przed szkoleniem. Czy koszty pracodawcy (składkę emerytalno-rentową) powinien również ponieść członek rady nadzorczej czy pracodawca?

czytaj więcej »

Pytanie: Zleceniobiorca w wieku 25 lat jest zatrudniony w naszej firmie na umowie zlecenia od 1 lipca do 1 listopada 2019 r. z kwotą 2.300 zł za miesiąc. Jak rozliczyć go za lipiec, sierpień, wrzesień i październik? Sytuację komplikuje fakt, że 10 września kończy 26 lat, a 1 października rozpoczyna studia magisterskie (studia licencjackie ukończył 20 czerwca). Jak właściwie go rozliczać z ZUS i urzędem skarbowym (zerowy PIT).

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik z wynagrodzeniem minimalnym posiada zaległości niealimentacyjne. Od sierpnia w związku z pitem zerowym dla osób do 26. roku będzie otrzymywał dodatkowe 133 zł. Czy kwotę tę należy przekazać komornikowi?

czytaj więcej »

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie prawidłowości rozliczenia wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia.Umowa o pracę Lp. Składniki Działanie Kwota 1.   Wynagrodzenie brutto   2.400,00 2.   Składka na ubezpieczenie emerytalne (9,76%)   234,24 zł 3. Składka na ubezpieczenie rentowe (1,5%)   36,00 zł 4.   Składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45%)   58,80 zł 5.   Suma składek na ubezpieczenia społeczne Poz. 2 + poz. 3 + poz. 4 329,04 zł 6.   Koszty uzyskania przychodów (111,25)   0,00 zł 7.   Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych   0,00 zł 8.   Zaliczka na podatek   0,00 zł 9.   Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnej Poz. 1 – poz. 5 2.070,96 zł 10.   Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona Poz. 9 × 9% 186,39 zł 11.   Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (7,75%)   0,00 zł 12.   Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego Poz. 8 – poz. 11 0,00 zł 13.   Kwota do wypłaty Poz. 1 – poz. 5 – poz. 10 – poz. 12 1.884,57 zł  Umowa zlecenia Lp. Składniki Działanie Kwota 1.   Wynagrodzenie brutto   2.000,00 zł 2.   Składka na ubezpieczenie emerytalne (9,76%)   195,20 zł 3.   Składka na ubezpieczenie rentowe (1,5%)   30,00 zł 4.   Składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45% – złożone oświadczenie)   49,00 zł 5.   Suma składek na ubezpieczenia społeczne Poz. 2 + poz. 3 + poz. 4 274,20 zł 6.   Koszty uzyskania przychodów Poz. 1 – poz. 5 × 20% 0,00 zł 7.   Podstawa obliczenia zaliczki na podatek (po zaokrągleniu do pełnych złotych) Poz. 1 – poz. 5 – poz. 6 0,00 zł 8.   Zaliczka na podatek Poz. 7 × 18% 0,00 zł 9. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnej Poz. 1 – poz. 5 1.725,80 zł 10.   Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona Poz. 9 × 9% 155,32 zł 11.   Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (7,75%)   0,00 zł 12.   Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego Poz. 8 – poz. 11 0,00 zł 13.   Kwota do wypłaty Poz. 1 – poz. 5 – poz. 10 – poz. 12 1.570,48 zł  

czytaj więcej »

Sprawdź, o co pytają specjaliści ds. płac w związku z nowymi przepisami dotyczącymi podatku zerowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel