WYDANIE ONLINE

Od 1 października zacznie obowiązywać niższa stawka PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów. Do rocznego rozliczenia podatku za cały rok 2019 będzie miała zastosowanie odrębna skala podatkowa z najniższą stawką w wysokości 17,75%. Sprawdź szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Odpis na ZFŚS za okres od 1 sierpnia 2019 r. zostanie odmrożony. W dodatkowym terminie, do 31 października 2019 r., pracodawcy będą zobowiązani wpłacić na rachunek ZFŚS dodatkowe środki wynikające ze zwiększonej wysokości odpisu. Sprawdź, jak zmienią się podstawy naliczenia odpisu na ZFŚS za 2019 r.

czytaj więcej »

Od 1 września 2019 r. o 1 punkt procentowy zwiększono wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik, niezajmujący kierowniczego stanowiska, przed godzinami pracy i po nich wykonuje jeszcze inne obowiązki służbowe, takie jak uczestnictwo w naradach czy raportowanie o wykonanych zadaniach i warunkach pracy na zakończonej zmianie, czynności te nie mogą być uznane za przygotowanie do pracy, ale za normalną pracę, za którą należy się wynagrodzenie. Jeżeli była to praca w godzinach nadliczbowych, przysługują mu też stosowne uprawnienia z tytułu nadgodzin wynikające z Kodeksu pracy lub przepisów obowiązujących u danego pracodawcy.

czytaj więcej »

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ma skuteczne roszczenie wobec członków zarządu spółki. Chodzi o sytuację, gdy członkowie zarządu – mimo złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości lub o wszczęcie postępowania układowego, naprawczego czy restrukturyzacyjnego – zarządzali spółką w taki sposób, że doprowadzili ją do całkowitej niewypłacalności, uniemożliwiającej nawet dokończenie postępowania upadłościowego z braku środków.

czytaj więcej »

Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalona ryczałtowo obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, w tym także koszt paliwa.

czytaj więcej »

Jeżeli spółka opłaci kurs języka obcego członkowi swojego zarządu, które to umiejętności będą potrzebne w pełnieniu tej funkcji, przychód po stronie członka zarządu nie powstaje. 

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracownik w trakcie zatrudnienia traci zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku. W takich przypadkach pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania tej pracy i powinien skierować go do innych zajęć. Jeżeli jednak pracodawca innego stanowiska po prostu nie ma, może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę. Jaką przyczynę należy wskazać i co z wynagrodzeniem w okresie wypowiedzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zdecydował się zapewnić pracownikom szczepienia ochronne przeciwko grypie. Czy pracownicyotrzymują z tego tytułu przychód?

czytaj więcej »

Pytanie: Bank organizuje wyjazd motywacyjno-szkoleniowy do Rzymu w dniach 19-22.10.2019 r. Lista uczestników została zatwierdzona 1.08.2019 r. Faktura za uczestników została częściowo opłacona. Pozostała część będzie opłacona do 12.09.2019 r. Na dzień wyjazdu jeden z pracowników będzie na emeryturze. Czy w takiej sytuacji uczestnik – emeryt może skorzystać z takiego wyjazdu? Czy koszt uczestnictwa powinien zostać przypisany do emeryta, a bank powinien wystawić na koniec roku PIT-8C?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak długo trzeba być bezrobotnym, aby otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy na założenie działalności gospodarczej i czy będąc na działalności można być na dodatkowej umowie zlecenie i rozliczać się na tej umowie korzystając ze statusu studenta?

czytaj więcej »

Od 7 września 2019 r. każda strona pomocniczego wzoru świadectwa pracy miała zostać wyposażona w specjalny fotokod (kod QR), obejmujący: rodzaj dokumentu, numer strony i jej orientację oraz ogólną liczbę stron. Ostatecznie jednak z wprowadzenia tego rozwiązania wycofało się ministerstwo pracy. Sprawdź, co o tym zdecydowało.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zgodził się dofinansować studia podyplomowe pracownika. Nie zawarto jednak umowy o kształcenie między pracodawcą a pracownikiem. Nie ma też pisemnego skierowania na te studia. Czy w tej sytuacji kwota dofinansowania podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

czytaj więcej »

Bardzo często studenci w trakcie odbywania nauki podejmują pracę zarobkową. Może to być zarówno stosunek pracy, jak i inne pozapracownicze formy zatrudnienia. Jedną z podstawowych kwestii, którą należy w tym przypadku rozstrzygnąć, jest podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przy okazji powstaje pytanie, co z uczniami. Czy uczeń może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę? Co z jego ubezpieczeniem społecznym i ubezpieczeniem zdrowotnym?

czytaj więcej »

wiper-pixel