WYDANIE ONLINE

Od momentu gdy przepisy wprowadzające zerowy PIT dla młodych weszły w życie, płatnicy często mają wątpliwości, jak prawidłowo zastosować wskazane zwolnienie podatkowe w miesiącu, w którym osoba zatrudniona osiągnie 26. rok życia. Sprawdźmy, co w tym zakresie wynika z najnowszych wyjaśnień organów podatkowych.

czytaj więcej »

Czy nowe zwolnienie w PIT dla młodych pracowników i zleceniobiorców można stosować jedynie do przychodów uzyskanych do 26. urodzin, czy końca miesiąca, w którym osoby te kończą ten wiek? Prezentujemy stanowisko, jakie Ministerstwo Finansów przekazało w tym zakresie Portalowi Kadrowemu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wynagradzany stawką godzinową 16 zł/godz. przepracował w lipcu 32 godziny w porze nocnej, 1 dzień korzystał z urlopu wypoczynkowego. W okresie 08.07.2019 – 31.07.2019 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim (wynagrodzenie chorobowe). Złożył oświadczenie o niepobieraniu zaliczki na podatek. Należą mu się koszty uzyskania przychodu podwyższone (139,06 zł), oraz ulga podatkowa. Proszę o rozliczenie tego przypadku krok po kroku. Wynagrodzenie zasadnicze: 512 zł, wynagrodzenie za urlop: 152,88 zł, wynagrodzenie chorobowe: 1.902,00 zł, dodatek na pracę w nocy: 78,40 zł, premia: 20 zł, brutto: 2.665,28 zł. Moje wątpliwości dotyczą naliczenia podatku od wynagrodzenia chorobowego. Czy jeśli nie wykorzystuję koszty uzyskania przychodu do wyliczenia podstawy podatku z wynagrodzenia za pracę, powinnam te koszty uwzględnić w wyliczaniu podatku z wynagrodzenia chorobowego (jeśli w ogóle mam naliczać podatek)?

czytaj więcej »

Pytanie: Na początku sierpnia 2019 roku pracownik w wieku 25 lat złożył oświadczenie do celów stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Pracownik oświadczył w nim, że uzyskane przez niego przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT nie przekroczą w 2019 r. kwoty 35.636,67 zł i będą w całości korzystały ze zwolnienia od podatku. Pracownik cały sierpień był niezdolny do pracywskutek choroby z tytułu wypadku przy pracy, jakiemu uległ w lipcu 2019 r., wobec czego w terminie wypłaty wynagrodzenia za sierpień, tj. w dn. 30 sierpnia, wypłaciliśmy mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego za 31 dni sierpnia (pracodawca jest płatnikiem zasiłków). Jednocześnie przez cały sierpień pracownik dysponował samochodem służbowym o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3 wykorzystywanym przez niego także do celów prywatnych. Z tego tytułu ustaliliśmypracownikowi przychód ryczałtowy z nieodpłatnego świadczenia w kwocie 400 zł (pomimo niezdolności do pracy pracownik cały czas korzysta z samochodu służbowego). Do całego uzyskanego przychodu, obejmującego wartość wypłaconego zasiłku oraz przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia zastosowaliśmy zwolnienie od podatku. W efekcie wypłaciliśmypracownikowi zasiłek chorobowy, bez pomniejszania go o zaliczkę na podatek dochodowy, ale pomniejszając o składki ZUS i składkę zdrowotną naliczone od wartości nieodpłatnego świadczenia. Czy postąpiliśmy prawidłowo, wypłacając pracownikowi za sierpień kwotę 4.372,52 zł, zgodnie z załączoną listą płac?Lista płac sporządzona za sierpień 2019 roku Lp. Lista płac Sierpień 2019 roku 1. Wynagrodzenie zasadnicze – z umowy o pracę 5.000,00 2. Pomniejszenie wynagrodzenia z tytułu choroby -5.000,00 3. Zasiłek chorobowy za 31 dni 4.458,42 4. Kwota brutto do wypłaty 4.458,42 5. Nieodpłatne świadczenie – samochód służbowy wykorzystywany w celach prywatnych 400,00 6. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 400,00 7. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe 400,00 8. Składka na ubezpieczenie emerytalne pracownik: 9,76% 39,04 9. Składka na ubezpieczenia rentowe pracownik: 1,5% 6,00 10. Składka na ubezpieczenie chorobowe pracownik: 2,45% 9,80 11. Razem składki ZUS pracownik 54,84 12. Składki ZUS pracownika do odliczenia od dochodu 0,00 13. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 345,16 14. Składka zdrowotna – 9% 31,06 15. Część składki zdrowotnej do odliczenia z podatku – 7,75% 0,00 16. Przychód 0,00 17. Koszty uzyskania przychodu (111,25) 0,00 18. Ulga podatkowa (46,33 zł) – pracownik złożył oświadczenie PIT-2 0,00 19. Podstawa opodatkowania 0,00 20. Zaliczka na podatek dochodowy – 18% 0,00 21. Podatek do urzędu skarbowego 0,00 22. Wynagrodzenie netto 4.372,52

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie wypłacane są dofinansowania do tzw. wczasów pod gruszą, ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Są to pierwsze świadczenia w tym roku, więc będzie stosowane zwolnienie od podatku do kwoty 1.000 zł. Jak potraktować osoby do 26. roku życia? Czy wobec nich należy stosować limit, skoro ich przychody są w całości zwolnione z opodatkowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w wieku 25 lat, zatrudniony na 1/2 etatu, złożył oświadczenie o przychodach zwolnionych od podatku dochodowego od 1 sierpnia 2019 r. w ramach tzw. zwolnienia „zerowy PIT”. Czy w momencie wypłaty świadczenia urlopowego, tj. 23 sierpnia 2019 r., powinien mieć potrącony podatek dochodowy, czy należy zastosować zwolnienie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zerowym PIT dla młodych może być objęta wypłata świadczeń z ZFŚS oraz świadczenia niepieniężne, np. dofinansowanie do opieki medycznej, sportu, samochodów służbowych lub dopłaty do posiłków?

czytaj więcej »

wiper-pixel