WYDANIE ONLINE

Od 1 sierpnia 2019 r. podstawa naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o 3,4%. Do końca października 2019 r. pracodawcy będą zobowiązani do odprowadzenia na rachunek ZFŚS środków odpowiadających zwiększonej wysokości odpisu. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Od 1 października obowiązuje niższa stawka PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów. Do rocznego rozliczenia podatku za cały rok 2019 będzie miała zastosowanie odrębna skala podatkowa z najniższą stawką w wysokości 17,75%. Oto odpowiedzi na pytania przesłane przez naszych Czytelników.

czytaj więcej »

Obowiązuje już nowy, wzór pomocniczy świadectwa pracy. Sprawdź, jakie pojawiły się w nim zmiany i pobierz aktualny wzór dokumentu.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.600 zł (jest to 350 zł więcej, niż wynosi minimalna pensja w bieżącym roku, co oznacza wzrost o 15,6%), a minimalna stawka godzinowa 17 zł.

czytaj więcej »

Okres sprawowania mandatu posła lub senatora należy zaliczyć do okresu pracy szczególnej, np. pracy w górnictwie, warunkującej uzyskanie emerytury na szczególnych warunkach, lub w młodszym wieku, niż wymagają tego ogólne przepisy emerytalne. 

czytaj więcej »

Po 21 sierpnia 2019 r. pracodawcy w dalszym ciągu płacą tylko 30 zł, jeśli wartość przedmiotu sporu (WPS ) nie przekracza 50.000 zł. Pracownicy będą natomiast zwolnieni od tej opłaty. Firmy odwołujące się na nowych zasadach w sprawach pracowniczych, gdy WPS przekracza 50.000 zł, będą uiszczać opłaty takie same jak w sprawach cywilnych. Sprawdź wysokość tych kont.

czytaj więcej »

Gdy z umowy o pracę wynika obowiązek uzyskania zgody pracodawcy na pracę w nadgodzinach, a pracownik jest zatrudniony w systemie zadaniowym i nie może wykazać faktycznie przepracowanych nadgodzin, należności z tego tytułu mu nie przysługują. Ciężar udowodnienia zbyt wielu zadań i nadgodzin w przypadku zadaniowego czasu pracy spoczywa przede wszystkim na pracowniku.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie pracownicy otrzymują oprócz wynagrodzenia za pracę różne świadczenia, jak prawo do korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych, pakiety medyczne, czy karnety sportowe (finansowane ze środków obrotowych). Czy takie składniki są wolne od podatku dla pracownika, który nie ukończył 26. roku życia?

czytaj więcej »

Jeżeli instytucja kultury zorganizuje konkurs teatralny, a jednorazowa wartość wygranej w takim konkursie nie przekroczy 2.000 zł, zastosujemy przedmiotowe zwolnienie od podatku dochodowego. 

czytaj więcej »

Wypłacony pracownikom zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w rekrutacji, dotyczących okresu sprzed zatrudnienia, stanowi dla tych osób przychód z innych źródeł, który podlega opodatkowaniu w Polsce i nie korzysta ze zwolnienia od podatku dotyczącego odbywanych podróży. 

czytaj więcej »

Pytanie: W banku są zatrudnione małżeństwa. Małżeństwa, które mają dzieci, chcą skorzystać z dofinansowania do wypoczynku dzieci z ZFŚS. W regulaminie są następujące zapisy: Rozdział 3. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu § 8. Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać: pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (na okres próbny, na zastępstwo, na czas określony lub nieokreślony), powołania lub wyboru, bez względu na wymiar czasu pracy i staż pracy; z wyjątkiem osób przebywających na urlopie bezpłatnym. emeryci i renciści, którzy rozwiązali umowę o pracę z pracodawcą w związku z przejściem na emeryturę lub rentę; członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1 i pkt 2. byli pracownicy, którzy odeszli na zasiłki przedemerytalne i nie podjęli innej pracy zarobkowej (...). Rozdział 10. Zasady dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży. § 17. Zasady dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.1. Dopłaty obejmują wypoczynek krajowy lub zagraniczny dzieci i młodzieży w różnych formach, a w szczególności: kolonie letnie, zielone szkoły, zimowiska, obozy, wycieczki, rajdy, sanatoria itp.2. Prawo do korzystania z dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży przysługuje uprawnionemu raz na dwa lata na każde dziecko.3. Wielkość dopłat do wypoczynku uzależniona jest od wysokości średniomiesięcznego przychodu brutto na jedną osobę w rodzinie z okresu ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz od środków finansowych pozostających do dyspozycji Funduszu.4. Prawo do korzystania z dopłat nie zależy od pobierania przez pracownika zasiłku rodzinnego.5. Dopłaty przysługują w pierwszej kolejności pracownikom (emerytom i rencistom), którzy: mają dzieci, których stan zdrowia wymaga specjalnej opieki i leczenia, wychowują samotnie dzieci. Czy w takiej sytuacji każde z rodziców może skorzystać z dofinansowania do wypoczynku dzieci?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymuje oprócz wynagrodzenia inne składniki: premię kwartalną, nagrody uznaniowe. Składniki te są oskładkowane. Czy pracownik i pracodawca płacą od tych składników składkę na PPK? Pracownik przekracza 30-krotność. Czy po przekroczeniu też płacimy składki na PPK?

czytaj więcej »

Pytanie: Umowa o świadczenia medyczne zapewnione pracownikom zawiera m.in. część: profilaktyka, w skład której wchodzą inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, w tym świadczenia przewidziane w art. 6 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy. Czy wartość opłacanych przez pracodawcę abonamentów medycznych w części dotyczącej badań profilaktycznych w tym zakresie pracowników jest objęta przedmiotowym zwolnieniem od podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wykorzystała 182 dni choroby (jeden okres zasiłkowy) i przedstawiła dalsze zwolnienie. Wystąpiła do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne. Otrzymała decyzję odmowną (pracownica: wiek 64 lata, prawo do emerytury). Pracownica zgłosiła się na badania kontrolne, lekarz wydał zaświadczenie, że może pracować. Pracownica w lipcu miała wypłaconą końcówkę zasiłku chorobowego (kilka dni przeszło na lipiec), nie była wypłacona wysługa nieprzepracowana. Co z sierpniem – czy trzeba wypłacić jakieś świadczenie? Jeśli tak, to co i na jakiej podstawie? Co z urlopem wypoczynkowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma jest spółką z o.o. kierowaną przez prezesa zarządu oraz jego zastępcy – prokurenta. Zarówno prezes, jak i prokurent są też zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Jak właściwie prowadzić ich ewidencję czasu pracy? Czy muszę wskazać w ewidencji godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy (tak jak u zwykłego pracownika), czy wystarczy w tym przypadku wskazać liczbę godzin przepracowanych?

czytaj więcej »

wiper-pixel