WYDANIE ONLINE

Pracownik może odpracować wyjście prywatne także w innym dniu. Nie spowoduje to powstania nadgodzin, jeśli złożył pisemny wniosek o takie wyjście. Kiedyś zakładano, że taki wniosek może być zastąpiony także wpisem w księdze wyjść proponującym termin odpracowania oraz potwierdzonym podpisem pracownika. Jednak po zmianach z 2019 r. już niekoniecznie. Sprawdź, jak poprawnie zatwierdzać i rozliczać takie wyjścia.

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z konstrukcją PPK obciążenia podatkowe ponoszone są w momencie dokonywania wpłaty, na którą składa się część pracodawcy i pracownika. Wpłata pracownika w podstawowym zakresie wynosi 2% wynagrodzenia brutto i jest potrącana po opodatkowaniu z wynagrodzenia netto. Z kolei wpłata pracodawcy wynosi w podstawowym zakresie 1,5% wynagrodzenia brutto. Opłacana składka po stronie pracodawcy stanowi bieżący dochód pracownika, czyli jest doliczana do przychodu pracownika. Jak się ma składka PPK 1,5% do przychodu pracownika, który to ma uprawnienia do zerowego PIT. Czy pracownik poniżej 26. roku życia nie ponosi kosztów zaliczki na podatek PIT od składki pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Kiedy zapisuję nowego pracownika do PPK i kiedy potrącam mu pierwszą składkę (wynagrodzenie mamy płatne do 10. następnego miesiąca)?

czytaj więcej »

Każdy zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym niezależnie od tego, czy jest uprawniony do emerytury (renty). Zwolnienie zleceniobiorcy z tego obowiązku wynika natomiast z faktu równoczesnego pozostawania w stosunku pracy, który na mocy art. 9 ust. 1 wyprzedza inne tytuły podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Oznacza to, że emeryci i renciści podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania umów zlecenia, na zasadach analogicznych do tych, które obowiązują pozostałych zleceniobiorców.

czytaj więcej »

Umowa zlecenia (nawet sporządzona na piśmie) nie powoduje nawiązania stosunku obligacyjnego między jej stronami, gdy nie są realizowane obowiązki zleceniodawcy ani zleceniobiorcy, a czynności przewidziane w tej umowie są wykonywane w ramach stosunku pracy nawiązanego z innym niż zleceniodawca podmiotem zatrudniającym.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony w szkole od 1 września 2019 r. W tej szkole rozpoczął także staż na nauczyciela kontraktowego. Złożył oświadczenie, że szkoła nie jest jego podstawowym miejscem pracy. Podstawowym miejscem pracy jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Czy szkoła, w której rozpoczął staż na nauczyciela kontraktowego, chociaż nie jest podstawowym miejscem pracy, powinna wypłacić dodatek na start temu nauczycielowi?

czytaj więcej »

Niektórzy przedsiębiorcy podlegający do tej pory pod „zwykłe” urzędy skarbowe, z początkiem 2020 roku przejdą pod właściwość wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, przeznaczonych do obsługi tzw. dużych podatników. Część zaś znajdzie się w sytuacji odwrotnej, a więc począwszy od przyszłego roku, będą obsługiwani przez urzędy skarbowe zgodnie z właściwością miejscową.

czytaj więcej »

Pytanie: Instytucja kultury organizuje wydarzenia artystyczne – przedstawienia. W ciągu roku zatrudnia artystów na umowę o dzieło. Czy właściwe jest działanie w zakresie zawierania jednej umowy o dzieło z jednym artystą na cały rok, bez względu na to, w jakich przedstawieniach, spektaklach bierze on udział? Jeżeli takie rozwiązanie jest możliwe, to co powinna zawierać taka umowa? Czy instytucja powinna zawierać umowy o dzieło na każde wydarzenie artystyczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Nadleśnictwo było organizatorem zawodów strzeleckich. Bank ufundował nagrody. Podczas zawodów rozdawano też ulotki z ofertą banku, były rozwieszone banery reklamujące bank. Za I miejsce nagroda wyniosła 500 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł. Przy czym, aby otrzymać nagrodę, zwycięzca musiał założyć konto w banku, na które została wpłacona nagroda. Czy bank powinien pobrać zryczałtowany podatek od wpłaconej nagrody? Czy można to potraktować jako działania reklamowe z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT?

czytaj więcej »

Pytanie: W listopadzie 2019 r. organizujemy imprezę integracyjną dla pracowników. W związku z tym przetwarzaniu będą podlegać dane osobowe pracowników (pracownicy otrzymają bony na napoje i posiłki). Jaka jest podstawa przetwarzania ich danych osobowych? Jak zrealizować obowiązek informacyjny? Czy można sporządzić listę pracowników uprawnionych do pobrania bonów?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba została zatrudniona 29.04.2019 r. Przy majowej wypłacie zostało wypłacone wynagrodzenie za 2 dni kwietnia. Osoba choruje we wrześniu 2019 r. Czy do podstawy wymiaru zasiłku bierzemy wynagrodzenie za maj (bez wynagrodzenia za dwa dni kwietnia), czerwiec, lipiec i sierpień? W lipcu została wypłacona premia za kwiecień, maj i czerwiec. Jak wyliczyć premię, którą trzeba przyjąć do podstawy wymiaru zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z obowiązującym w naszej spółce regulaminem pracy wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacamy 5. dnia następnego miesiąca. W efekcie wynagrodzenie za wrzesień wypłaciliśmy 4 października (5 października to sobota, dzień wolny u nas od pracy). Rozliczając wynagrodzenie za wrzesień, zastosowaliśmy koszty uzyskania przychodu (KUP) oraz kwotę zmniejszającą podatek (ulgę podatkową) w wysokości należnej do końca września, tj. 111,25 zł i 46,33 zł. Natomiast zaliczkę na podatek dochodowy pobraliśmy w wysokości 17,75%, jako że nowelizacja ustawy o podatku dochodowym obowiązująca od 1 października 2019 r. przewiduje, dla podstawy opodatkowania wynoszącej do 85.528 zł – dla całego 2019 r. zaliczkę na podatek na poziomie 17,75%. Czy postąpiliśmy właściwie, przyjmując powyższe założenie przy sporządzaniu listy płac za wrzesień i wypłacając pracownikowi kwotę 3.211,58 zł, zgodnie z załączoną listą płac? Pracownik jest u nas zatrudniony od 5 lat, jest uprawniony do podstawowych koszów uzyskania przychodów, złożył oświadczenie PIT-2 i nie przekroczył górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.Lista płac za wrzesień 2019 r. Wynagrodzenie za miesiąc 09/2019 Wypłacone w miesiącu 10/2019 1. Wynagrodzenie zasadnicze 4.500,00 2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 4.500,00 3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe 4.500,00 4. Składka na ubezpieczenie emerytalne pracownik – 9,76% 439,20 5. Składka na ubezpieczenia rentowe pracownik – 1,5% 67,50 6. Składka na ubezpieczenie chorobowe pracownik – 2,45% 110,25 7. Razem ZUS pracownik 616,95 8. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 3.883,05 9. Składka zdrowotna 9% 349,47 10. Składka zdrowotna 7,75% – do odliczenia z podatku 300,94 11. Przychód 4.500,00 12. Koszty uzyskania przychodu (111,25 zł) 111,25 13. Ulga podatkowa (46,33 zł) 46,33 14. Podstawa opodatkowania 3.772,00 15. Zaliczka na podatek dochodowy (17,75%) 623,20 16. Podatek do urzędu skarbowego 322,00 17. Do wypłaty 3.211,58

czytaj więcej »

W przyszłym roku zwiększy się zagrożenie karami pieniężnymi za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Ma to związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia do 2.600 zł, które jest podstawą wyliczenia grzywien.

czytaj więcej »

wiper-pixel