WYDANIE ONLINE

Dodatek wyrównawczy rekompensuje kilku grupom pracowników utratę pensji. Warto wiedzieć, kiedy jego wypłata jest wymagana oraz jak wyliczyć jego wysokość kiedy zajdzie taka potrzeba.

czytaj więcej »

W listopadzie występują dwa dodatkowe dni wolne z tytułu świąt. Sprawdź, ile dni czy też godzin pracownik ma w tym miesiącu do przepracowania i jak prawidłowo rozliczyć czas pracy, jeśli pracował w święto.

czytaj więcej »

W przypadku gdy zapłata za pracę nie gwarantuje minimalnej stawki godzinowej, zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem przewidzianej ustawowo stawki. Sprawdź nową wysokość w rozliczeniach na listach płac.

czytaj więcej »

Od 13 listopada 2019 r. modyfikacjom uległo kilka wzorów formularzy związanych z postępowaniem w sprawie dokumentowania chorób zawodowych. Jednym z nich jest wzór zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej. Dowiedz się, co konkretnie ulegnie zmianie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik choruje przez cały miesiąc i ma wypłacamy zasiłek chorobowy płatny przez ZUS oraz dodatkowo wypłacamy dodatek za wysługę lat, który nie jest oskładkowany (zgodnie z naszym regulaminem dodatek za wysługę lat wypłaca się za wszystkie dni pracy oraz dni nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego). Czy w takim przypadku należy naliczyć koszty uzyskania przychodu pracownikowi?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania w zakresie zawieranych umów o ponoszenie kwalifikacji zawodowych z inicjatywy pracownika za zgodą Pracodawcy pomiędzy Pracodawcą a pracownikiem Czy dofinansowanie szkoleń na podstawie przedłożonych faktur stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy i powinno podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu? Czy dofinansowanie studiów podyplomowych na podstawie przedłożonych faktur stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy i powinno podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu? W jaki sposób należy dokonać rozliczenia przychodu powstałego w wyniku opłacenia za pracownika kosztów szkolenia/studiów podyplomowych?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej jednostce budżetowej dodatek stażowy podczas choroby jest wypłacany w całości, ale z podziałem na część przypadającą za okres choroby i okres wykonywania pracy. Czy do podstawy trzynastki należy wliczyć cały dodatek stażowy, czy tylko tę część, która dotyczy okresu faktycznego wykonywania pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik samorządowy (zatrudniony na umowę o pracę na czas określony 08.10.2018 r. – 07.04.2019 r.) zwrócił się z prośbą o wyrównanie dodatku stażowego. W chwili rozpoczęcia pracy staż na starcie wynosił 3 lata, 2 miesiące i 8 dni. Pracownik równocześnie był zatrudniony w innym miejscu pracy, w którym stosunek pracy ustał 31.01.2019 r. W dniu 08.02.2019 r. dostarczył nam świadectwo pracy i od lutego 2019 r. otrzymał dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego (stosownie do udokumentowanego stażu pracy). Czy zatrudniony ma prawo do wyższego dodatku stażowego dopiero od momentu faktycznego udokumentowania dłuższego stażu pracy? Czy pracownikowi należy się wyrównanie począwszy od 8 października 2018 r.

czytaj więcej »

Pytanie: W urzędzie mamy pracownika, który jest zatrudniony na dwóch umowach o pracę (pierwsza umowa 1/2 etatu, druga umowa 1/2 etatu.). Wynagrodzenie ma naliczane na dwóch różnych listach płac. Czy na każdej z list płac naliczać koszty uzyskania przychodu?

czytaj więcej »

Pytanie: Animator kultury przebywał przez 14 dni na urlopie bezpłatnym. Urlop wypoczynkowy w karcie pracy należy wykazać jak dni pracy, czyli należy wpisać godziny. Jak to się tyczy urlopu bezpłatnego, czy wpisać 0 godzin?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w ośrodku kultury na czas określony od 1 kwietnia 2019 r. do czerwca 2020 r. zwrócił się z prośbą o zaliczenie do stażu pracy okresu pracy na gospodarstwie rolnym od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r. W tym celu przedłożył zaświadczenie z urzędu miejskiego stwierdzające, że zgodnie z ewidencją prowadzoną do celów naliczania podatku rolnego na terenie gminy posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 1.3641 ha. Jak oświadczył pracownik, jest on właścicielem tego gospodarstwa i do dnia dzisiejszego je prowadzi, pracując jednocześnie od 1.04.2019 r. w ośrodku kultury w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czy możemy zaliczyć ten okres do stażu pracy?

czytaj więcej »

Odprawy wypłacane przy zwolnieniach grupowych i indywidualnych są znanym skutkiem zmian kadrowych w firmie. Nie każdy pracodawca wie, że konieczność gratyfikacji zwalnianego etatowca pojawia się czasem także wtedy gdy do zwolnienia dochodzi na skutek nieprzyjęcia zmienionych warunków pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel