WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2020 r. wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynosi 2.600,00 zł brutto. Wraz ze zmianą wynagrodzenia zmianie ulegają także inne składniki wynagrodzenia, których wysokość wynika z tej płacy. Sprawdź, jak je rozliczać na listach płac.

czytaj więcej »

W 2019 r. handel 7. dnia tygodnia jest już mocno ograniczony, bo jedynie do jednej niedzieli w miesiącu. Pracująca jest więc tylko ostatnia niedziela w każdym miesiącu (chyba że wypada w nią święto – wówczas zakaz obowiązuje), a także dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i niedziela poprzedzająca Wielkanoc. Sprawdźmy, jak będzie w 2020 roku.

czytaj więcej »

Poniżej znajdziesz zestawienie zmian, które czekają pracodawców w 2020 roku. Omawialiśmy je szczegółowo w poprzednich numerach. Sprawdź, czy o nich pamiętasz i czy zaktualizowałeś swój program kadrowo-płacowy.

czytaj więcej »

Wyższe niż kodeksowe odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego należy się pracownikowi tylko wówczas, jeżeli stosowne postanowienia, o podwyższonym odszkodowaniu, znajdą się w umowie o pracę. Jeżeli ich nie ma, odszkodowanie należy się na zasadach kodeksowych. Wyrok Sądu Najwyższego z 14 listopada 2019 r. (sygn. akt III PK 150 /18)

czytaj więcej »

Rada gminy lub miasta ma prawo ustalić wynagrodzenie zarządzającego gminą lub miastem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w uchwale. Jednak uchwała ta nie może powodować obniżenia płacy motywowanego politycznie lub z innych powodów niż sposób wykonywania pracy przez wybranego pracownika samorządowego. Jest to zakazana przez Kodeks pracy dyskryminacja. Wyrok Sądu Najwyższego z 13 listopada 2019 r. (sygn. akt II PK 47/18)

czytaj więcej »

Tylko wyodrębnienie części wynagrodzenia za pracę twórczą uzasadnia zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu. Fiskus po raz kolejny potwierdza to stanowisko. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 listopada 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT3.4011.398.2019.2.MG)

czytaj więcej »

Finansowanie przez pracodawcę noclegów pracownikom, na czas wykonywania przez nich obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę, nie stanowi dla nich przychodu ze stosunku pracy. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 listopada 2019 r. (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.417.2019.1.AK)

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy zatrudnić instruktora orkiestry (prowadzenie zajęć, prób, koncerty, spotkania). 10 godzin pracowałby w siedzibie GOK, a 10 w domu lub na koncertach/ spotkaniach. Jaki system czasu pracy zastosować w tym przypadku? Czy 1/2 etatu? czy instruktor może pracować w domu i w GOK?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy stowarzyszeniem działającym w sferze kultury. Artysta z Portugalii przedstawił certyfikat rezydencji celem nie pobrania przez nas podatku dochodowego (ryczałt 20%) jako płatnik za wystąpienie artystyczne organizowane przez nas. Honorarium, jakie otrzyma pochodzi z dotacji, którą otrzymaliśmy od instytucji kultury. Jak upewnić się, iż przedstawiony certyfikat rezydencji podatkowej to właściwy dokument? Czy wypłacając honorarium z dotacji można nie pobrać podatku, jeśli certyfikat rezydencji okaże się właściw? Jak to jest zapisane w umowie o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu miedzy Polska a Portugalią.

czytaj więcej »

W 2020 r. obowiązuje wyższa kwota dochodu obligująca do naliczania składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Sprawdź, o ile wzrośnie.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową zatrudniającą 93 pracowników. Czy istnieje możliwość finansowania wigilii pracowniczej ze środków ZFŚS? Jeśli tak, to jak miałoby wyglądać jej rozliczenie? Dodam, że nasz regulamin nie zakłada na dzień dzisiejszy finansowania takiego rodzaju imprez pracowniczych. W mojej ocenie nie jest możliwe takie finansowanie, ponieważ nie można wigilii zaliczyć ustawowo jako formy wypoczynku czy działalności kulturalno-oświatowej bądź sportowo – rekreacyjnej.

czytaj więcej »

Pod względem obowiązków kadrowych reguły związane z zatrudnieniem pracowników, którzy posiadają uprawniania emerytalne zasadniczo nie różnią się od tych, które obowiązują przy zatrudnianiu osób niebędących emerytami. Najwięcej odrębności uwidacznia się w zakresie zgłaszania do ubezpieczenia oraz rozliczania przychodu takich osób w ZUS. Mimo dodatkowych obowiązków dla pracodawcy opłaca mu się zatrudniać starszych pracowników.

czytaj więcej »

wiper-pixel