WYDANIE ONLINE

W dniu 29 lutego 2020 r. upływa termin zawiadomienia ZUS o wysokości przychodu uzyskanego w roku 2019. Sprawdź, jakie obowiązki ma pracodawca i na jakim wzorze zawiadomić ZUS o przychodach zatrudnionych emerytów i rencistów.

czytaj więcej »

Zmiany dotyczą druków ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II. Nadano także nowe brzmienie opisom dwóch kodów tytułu ubezpieczenia: 05 90 i 05 92. Wynika to z wprowadzenia preferencji składkowej nazwanej małym ZUS „plus”. Sprawdź, jak poprawnie wypełniać te formularze.

czytaj więcej »

Nie wszystkie programy płacowe zostały we właściwym czasie dostosowane do zmian podatkowych wprowadzonych w trakcie roku podatkowego. Mowa np. o podatku zerowym czy nowej skali podatkowej, które zostały wprowadzone w 2019 roku. Co powinien zrobić płatnik, jeśli do 31 stycznia 2020 r. nie prześle do urzędu skarbowego PIT-11(25)?

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek społecznych, mogą skorzystać z bezpłatnej usługi serwisu internetowego. Czeka się na nie do 7 dni. Upewnij się, co należy zrobić, aby otrzymać dokument.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów opublikowało w Internecie kolejne ostrzeżenie przed fałszywymi SMS-ami z informacją o zadłużeniu na indywidualnym rachunku podatkowym. Wiadomości tego typu są fałszywe i zawierają link, który może być niebezpieczny.

czytaj więcej »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna informowanie przedsiębiorców o stanie ich rozliczeń z ZUS za 2019 r. Płatnicy dostaną podsumowanie wpłat przekazanych na indywidualny numer rachunku składkowego oraz saldo konta.

czytaj więcej »

Prawo pracy w wielu sytuacjach zapewnia pracownikom dodatkowe środki finansowe związane z faktem naruszenia przez pracodawcę uprawnień pracowniczych. Stanowią one rekompensatę za np. rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę. Prawo do nich wynika z przepisów dotyczących właśnie zaistnienia różnych sytuacji, od których zależy zarówno rodzaj wypłacanego świadczenia, jak również wysokość i limity tychże świadczeń.

czytaj więcej »

Od 15 lutego 2020 r. pracodawcy i zleceniodawcy prowadzący działalność gospodarczą, czyli w zasadzie wszyscy, nie skorzystają ze wstępnego rozliczenia PIT za pośrednictwem specjalnego, dedykowanego w tym zakresie portalu podatkowego. Sprawdź, z czego to wynika.

czytaj więcej »

Pracodawca typując pracownika do złożenia wypowiedzenia zmieniającego, w ramach którego zaproponowano mu dalszą pracę w miejscu odleglejszym niż dotychczasowe, musi się liczyć z tym, że nowe warunki zatrudnienia staną się dla pracownika nieakceptowalne. Oznacza to, że pracodawca musi uzasadnić wypowiedzenie zmieniające przez zaprezentowanie obiektywnych przyczyn, które przekonująco wyjaśniałyby konieczność zatrudnienia pracownika w odległym miejscu. Jeśli pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku, naruszy przepisy o wypowiadaniu warunków pracy i płacy. Wyrok Sądu Najwyższego z 24 kwietnia 2019 r. (sygn. akt II PK 18/18).

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie wnioski kadrowe przechowujemy w teczce personalnej pracownika, a jakie w odrębnej dokumentacji? Gdzie przechowujemy wniosek na urlop ojcowski?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna dla pracowników wynosi 2600 zł brutto. Oznacza to wzrost wynagrodzenia minimalnego o 350 zł (15,56%) w porównaniu z rokiem poprzednim, a tym samym wzrost świadczeń i potrąceń, które przepisy prawa uzależniają od jego wysokości.

czytaj więcej »

wiper-pixel