WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2020 r., znacznie wzrosły odpisy i zwiększenia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 r. Do obliczenia odpisów przyjęto bowiem przeciętne wynagrodzenie z II półrocza 2018 r., które wynosiło 4.134,02 zł.

czytaj więcej »

Pracownik nie jest zobligowany do wykonywania jakichkolwiek prac na rzecz byłego pracodawcy po zakończeniu stosunku pracy. A jeżeli z powodu niedokończenia ustalonych zadań przed rozwiązaniem umowy o pracę pracodawca poniósł szkodę, były pracownik będzie z tego tytułu odpowiadał, ale na zasadach określonych w Kodeksie pracy, chyba że szkodę wyrządził byłemu pracodawcy umyślnie. Wyrok Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. (sygn. akt II PK 228/18).

czytaj więcej »

Sprawdź, co oznacza dla pracownika umowne zastrzeżenie, z korzyścią dla niego, okresu wypowiedzenia umowy o pracę dłuższego, niż przewidziany w Kodeksie pracy. Czy pracownikowi automatycznie należy się z mocy art. 58 kp odszkodowanie z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu za cały (wydłużony) okres wypowiedzenia? Wyrok z 24 kwietnia 2019 r. (sygn. akt II PK 3/18).

czytaj więcej »

Pytanie: Do pracownika przyszła korespondencja zaadresowana na firmę w następujący sposób: imię nazwisko – nazwa firmy. Pracownik przebywa na urlopie. Nie ma na kopercie klauzuli „poufne” czy „do rąk własnych”. Czy dyrektor firmy może otworzyć to pismo bez narażania się na konsekwencje?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2019 roku od sierpnia podniesiono stawkę za świadczenie. Ogłoszenie było podanie do wiadomości dopiero w październiku. Pracownikom, którzy w tym terminie udali się na urlop, wypłacono świadczenia po stawce przed ich podniesieniem. Jak skorygować wypłatę świadczenia, jeśli pracownik poszedł na urlop na przełomie lipca i sierpnia? Czy ma otrzymać stawkę przed podniesieniem świadczenia, czy może podzielić i jedną część za lipiec wypłacić po mniejszej stawce, a za sierpień po stawce podniesionej?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie wynagrodzenie pracownika składa się z wynagrodzenie zasadniczego (4.000 zł) oraz dodatku funkcyjnego (350 zł). Obowiązuje nas 3-miesięczny okres rozliczeniowy, 5-dniowy tydzień pracy od poniedziałku do soboty. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00. Niektórzy pracownicy w razie konieczności przychodzą dodatkowo do pracy w sobotę (pracują wtedy 6 x 8 godz.). Czy właściwa jest wypłata wynagrodzenia za sobotę jako wynagrodzenie za nadgodziny wraz z wynagrodzeniem za miesiąc w którym ta sobota wystąpiła, a wypłata dodatku 100% jako przekroczenia średniotygodniowe po zakończeniu okresu rozliczeniowego czyli wraz z wynagrodzeniem za 3. miesiąc okresu rozliczeniowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Jego wynagrodzenie określa stawka godzinowa. Czy od 1 stycznia 2020 r. trzeba mu było zwiększyć stawkę do 17 zł? Czy stawka 17 zł dotyczy tylko umów zlecenia? Zaznaczam że z przepracowanych godzin w miesiącu wynagrodzenie przekracza płacę minimalną czyli powyżej 2.600.

czytaj więcej »

Pytanie: Podczas kontroli ZUS okazało się, że podstawa zasiłku chorobowego wypłacanego pracownikowi w maju i czerwcu 2018 r. została zawyżona. Zgodnie z protokołem pokontrolnym pracownikowi mamy potrącić nadpłacony zasiłek w wysokości za maj: 56,77 zł a za czerwiec 61,42 zł. Pracownik podpisał zgodę na potrącenie. Jak zrobić korektę nadpłaconego zasiłku na liście płac? Czy powinniśmy naliczyć od tego zasiłku chorobowego nadpłatę podatku 17% czy 18%?

czytaj więcej »

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których osoby po pomyślnie zakończonym dla nich procesie rekrutacyjny zdążyli podpisać umowę o pracę, ale finalnie nie podjęli pracy. Pracodawcy w takich przypadkach zastanawiają się, czy umowa o pracę samoistnie wygasa czy też powinna zostać rozwiązana.

czytaj więcej »

Nie wystarczy już stały monitoring informacji, które niemal codziennie publikuje Główny Inspektor Sanitarny czy Ministerstwo Zdrowia. Pracodawca musi podjąć konkretne kroki. Podejmij 10 ważnych działań, które uchronią pracowników przed groźnym wirusem lub zmniejszą ryzyko zakażenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel